Euroopan tietosuojaneuvosto

Euroopan tietosuojaneuvoston 17. täysistunto

Thursday, 30 January, 2020
EDPB

Bryssel 30. tammikuuta – Euroopan talousalueen tietosuojaviranomaiset ja Euroopan tietosuojavaltuutettu kokoontuivat 28.−29. tammikuuta Euroopan tietosuojaneuvoston 17. täysistuntoon. Täysistunnossa keskusteltiin monenlaisista aiheista.

Euroopan tietosuojaneuvosto antoi lausuntonsa Belgian, Espanjan ja Ranskan valvontaviranomaisten toimittamista käytännesääntöjen valvontaelinten akkreditointivaatimuksista. Lausunnoilla pyritään varmistamaan, että valvontaviranomaisten kriteerit ovat johdonmukaisia ja niitä sovelletaan asianmukaisesti.

Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi ohjeluonnoksen verkkoon liitetyistä ajoneuvoista. Kun ajoneuvojen verkottuminen lisääntyy, kuljettajista ja matkustajista tuotetun datan määrä kasvaa nopeasti. Tietosuojaneuvoston ohje keskittyy henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun rekisteröidyt käyttävät verkkoon liitettyjä ajoneuvoja muuhun kuin ammattimaiseen käyttöön. Ohje koskee ajoneuvon käsittelemiä henkilötietoja ja tietoja, joita ajoneuvo välittää verkkoon liitettynä laitteena. Ohjeesta järjestetään julkinen kuuleminen.

Tietosuojaneuvosto hyväksyi henkilötietojen käsittelyä videolaitteiden välityksellä koskevan ohjeen lopullisen version julkisen kuulemisen jälkeen. Ohjeilla pyritään selventämään, miten yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn videolaitteita käytettäessä. Tavoitteena on varmistaa yleisen tietosuoja-asetuksen johdonmukainen soveltaminen. Tietosuojaneuvoston suuntaviivat kattavat sekä perinteiset että älykkäät videolaitteet. Suuntaviivoissa käsitellään muun muassa käsittelyn laillisuutta, mukaan lukien erityisten tietoryhmien käsittely, kotitaloutta koskevan poikkeuksen sovellettavuutta ja videomateriaalin luovuttamista kolmansille osapuolille. Ohjeeseen tehtiin useita muutoksia julkisen kuulemisen jälkeen.

Euroopan tietosuojaneuvosto antoi lausuntonsa sertifiointielinten akkreditointivaatimusten luonnoksista Yhdistyneen kuningaskunnan ja Luxemburgin valvontaviranomaisille. Nämä ovat ensimmäiset tietosuojaneuvoston antamat lausunnot sertifiointielinten akkreditointivaatimuksista. Niillä pyritään luomaan johdonmukainen ja yhdenmukainen lähestymistapa vaatimuksiin, joita valvontaviranomaiset ja kansalliset akkreditointielimet soveltavat sertifiointielimiä akkreditoidessaan.

Euroopan tietosuojaneuvosto antoi lausuntonsa Espanjan valvontaviranomaisen toimittamasta päätösluonnoksesta, joka koskee Fujikura Automotive Europe Groupin yritystä koskevia sitovia sääntöjä (BCR).

Kirje epäoikeudenmukaisista algoritmeista
Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi kirjeen vastauksena Euroopan parlamentin jäsenen Sophie in ’t Veldin pyyntöön, joka koski epäoikeudenmukaisten algoritmien käyttöä. Kirjeessä analysoidaan algoritmien käytön asettamia haasteita, luodaan katsaus asiaa koskeviin yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiin ja näitä kysymyksiä käsitteleviin ohjeisiin sekä kuvaillaan valvontaviranomaisten jo tekemää työtä.

Kirje Euroopan neuvostolle kyberrikollisuutta koskevasta sopimuksesta
Euroopan tietosuojaneuvoston annettua panoksensa neuvotteluihin tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston sopimuksen (Budapestin sopimus) toisesta lisäpöytäkirjasta, useat tietosuojaneuvoston jäsenet osallistuivat aktiivisesti Euroopan neuvoston kyberrikollisuutta käsittelevän komitean (T-CY) konferenssiin. Tietosuojaneuvosto hyväksyi konferenssin seurantakirjeen, jossa korostettiin tarvetta sisällyttää vahvat tietosuojatakeet sopimuksen tulevaan lisäpöytäkirjaan ja varmistaa sen johdonmukaisuus yleissopimuksen nro 108 sekä EU:n perussopimusten ja perusoikeuskirjan kanssa.

Huomautus toimittajille:
Kaikki Euroopan tietosuojaneuvoston täysistunnon aikana hyväksytyt asiakirjat käyvät läpi oikeudellisen, kielellisen ja muodollisen tarkistuksen, ja ne julkaistaan Euroopan tietosuojaneuvoston verkkosivuilla näiden tarkistusten jälkeen.