Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – třicáté sedmé plenární zasedání: Pokyny k pojmům správce a zpracovatel, pokyny k zacílení na uživatele sociálních médií, pracovní skupina pro stížnosti podané na základě rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve v

4 September 2020 EDPB

Brusel 3. září – Sbor EDPB přijal Pokyny k pojmům správce a zpracovatel v obecném nařízení o ochraně osobních údajů a Pokyny k zacílení na uživatele sociálních médií. Kromě toho sbor EDPB vytvořil pracovní skupinu pro stížnosti podané na základě rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci Schrems II a pracovní skupinu poskytující doporučení týkající se doplňkových opatření, které lze ukládat vývozcům a dovozcům údajů za účelem zajištění odpovídající ochrany při předávání údajů s ohledem na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci Schrems II.

Sbor EDPB přijal Pokyny k pojmům správce a zpracovatel v obecném nařízení o ochraně osobních údajů. Od vstupu obecného nařízení o ochraně osobních údajů v platnost se objevovaly otázky, do jaké míry nařízení tyto pojmy, zejména pojem společného správcovství (jak je stanoveno v článku 26 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a v návaznosti na několik rozhodnutí SDEU), jakož i povinnosti zpracovatelů (zejména článek 28 nařízení obecného nařízení o ochraně osobních údajů) ve smyslu kapitoly IV obecného nařízení o ochraně osobních údajů, mění.

V březnu 2019 uspořádal Evropský sbor pro ochranu osobních údajů ve spolupráci se svým sekretariátem akci pro zúčastněné strany, z níž jednoznačně vyplynulo, že je třeba přijmout další praktické pokyny, a která umožnila sboru EDPB lépe porozumět potřebám a obavám v této oblasti. Nové pokyny jsou tvořeny dvěma hlavními částmi: jedna vysvětluje jednotlivé pojmy; druhá obsahuje podrobné poučení ohledně hlavních důsledků těchto pojmů pro správce, zpracovatele a společné správce. Pokyny obsahují vývojový diagram s dalšími praktickými radami. Pokyny budou předloženy k veřejné konzultaci.

Sbor EDPB přijal Pokyny k zacílení na uživatele sociálních médií. Pokyny mají za cíl poskytnout zúčastněným stranám praktické rady a obsahují různé příklady jednotlivých situací, které jim umožňují snadno identifikovat „scénář“, který je nejbližší praxi cílení, kterou hodlají uplatňovat. Hlavním záměrem pokynů je vyjasnit úlohy a povinnosti poskytovatele sociálních médií a cílené osoby. Za tímto účelem pokyny mimo jiné uvádí výčet potenciálních rizik pro svobody jednotlivce, hlavní aktéry a jejich úlohy, uplatňování klíčových požadavků na ochranu údajů, jako např. zákonnost a transparentnost či posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, jakož i klíčové prvky ujednání mezi poskytovateli sociálních médií a cílenými osobami. Pokyny se dále zaměřují na různé mechanismy cílení, zpracování zvláštních kategorií údajů a povinnost společných správců zavést vhodná ujednání ve smyslu článku 26 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Plénum předloží pokyny k veřejné konzultaci.

Sbor EDPB vytvořil pracovní skupinu pro zkoumání stížností podaných na základě rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci Schrems II. Celkem 101 stejných stížností bylo podáno u orgánů pro ochranu osobních údajů EHP proti několika správcům v členských státech EHP ohledně používání služeb Google/Facebook, které zahrnují předávání osobních údajů. Stěžovatelé zastoupení nevládní organizací NOYB konkrétně tvrdí, že Google/Facebook předává osobní údaje do USA s využitím štítu EU‑USA na ochranu soukromí nebo standardních smluvních doložek a že podle nedávného rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-311/18 není schopen správce zajistit odpovídající ochranu osobních údajů stěžovatelů. Pracovní skupina provede analýzu této záležitost a zajistí úzkou spolupráci mezi členy sboru.

V návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci Schrems II a vedle dokumentu často kladených otázek k tomuto rozsudku přijatého dne 23. července vytvořil sbor EDPB ještě pracovní skupinu. Tato pracovní skupina připraví doporučení, která správcům a zpracovatelům pomohou při plnění povinností identifikovat a zavést vhodná doplňková opatření k zajištění odpovídající ochrany při předávání údajů do třetích zemí.

Andrea Jelinek, předsedkyně Evropského sboru pro ochranu osobních údajů: „Sbor EDPB si dobře uvědomuje, že rozhodnutí ve věci Schrems II dává kontrolorům důležitou odpovědnost. Kromě prohlášení a často kladených otázek, které jsme zveřejnili krátce po přijetí rozsudku, připravíme doporučení, jež bude sloužit správcům a zpracovatelům při plnění povinností souvisejících s identifikací a prováděním vhodných doplňkových opatření právní, technické a organizační povahy za účelem splnění základní normy rovnocennosti při předávání osobních údajů do třetích zemí. Důsledky rozsudku jsou však široké a kontext předávání údajů do třetích zemí je velmi různorodý. Proto nemůže existovat žádné univerzální rychlé a snadné řešení. Každá organizace bude muset vyhodnotit své vlastní operace zpracování a předávání údajů a přijmout vhodná opatření.“

Poznámka pro redaktory:
Upozorňujeme, že u všech dokumentů přijatých na plenárním zasedání Evropského sboru pro ochranu osobních údajů se provádí nezbytná právní a lingvistická kontrola a kontrola formátování a že tyto dokumenty budou zpřístupněny na internetových stránkách sboru po ukončení těchto kontrol.

EDPB_Press Release_2020_14