Bord Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data - L-erbgħa u tletin Sessjoni Plenarja: Schrems II, Interplay PSD2 u GDPR u ittra lill-MEP Ďuriš Nicholonová dwar ir-rintraċċar ta’ kuntatti, l-interoperabbiltà ta’ apps u d-DPIAs

20 July 2020

Brussell, 20 ta’ Lulju — Matul l-34 sessjoni plenarja tiegħu, l-EDPB adotta dikjarazzjoni dwar is-sentenza tal-QĠUE fil-każ Facebook Ireland vs Schrems. Il-Bord adotta Linji Gwida dwar l-interazzjoni bejn it-tieni Direttiva dwar is-Servizzi ta’ Pagament (PSD2) u l-GDPR, kif ukoll ittra ta’ tweġiba lill-MEP Ďuriš Nicholonová dwar ir-rintraċċar ta’ kuntatti, l-interoperabbiltà ta’ apps u d-DPIAs.

L-EDPB adotta dikjarazzjoni dwar is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea fil-Kawża C-311/18 — Il-Kummissarju għall-Protezzjoni tad-Data vs Facebook Ireland u Maximillian Schrems, li tinvalida d-Deċiżjoni 2016/1250 dwar l-adegwatezza tal-protezzjoni pprovduta mill-Ħarsien tal-Privatezza UE-US u jqis id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/87 dwar il-Klawżoli Kuntrattwali Standard (SCC) għat-trasferiment tad-data personali għall-proċessuri stabbiliti f’pajjiżi terzi valida.

Fir-rigward tal-Ħarsien tal-Privatezza, l-EDPB jinnota li l-UE u l-Istati Uniti għandhom jiksbu qafas komplut u effettiv li jiggarantixxi li l-livell ta’ protezzjoni mogħti lid-data personali fl-Istati Uniti jkun essenzjalment ekwivalenti għal dak garantit fl-UE, f’konformità mas-sentenza. L-EDPB għandu l-ħsieb li jkompli jkollu rwol kostruttiv fl-iżgurar ta’ trasferiment transatlantiku ta’ data personali li tkun ta’ benefiċċju għaċ-ċittadini u l-organizzazzjonijiet taż-ŻEE u jinsab lest li jipprovdi lill-Kummissjoni Ewropea b’assistenza u bi gwida biex jgħinha tibni, flimkien mal-Istati Uniti, qafas ġdid li jikkonforma bis-sħiħ mad-dritt tal-UE dwar il-protezzjoni tad-data.

Fir-rigward tal-Klawżoli Kuntrattwali Standard, l-EDPB jieħu nota tar-responsabbiltà primarja tal-esportatur u tal-importatur, meta jkun qed jikkunsidra jekk għandux jidħol fl-SCCs, biex jiżgura li dawn iżommu livell ta’ protezzjoni li jkun essenzjalment ekwivalenti għal dak iggarantit mill-GDPR fid-dawl tal-Karta tal-UE. Fit-twettiq ta’ tali valutazzjoni minn qabel, l-esportatur (jekk meħtieġ, bl-assistenza tal-importatur) għandu jqis il-kontenut tal-SCCs, iċ-ċirkostanzi speċifiċi tat-trasferiment, kif ukoll ir-reġim legali applikabbli fil-pajjiż tal-importatur. Il-Qorti tissottolinja li l-esportatur jista’ jkollu jikkunsidra li jistabbilixxi miżuri addizzjonali għal dawk inklużi fl-SCCs. L-EDPB qed iħares ulterjorment lejn fhiex jistgħu jikkonsistu dawn il-miżuri addizzjonali.

L-EDPB jieħu nota wkoll tad-dmirijiet tal-awtoritajiet superviżorji (SAs) kompetenti li jissospendu jew jipprojbixxu trasferiment ta’ data lejn pajjiż terz skont l-SCCs, jekk, fil-fehma tal-SA kompetenti u fid-dawl taċ-ċirkostanzi kollha ta’ dak it-trasferiment, dawk il-klawżoli ma jkunux jew ma jistgħux jiġu rrispettati f’dak il-pajjiż terz, u l-protezzjoni tad-data trasferita ma tkunx tista’ tiġi żgurata b’mezzi oħra, b’mod partikolari fejn il-kontrollur jew il-proċessur ma jkunx diġà ssospenda jew temm it-trasferiment.

