Európsky výbor pre ochranu údajov – 40. plenárna schôdza: Usmernenia k špecificky navrhnutej ochrane osobných údajov a štandardnej ochrane osobných údajov, koordinovaný rámec presadzovania, list týkajúci sa smernice o autorskom práve

21 October 2020

V Bruseli 21. októbra – EDPB sa 20. októbra stretol na svojej 40. plenárnej schôdzi. Na plenárnej schôdzi sa prediskutoval široký okruh tém.

Po verejnej konzultácii EDPB prijal konečné znenie usmernení k špecificky navrhnutej ochrane osobných údajov a štandardnej ochrane osobných údajov. Usmernenia sú zamerané na povinnosti týkajúce sa špecificky navrhnutej ochrany údajov a štandardnej ochrany údajov uvedené v článku 25 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Hlavnou povinnosťou stanovenou v článku 25 je účinné vykonávanie zásad ochrany údajov a práv a slobôd dotknutých osôb, a to tak špecificky navrhnutých, ako aj štandardných. To znamená, že prevádzkovatelia musia zaviesť primerané technické a organizačné opatrenia a nevyhnutné záruky s cieľom zaistiť dodržiavanie zásad ochrany údajov v praxi a chrániť práva a slobody dotknutých osôb. Okrem toho by prevádzkovatelia mali byť schopní preukázať účinnosť zavedených opatrení.

Tieto usmernenia obsahujú aj usmernenia k tomu, ako účinne vykonávať zásady ochrany údajov uvedené v článku 5 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a uvádzajú sa v nich kľúčové prvky špecificky navrhnutej a štandardnej ochrany údajov, ako aj praktické názorné príklady. Okrem toho poskytujú odporúčania o tom, ako môžu prevádzkovatelia, sprostredkovatelia a výrobcovia spolupracovať na dosahovaní špecificky navrhnutej ochrany údajov a štandardnej ochrany údajov.

V konečnom znení usmernení je zapracované aktualizované znenie a ďalšie právne odôvodnenie zamerané na riešenie pripomienok a spätnej väzby, ktoré boli prijaté počas verejnej konzultácie.

EDPB rozhodol o zriadení koordinovaného rámca presadzovania (CEF). CEF poskytuje štruktúru na koordinovanie opakovaných ročných akcií dozorných orgánov EDPB. Cieľom CEF je flexibilným a koordinovaným spôsobom uľahčiť spoločné akcie, od spoločného zvyšovania informovanosti a zhromažďovania informácií až po kontroly presadzovania a spoločné vyšetrovania. Účelom opakujúcich sa ročných koordinovaných akcií je podpora dodržiavania právnych predpisov, umožniť dotknutým osobám, aby si uplatňovali svoje práva a zvyšovanie informovanosti.

EDPB schválil znenie listu v odpovedi pre Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz týkajúce sa vplyvov čl. 17 smernice o autorskom práve na ochranu údajov, predovšetkým v súvislosti s filtrami pre nahrávanie [upload filters]. V liste EDPB uvádza, že každé spracúvanie osobných údajov na účely filtrov pre nahrávanie [upload filters] musí byť primerané a nevyhnutné a že, pokiaľ je to možné, žiadne osobné údaje sa nemajú spracúvať, ak sa uplatňuje článok 17 smernice o autorskom práve. Ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné, napr. v prípade mechanizmu nápravy, takéto údaje sa majú týkať výlučne údajov nevyhnutných na tento konkrétny účel, pričom sa uplatňujú všetky iné zásady všeobecného nariadenia o ochrane údajov. EDPB okrem toho zdôraznil, že v tejto súvislosti nepretržite komunikuje s Európskou komisiou a že vyjadril svoju pripravenosť na ďalšiu spoluprácu.

Poznámky pre redaktorov:
Pripomíname, že všetky dokumenty schválené počas plenárnej schôdze EDPB sú podrobené potrebným právnym a jazykovým kontrolám, ako aj kontrole v oblasti formátovania a po ich ukončení budú sprístupnené na webovom sídle EDPB.

EDPB_Press Release_2020_16