Euroopa Andmekaitsenõukogu – 37. täiskogu istung: vastutavat töötlejat ja volitatud töötlejat käsitlevad suunised, sotsiaalmeedia kasutajatele suunatud suunised, Euroopa Liidu Kohtu Schremsi II kohtuotsuse alusel esitatud kaebustega tegelev töörühm, andme

4 September 2020 EDPB

Brüssel, 3. september – Andmekaitsenõukogu võttis vastu suunised vastutava töötleja ja volitatud töötleja mõistete kohta isikuandmete kaitse üldmääruses ning suunised sotsiaalmeedia kasutajate suunamise kohta. Lisaks moodustas Euroopa Andmekaitsenõukogu töörühma, mis tegeleb Euroopa Liidu Kohtu otsusega kohtuasjas Schrems II laekunud kaebustega ning töörühma, mis tegeleb täiendavate meetmetega, mida andmeeksportijatelt ja -importijatelt võib nõuda, et tagada andmete edastamisel piisav kaitse vastavalt Euroopa Liidu Kohtu otsusele kohtuasjas Schrems II.

Andmekaitsenõukogu võttis vastu suunised isikuandmete kaitse üldmääruses toodud vastutava töötleja ja volitatud töötleja mõistete kohta. Alates isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisest on tõstatatud küsimusi selle kohta, mil määral on üldmäärusega neid mõisteid muudetud, eelkõige seoses kaasvastutuse mõistega (nagu on sätestatud üldmääruse artiklis 26 ja pärast mitut Euroopa Liidu Kohtu otsust) ning üldmääruse IV peatükis sätestatud töötlejate kohustustega (eelkõige üldmääruse artikkel 28).

2019. aasta märtsis korraldas Euroopa Andmekaitsenõukogu koos oma sekretariaadiga sidusrühmade ürituse, kus selgitati vajadust praktilisemate suuniste järele ning võimaldati andmekaitsenõukogul paremini mõista valdkonna vajadusi ja muresid. Uued suunised koosnevad kahest peamisest osast: üks neist selgitab erinevaid mõisteid; teine hõlmab üksikasjalikke suuniseid nende mõistete peamiste tagajärgede kohta vastutavatele töötlejatele, volitatud töötlejatele ja kaasvastutavatele töötlejatele. Suunised sisaldavad vooskeemi, et anda täiendavaid praktilisi juhiseid. Suuniste üle toimub avalik arutelu.

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu suunised sotsiaalmeedia kasutajate suunamise kohta. Suuniste eesmärk on anda sidusrühmadele praktilisi juhiseid ja need sisaldavad mitmesuguseid näiteid erinevatest olukordadest, et sidusrühmad saaksid kiiresti kindlaks teha stsenaariumi, mis on kõige lähemal suunamistavale, mida nad kavatsevad kasutada. Suuniste peamine eesmärk on selgitada sotsiaalmeediateenuse osutaja ja sihtrühmaks oleva isiku rolli ja vastutust. Sel eesmärgil määratakse suunistes muu hulgas kindlaks võimalikud ohud üksikisikute vabadustele, peamistele osalejatele ja nende rollidele, peamiste andmekaitsenõuete (nagu seaduslikkus ja läbipaistvus ning andmekaitsealane mõjuhinnang) kohaldamisele ning sotsiaalmeedia pakkujate ja sihtrühma kuuluvate isikute vaheliste kokkulepete põhielementidele. Lisaks keskenduvad suunised erinevatele suunamismehhanismidele, andmete eriliikide töötlemisele ja kaasvastutavate töötlejate kohustusele kehtestada asjakohane kord vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 26. Täiskogu esitab suunised avalikuks konsulteerimiseks.

Apellatsiooninõukogu on loonud töörühma, et uurida Euroopa Liidu Kohtu Schrems II kohtuotsuse järel esitatud kaebusi. EMP andmekaitseasutustele on esitatud kokku 101 identset kaebust mitme EMP liikmesriigi vastutava töötleja vastu seoses Google’i/Facebooki teenuste kasutamisega, mis hõlmab isikuandmete edastamist. Konkreetselt väidavad kaebuse esitajad, keda esindab valitsusväline organisatsioon NOYB, et Google/Facebook edastab isikuandmeid USA-le, tuginedes ELi-USA andmekaitseraamistikule Privacy Shield või lepingu tüüptingimustele, ning et Euroopa Liidu Kohtu hiljutise otsuse kohaselt kohtuasjas C-311/18 ei suuda vastutav töötleja tagada kaebuse esitajate isikuandmete piisavat kaitset. Töörühm analüüsib küsimust ja tagab andmekaitsenõukogu liikmete tiheda koostöö.

Euroopa Liidu Kohtu otsuse Schrems II järelmeetmena ja lisaks 23. juulil vastu võetud korduma kippuvatele küsimustele on juhatus loonud rakkerühma. Töörühm koostab soovitused, et aidata vastutavatel töötlejatel ja volitatud töötlejatel teha kindlaks ja rakendada asjakohaseid täiendavaid meetmeid, et tagada piisav kaitse andmete edastamisel kolmandatesse riikidesse.

Euroopa Andmekaitsenõukogu eesistuja Andrea Jelinek:„Euroopa Andmekaitsenõukogu on teadlik sellest, et Schremsi II kohtuotsusega antakse vastutavatele töötlejatele oluline vastutus. Lisaks avaldusele ja korduma kippuvatele küsimustele, mille me varsti pärast kohtuotsust esitame, valmistame ette soovitused, et toetada vastutavaid töötlejaid ja volitatud töötlejaid seoses nende kohustusega määrata kindlaks ja rakendada asjakohaseid õiguslikke, tehnilisi ja organisatsioonilisi lisameetmeid, et tagada isikuandmete edastamisel kolmandatesse riikidesse vastavus olulisele samaväärsuse standardile. Kohtuotsusel on siiski ulatuslik mõju ning kolmandatele riikidele andmete edastamise kontekst on väga erinev. Seetõttu ei saa olla ühte kõigile sobivat kiiret lahendust. Iga organisatsioon peab hindama oma andmetöötlustoiminguid ja andmeedastust ning võtma asjakohaseid meetmeid.“

Märkus toimetajatele: pange
tähele, etkõik Euroopa Andmekaitsenõukogu täiskogu istungil vastu võetud dokumendid läbivad vajaliku õigusliku, keelelise ja vorminduskontrolli ning tehakse pärast nende valmimist kättesaadavaks Euroopa Andmekaitsenõukogu veebisaidil.

EDPB_Press Release_2020_14