Euroopa Andmekaitsenõukogu – täiskogu 40. istungjärk: suunised lõimitud ja vaikimisi andmekaitse kohta, koordineeritud jõustamisraamistik, kiri autoriõiguse direktiivi kohta

21 October 2020 EDPB

Brüssel, 21. oktoober – 20. oktoobril toimus Euroopa Andmekaitsenõukogu täiskogu 40. istungjärk.Täiskogu istungil arutati paljusid erinevaid teemasid.

Pärast avalikku konsultatsiooni võttis Euroopa Andmekaitsenõukogu vastu lõimitud ja vaikimisi andmekaitse suuniste lõpliku versiooni. Suunistes keskendutakse isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 25 sätestatud lõimitud andmekaitse ja vaikimisi andmekaitse (DPbDD) kohustusele. Artiklis 25 sätestatud põhikohustus on andmekaitse põhimõtete ning andmesubjektide lõimitud ja vaikimisi õiguste ja vabaduste tõhus rakendamine. See tähendab, et vastutavad töötlejad peavad rakendama asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid ning vajalikke kaitsemeetmeid, mille eesmärk on tagada andmekaitse põhimõtete tegelik järgimine ning kaitsta andmesubjektide õigusi ja vabadusi. Lisaks peaksid vastutavad töötlejad suutma tõendada, et rakendatud meetmed on tõhusad.

Suunised sisaldavad ka juhendeid selle kohta, kuidas tõhusalt rakendada üldmääruse artiklis 5 sätestatud andmekaitsepõhimõtteid, loetledes ülesehituse põhielemendid ja vaikeelemendid ning praktilised näited näitlikustamiseks. Lisaks antakse soovitusi selle kohta, kuidas vastutavad töötlejad, volitatud töötlejad ja tootjad saavad teha koostööd DPbDD saavutamiseks.

Lõplikud suunised sisaldavad ajakohastatud sõnastust ja täiendavaid õiguslikke põhjendusi, et võtta arvesse avaliku konsultatsiooni käigus saadud märkusi ja tagasisidet.

Euroopa Andmekaitsenõukogu otsustas luua koordineeritud jõustamisraamistiku. Euroopa ühendamise rahastu loob struktuuri Euroopa Andmekaitsenõukogu järelevalveasutuste korduvate iga-aastaste tegevuste koordineerimiseks. Euroopa ühendamise rahastu eesmärk on hõlbustada ühismeetmeid paindlikul ja koordineeritud viisil, alates ühisest teadlikkuse tõstmisest ja teabe kogumisest kuni jõustamisalaste lauskontrollide ja ühiste uurimisteni. Korduvate iga-aastaste koordineeritud meetmete eesmärk on edendada nõuetele vastavust, anda andmesubjektidele volitused oma õiguste kasutamiseks ja suurendada teadlikkust.

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz’ile vastuskirja autoriõigusedirektiivi artikli 17 mõju kohta andmekaitsele, eelkõige seoses üleslaadimisfiltritega. Kirjas märgib Euroopa Andmekaitsenõukogu, et igasugune isikuandmete töötlemine üleslaadimise filtrite eesmärgil peab olema proportsionaalne ja vajalik ning et autoriõiguse direktiivi artikli 17 rakendamisel ei tohiks isikuandmeid võimaluse korral töödelda. Kui isikuandmete töötlemine on vajalik, näiteks õiguskaitsemehhanismi jaoks, peaksid sellised andmed hõlmama üksnes sel konkreetsel eesmärgil vajalikke andmeid, kohaldades samal ajal kõiki muid isikuandmete kaitse üldmääruse põhimõtteid. Lisaks rõhutas Euroopa Andmekaitsenõukogu, et ta suhtleb selles küsimuses pidevalt Euroopa Komisjoniga ning on teatanud oma valmisolekust edasiseks koostööks.

Märkus toimetajatele:
Pange tähele, etkõik Euroopa Andmekaitsenõukogu täiskogu istungil vastu võetud dokumendid läbivad vajaliku õigusliku, keelelise ja vorminduskontrolli ning tehakse pärast nende valmimist kättesaadavaks Euroopa Andmekaitsenõukogu veebisaidil.

EDPB_Press Release_2020_16