L-EDPB ifakkar li adotta Linji Gwida dwar l-Artikolu 49 tal-GDPR u li tali derogi għandhom jiġu applikati fuq bażi ta’ każ b’każ.

L-EDPB se jivvaluta s-sentenza f’aktar dettall u se jipprovdi kjarifika ulterjuri għall-partijiet ikkonċernati u gwida dwar l-użu ta’ strumenti għat-trasferiment ta’ data personali lejn pajjiżi terzi skont is-sentenza. L-EDPB u l-SAs Ewropej tiegħu jinsabu lesti, kif iddikjarat mill-QĠUE, biex jiżguraw konsistenza fiż-ŻEE kollha.

Id-dokument sħiħ huwa disponibbli hawnhekk: https://edpb.europa.eu/news/news/2020/statement-court-justice-european-union-judgment-case-c-31118-data-protection_en

L-EDPB adotta Linji Gwida dwar it-tieni Direttiva dwar is-Servizzi ta’ Pagament (PSD2). Il-PSD2 timmodernizza l-qafas legali għas-suq tas-servizzi ta’ pagament. Fuq kollox, il-PSD2 tintroduċi qafas legali għal servizzi ġodda ta’ bidu ta’ pagament (ISP) u servizzi ta’ informazzjoni dwar il-kontijiet (AISP). L-utenti jistgħu jitolbu li dawn il-fornituri tas-servizzi ta’ pagament ġodda jingħataw aċċess għall-kontijiet tal-ħlas tagħhom. Wara sessjoni ta’ ħidma tal-partijiet ikkonċernati fi Frar 2019, l-EDPB żviluppa Linji Gwida dwar l-applikazzjoni GDPR għal dawn is-servizzi ġodda ta’ pagament.

Il-Linji Gwida jinnotaw li f’dan il-kuntest l-ipproċessar ta’ kategoriji speċjali ta’ data personali huwa ġeneralment ipprojbit (f’konformità mal-Artikolu 9 (1) GDPR), ħlief meta jingħata kunsens espliċitu mis-suġġett tad-data (l-Artikolu 9 (2) (a) GDPR) jew l-ipproċessar huwa meħtieġ għal raġunijiet ta’ interess pubbliku sostanzjali (l-Artikolu 9 (2) (g) GDPR).

Il-Linji Gwida jindirizzaw ukoll il-kundizzjonijiet li permezz tagħhom il-Fornituri ta’ Servizzi ta’ Pagament li Jġestixxu l-Kont (ASPSPs) jagħtu aċċess lil PISPs u lil AISPs għall-informazzjoni dwar il-kontijiet tal-pagament, speċjalment aċċess granulari għall-kontijiet ta’ pagament.

Il-Linji Gwida jiċċaraw li la l-Artikolu 66 (3) (g) u lanqas l-Artikolu 67 (2) (f) tal-PSD2 ma jippermettu aktar ipproċessar, sakemm is-suġġett tad-data ma jkunx ta l-kunsens tiegħu skont l-Artikolu 6 (1) (a) GDPR jew sakemm l-ipproċessar ma jkunx stabbilit mid-dritt tal-Unjoni jew mil-liġi ta’ Stat Membru. Il-Linji Gwida se jiġu sottomessi għall-konsultazzjoni pubblika.

Fl-aħħar nett, il-Bord adotta ittra bi tweġiba għall-mistoqsijiet tal-MPE Ďuriš Nicholonová dwar il-protezzjoni tad-data fil-kuntest tal-ġlieda kontra l-COVID-19. L-ittra tindirizza mistoqsijiet dwar l-armonizzazzjoni u l-interoperabbiltà tal-applikazzjonijiet għar-rintraċċar tal-kuntatt, ir-rekwiżit ta’ DPIA għal tali pproċessar u t-tul ta’ żmien li għalih jista’ jiġi stabbilit l-ipproċessar.

EDPB_Press Release_2020_12