Eiropas Datu aizsardzības kolēģija – 40. plenārsesija: pamatnostādnes par integrētu datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc noklusējuma, koordinēta izpildes sistēma, vēstule par Autortiesību direktīvu

21 October 2020 EDPB

Briselē, 21. oktobrī — 20. oktobrī notika Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas 40. plenārsesija. Plenārsesijā tika apspriests plašs tematu loks.

Pēc sabiedriskās apspriešanās EDAK pieņēma pamatnostādņu par integrētu datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc noklusējuma galīgo redakciju. Pamatnostādnēs galvenā uzmanība ir pievērsta pienākumam nodrošināt integrētu datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc noklusējuma, kā noteikts VDAR 25. pantā. Galvenais pienākums, kas noteikts 25. pantā, ir efektīva datu aizsardzības principu un datu subjektu tiesību un brīvību īstenošana integrēti un pēc noklusējuma. Tas nozīmē, ka pārziņiem ir jāīsteno atbilstīgi tehniski un organizatoriski pasākumi un nepieciešamie aizsardzības pasākumi, kas izstrādāti, lai praksē pārliecinātos par datu aizsardzības principu ievērošanu un aizsargātu datu subjektu tiesības un brīvības. Turklāt pārziņiem būtu jāspēj pierādīt, ka īstenotie pasākumi ir efektīvi.

Pamatnostādnēs ietverti arī norādījumi par to, kā efektīvi īstenot VDAR 5. pantā minētos datu aizsardzības principus, uzskaitot galvenos integrētas datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma elementus, kā arī ir ietverti praktiski piemēri. Tās arī sniedz ieteikumus par to, kā pārziņi, apstrādātāji un ražotāji var sadarboties, lai īstenotu integrētu datu aizsardzību un datu aizsardzību pēc noklusējuma.

Pamatnostādņu galīgajā redakcijā ir iekļauts atjaunināts formulējums un papildu juridiskā argumentācija, lai atbildētu uz sabiedriskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem un atsauksmēm.

EDAK nolēma izveidot koordinētu izpildes sistēmu (CEF). CEF nodrošina struktūru, lai koordinētu EDAK uzraudzības iestāžu (SA) periodiskās ikgadējās darbības. CEF mērķis ir atvieglot kopīgas darbības elastīgā un koordinētā veidā, sākot no kopējas informētības palielināšanas un informācijas apkopošanas līdz vērienīgām pārbaudēm un kopējām izmeklēšanām. Kārtējo ikgadējo koordinēto darbību mērķis ir veicināt atbilstību, dot datu subjektiem iespēju īstenot savas tiesības un palielināt informētību.

EDAK, atbildot Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz, pieņēma vēstuli par Autortiesību direktīvas 17. panta ietekmi uz datu aizsardzību, jo īpaši attiecībā uz augšupielādes filtriem. Vēstulē EDAK norāda, ka jebkādai personas datu apstrādei augšupielādes filtru vajadzībām jābūt samērīgai un nepieciešamai un ka, īstenojot Autortiesību direktīvas 17. pantu, personas dati pēc iespējas nebūtu jāapstrādā. Ja personas datu apstrāde ir nepieciešama, piemēram, kompensāciju mehānisma vajadzībām, šādiem datiem būtu jāattiecas tikai uz datiem, kas nepieciešami šim konkrētajam nolūkam, vienlaikus piemērojot visus pārējos VDAR principus. EDAK arī uzsvēra, ka tā pastāvīgi apmainās ar informāciju ar Eiropas Komisiju par šo jautājumu un ka tā ir norādījusi, ka ir gatava turpmākai sadarbībai.

Piezīme redaktoriem:
Lūdzam ņemt vērā, ka visiem EDAK plenārsesijā pieņemtajiem dokumentiem tiek veiktas nepieciešamās juridiskās, lingvistiskās un formatēšanas pārbaudes un tie būs pieejami EDAK tīmekļa vietnē pēc minēto pārbaužu pabeigšanas.

EDPB_Press Release_2020_16