Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων - Τριακοστή πρώτη σύνοδος ολομέλειας: Σύσταση ειδικής ομάδας για το TikTok, απάντηση στους βουλευτές του ΕΚ σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών της Clearview AI από τις αρχές επιβολής του νόμου, απάντηση στη συμβουλε

10 June 2020

Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου  — Κατά την 31η σύνοδο ολομέλειας, το ΕΣΠΔ αποφάσισε να συγκροτήσει ειδική ομάδα για τον συντονισμό των πιθανών δράσεων που θα απαιτηθούν και για την απόκτηση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας των διεργασιών και των πρακτικών του TikTok σε ολόκληρη την ΕΕ, και ενέκρινε επιστολή σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών της Clearview AI από τις αρχές επιβολής του νόμου. Επιπλέον, το ΕΣΠΔ ενέκρινε απάντηση προς τη συμβουλευτική ομάδα του ENISA και μια επιστολή απάντησης στην ανοιχτή επιστολή του NOYB.

Το ΕΣΠΔ ανακοίνωσε την απόφασή του να συγκροτήσει ειδική ομάδα για τον συντονισμό των πιθανών δράσεων που θα απαιτηθούν και για την απόκτηση μιας πιο ολοκληρωμένης εικόνας των διεργασιών και των πρακτικών του TikTok σε ολόκληρη την ΕΕ.

Απαντώντας στο αίτημα του ευρωβουλευτή κ. Körner σχετικά με το TikTok, το ΕΣΠΔ επισημαίνει ότι έχει ήδη εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από όλους τους υπευθύνους επεξεργασίας δεδομένων των οποίων η επεξεργασία υπόκειται στον ΓΚΠΔ, ιδίως όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτες χώρες, τις ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις για την πρόσβαση των δημόσιων αρχών σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή την εφαρμογή του εδαφικού πεδίου εφαρμογής του ΓΚΠΔ, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων ανηλίκων. Το ΕΣΠΔ υπενθυμίζει ότι ο ΓΚΠΔ εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από υπεύθυνο επεξεργασίας, ακόμη και αν δεν είναι εγκατεστημένος στην Ένωση, όταν οι δραστηριότητες επεξεργασίας σχετίζονται με την προσφορά αγαθών ή υπηρεσιών σε υποκείμενα των δεδομένων στην Ένωση.

Στην απάντησή του στους βουλευτές σε σχέση με την Clearview AI, το ΕΣΠΔ εξέφρασε τις ανησυχίες του όσον αφορά ορισμένες εξελίξεις στις τεχνολογίες αναγνώρισης προσώπου. Το ΕΣΠΔ υπενθυμίζει ότι βάσει της οδηγίας για την επιβολή του Νόμου (ΕΕ) 2016/680, οι αρχές επιβολής του νόμου δύνανται να προβαίνουν στην επεξεργασία βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση φυσικού προσώπου μόνο σε συμμόρφωση με τους αυστηρούς όρους των άρθρων 8 και 10 της οδηγίας.

Το ΕΣΠΔ έχει αμφιβολίες ως προς το κατά πόσον η νομοθεσία της Ένωσης ή των κρατών μελών παρέχει τη νομική βάση για τη χρήση μιας υπηρεσίας όπως αυτή που προσφέρεται από την Clearview AI. Ως εκ τούτου, ως έχει σήμερα η παρούσα κατάσταση και με την επιφύλαξη κάθε μελλοντικής ή εκκρεμούσης έρευνας, η νομιμότητα της χρήσης τέτοιων υπηρεσιών από τις αρχές επιβολής του νόμου της ΕΕ δεν μπορεί να εξακριβωθεί.

Με την επιφύλαξη περαιτέρω αναλύσεων βάσει στοιχείων που θα προστεθούν, το ΕΣΠΔ διατυπώνει, ως εκ τούτου, την γνώμη ότι η χρήση μιας υπηρεσίας όπως αυτής της Clearview AI από τις αρχές επιβολής του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενδέχεται να μη συνάδει, με βάση την παρούσα κατάσταση, με το καθεστώς προστασίας δεδομένων που ισχύει στην ΕΕ.

Τέλος, το ΕΣΠΔ, αναφερόμενο στις κατευθυντήριες γραμμές για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συσκευών βίντεο, ανακοινώνει τις επερχόμενες εργασίες του σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Σε απάντηση της επιστολής που έλαβε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) στην οποία ζητείται από το ΕΣΠΔ να ορίσει εκπρόσωπο στη συμβουλευτική ομάδα του ENISA, το Συμβούλιο διορίζει τον κ. Gwendal Le Grand, αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα της CNIL, ως εκπρόσωπο. Η συμβουλευτική ομάδα υποστηρίζει τον εκτελεστικό διευθυντή του ENISA στην κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος εργασίας και στην εξασφάλιση της επικοινωνίας με τους σχετικούς ενδιαφερόμενους.

Το ΕΣΠΔ ενέκρινε την απάντηση στην ανοιχτή επιστολή του NOYB σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών και με τις διαδικασίες συνοχής. Στην επιστολή του, το Συμβούλιο επισημαίνει ότι έχει εργαστεί με συνέπεια για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών και τη βελτίωση των διαδικασιών συνοχής. Το Συμβούλιο έχει επίγνωση των ζητημάτων που χρήζουν βελτίωσης, όπως οι διαφορές στις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές των διοικητικών διαδικασιών, καθώς και στον χρόνο και τους πόρους που απαιτούνται για την επίλυση των διασυνοριακών υποθέσεων. Το Συμβούλιο επαναλαμβάνει ότι δεσμεύεται για την εξεύρεση λύσεων οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων του.

Σημείωση προς τους συντάκτες:
Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα που εγκρίνονται κατά τη σύνοδο ολομέλειας του ΕΣΠΔ υπόκεινται στους αναγκαίους νομικούς και γλωσσικούς ελέγχους, καθώς και στον αναγκαίο έλεγχο μορφοποίησης, και θα καταστούν διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο του ΕΣΠΔ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών.

EDPB_Press Release_2020_10