Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – třicáté první plenární zasedání: Zřízení pracovní skupiny pro sociální síť TikTok, odpověď poslancům Evropského parlamentu ohledně využívání aplikace Clearview AI donucovacími orgány, odpověď poradní skupině agen

10 June 2020

Brusel 10. června – Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) se na svém 31. plenárním zasedání rozhodl zřídit pracovní skupinu, která mu umožní koordinovat případná opatření a získat ucelenější přehled o zpracování údajů a souvisejících postupech sociální sítě TikTok v rámci EU, a přijal znění dopisu týkajícího se využívání aplikace Clearview AI donucovacími orgány. Kromě toho přijal EDPB znění odpovědi poradní skupině agentury ENISA a znění dopisu, kterým reaguje na otevřený dopis od organizace NOYB.

Sbor EDPB oznámil své rozhodnutí zřídit pracovní skupinu ke koordinaci případných opatření a k získání ucelenějšího přehledu o zpracování údajů a souvisejících postupech sociální sítě TikTok v rámci EU.

V reakci na žádost poslance Evropského parlamentu Körnera týkající se sociální sítě TikTok EDPB uvádí, že již vydal pokyny a doporučení, jež by měly být zohledněny všemi správci údajů, jejichž zpracování údajů podléhá obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, zejména pokud jde o předávání osobních údajů do třetích zemí, věcné a procesní podmínky pro přístup orgánů veřejné moci k osobním údajům nebo o uplatnění územní působnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů, zvláště s ohledem na zpracování údajů o nezletilých osobách. Sbor EDPB připomíná, že obecné nařízení o ochraně osobních údajů se vztahuje na zpracovávání osobních údajů správcem, a to i v případě, že není usazen v Unii, pokud činnosti zpracování souvisejí s nabídkou zboží nebo služeb subjektům údajů v Unii.

V odpovědi poslancům Evropského parlamentu týkající se aplikace Clearview AI vyjádřil EDPB obavy ohledně určitých vývojových trendů v oblasti technologií rozpoznávání obličeje. Sbor EDPB připomíná, že podle směrnice (EU) 2016/680 o prosazování práva mohou donucovací orgány zpracovávat biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby pouze v souladu s přísnými podmínkami stanovenými v článcích 8 a 10 této směrnice.

EDPB má pochybnosti o tom, zda jakékoli právní předpisy Unie nebo vnitrostátní předpisy kteréhokoli členského státu poskytují právní základ pro využívání služby, jako je služba poskytovaná společností Clearview AI. Proto – ve stávající podobě a aniž by byla dotčena jakákoli budoucí nebo probíhající šetření – nelze stanovit zákonnost takovéhoto využívání dané služby donucovacími orgány EU.

Aniž by byla dotčena další analýza na základě poskytnutých dodatečných prvků tedy EDPB zastává stanovisko, že využívání služby, jako je aplikace Clearview AI, donucovacími orgány v Evropské unii by pravděpodobně nebylo ve stávající podobě v souladu s režimem ochrany údajů v EU.

EDPB v neposlední řadě odkazuje na své pokyny pro zpracovávání osobních údajů prostřednictvím videozařízení a oznamuje, že se v budoucnosti plánuje zabývat používáním technologie rozpoznávání obličeje donucovacími orgány.

V odpovědi na dopis Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), v němž se požaduje, aby sbor EDPB jmenoval zástupce do poradní skupiny agentury ENISA, sbor jmenoval zástupcem pana Gwendala Le Granda, zástupce generálního tajemníka komise CNIL. Tato poradní skupina pomáhá výkonnému řediteli agentury ENISA s vypracováním ročního pracovního programu a se zajišťováním komunikace s příslušnými zúčastněnými stranami.

EDPB přijal znění odpovědi na otevřený dopis od organizace NOYB ohledně spolupráce mezi dozorovými úřady a postupů týkajících se zajištění jednotnosti. Sbor ve svém dopise uvádí, že nepřetržitě pracuje na zlepšení spolupráce mezi dozorovými úřady a postupů týkajících se zajištění jednotnosti. Sbor si je vědom toho, že existují oblasti, které vyžadují zlepšení, jako jsou odlišnosti ve vnitrostátních správních řádech a postupech, a že je zároveň zapotřebí více času a zdrojů k řešení přeshraničních případů. Sbor znovu zdůrazňuje, že je odhodlán hledat řešení, pokud spadají do jeho pravomoci.

Poznámka pro redaktory:
Upozorňujeme, že u všech dokumentů přijatých na plenárním zasedání EDPB se provádí nezbytná právní a lingvistická kontrola a kontrola formátování a že po ukončení kontrol budou tyto dokumenty zpřístupněny na internetových stránkách EDPB.

EDPB_Press Release_2020_10