Europees Comité voor gegevensbescherming – Veertigste plenaire vergadering: Richtsnoeren inzake gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen; gecoördineerd handhavingskader; brief over de auteursrechtrichtlijn

21 October 2020 EDPB

Brussel, 21 oktober — Op 20 oktober is het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) bijeengekomen voor zijn veertigste plenaire vergadering. Tijdens de plenaire vergadering is een breed scala aan onderwerpen besproken.

Na een openbare raadpleging heeft het EDPB de definitieve versie aangenomen van de richtsnoeren inzake gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen. De richtsnoeren zijn gericht op de verplichte gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen zoals beschreven in artikel 25 van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De voornaamste verplichting waarin dat artikel voorziet, is de doeltreffende uitvoering van de gegevensbeschermingsbeginselen en eerbiediging van de rechten en vrijheden van betrokkenen door ontwerp en door standaardinstellingen. Daartoe moeten verwerkingsverantwoordelijken passende technische en organisatorische maatregelen treffen en de nodige waarborgen inbouwen voor de daadwerkelijke naleving van de gegevensbeschermingsbeginselen en de bescherming van de rechten en vrijheden van de betrokkenen. Bovendien moeten verwerkingsverantwoordelijken kunnen aantonen dat de toegepaste maatregelen doeltreffend zijn.

De richtsnoeren omvatten tevens een leidraad over de doeltreffende uitvoering van de in artikel 5, lid 1, van de AVG genoemde beginselen inzake verwerking van persoonsgegevens, met een overzicht van belangrijke ontwerp- en standaardinstellingselementen en praktijksituaties ter illustratie. Daarnaast bevatten zij aanbevelingen over de wijze waarop verwerkingsverantwoordelijken, verwerkers en producenten kunnen samenwerken om voor gegevensbescherming door ontwerp en door standaardinstellingen te zorgen.

In de definitieve richtsnoeren zijn formuleringen bijgewerkt en zijn aanvullende juridische toelichtingen opgenomen naar aanleiding van opmerkingen en feedback die het comité tijdens de openbare raadpleging heeft ontvangen.

Het EDPB heeft besloten een gecoördineerd handhavingskader (GHK) in te stellen. Het GHK voorziet in een structuur voor de coördinatie van jaarlijks terugkerende activiteiten van de toezichthoudende autoriteiten die deel uitmaken van het EDPB. Het GHK heeft ten doel op flexibele en gecoördineerde wijze gemeenschappelijke acties mogelijk te maken, van gezamenlijke bewustmaking en informatievergaring tot breed opgezette handhavingsoperaties en gemeenschappelijke onderzoeken. Jaarlijks terugkerende gecoördineerde acties zijn erop gericht de naleving te bevorderen, betrokkenen in staat te stellen hun rechten uit te oefenen en gegevensbescherming meer onder de aandacht te brengen.

Het EDPB heeft een brief opgesteld in antwoord op opmerkingen van de Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz over de gevolgen van artikel 17 van de auteursrechtrichtlijn voor de gegevensbescherming, met name wat betreft uploadfilters. In zijn brief verklaart het EDPB dat elke verwerking van persoonsgegevens in verband met uploadfilters evenredig en noodzakelijk moet zijn en dat de verwerking van persoonsgegevens bij de toepassing van artikel 17 van de auteursrechtrichtlijn zoveel mogelijk moet worden vermeden. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het klachten- en beroepsmechanisme, moet zij zich beperken tot de gegevens die voor dit specifieke doel noodzakelijk zijn en moeten daarbij alle andere beginselen van de AVG in acht worden genomen. Daarnaast heeft het EDPB erop gewezen dat het over deze kwestie doorlopend overleg voert met de Commissie en zijn bereidheid tot verdere samenwerking heeft betuigd.

Informatie voor redacteurs:
Alle documenten die tijdens de zitting van het Europees Comité voor gegevensbescherming worden goedgekeurd, worden onderworpen aan de nodige juridische, taalkundige en formatteringscontroles en zullen op de website van het Comité beschikbaar worden gesteld zodra deze controles zijn afgerond.

EDPB_Press Release_2020_16