Europejska Rada Ochrony Danych

Aktualności EROD

11 December 2019

Following the EDPB opinion (July 2019) on the draft standard contractual clauses (SCCs) for contracts between controller and processor submitted to the Board by the Danish Supervisory Authority (SA), the final text of the Danish SCCs, as adopted by the Danish SA, has been published in the EDPB's Register for Decisions taken by supervisory authorities and courts on issues handled in the consistency mechanism.
 
The standard processor agreement has been adopted by the Danish SA pursuant to art. 28(8) GDPR and aims at helping organisations to meet the requirements of art. 28 (3) and (4), given the fact that the contract between controller and processor cannot just restate the provisions of the GDPR but should further specify them, e.g. with regard to the assistance provided by the processor to the controller.
 
The possibility of using SCCs adopted by a SA does not prevent the parties from adding other clauses or additional safeguards, provided that they do not contradict, directly or indirectly, the adopted clauses or prejudice the fundamental rights or freedoms of the data subjects.
Nevertheless, the clauses are an instrument to be used "as is", i.e. the parties who enter into a contract with a modified version of the clauses are not deemed to have employed the adopted SCCs. On the contrary, to the extent that organizations choose to make use of these standard provisions, the Danish SA, for example in connection with an inspection visit, will not examine these provisions in more detail.

04 December 2019

Bruksela, 4 grudnia – 2 i 3 grudnia organy ochrony danych EOG i Europejski Inspektor Ochrony Danych zrzeszeni w Europejskiej Radzie Ochrony Danych spotkali się na szesnastej sesji plenarnej. W trakcie posiedzenia plenarnego omówiono szereg kwestii.

Opinia na podstawie art. 64 RODO organu nadzorczego Zjednoczonego Królestwa w sprawie wymogów akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania
EROD przyjęła opinię dotyczącą projektu decyzji organu nadzorczego Zjednoczonego Królestwa w sprawie wymogów akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania. Opinia ta ma na celu zapewnienie spójności i właściwego stosowania tych wymogów wśród organów nadzorczych EOG. W opinii EROD proponuje pewne zmiany w projekcie wymogów akredytacji w celu zapewnienia spójnego stosowania akredytacji podmiotów monitorujących.

Odpowiedź na wniosek BEREC w sprawie udzielenia wskazówek dotyczących przeglądu wytycznych w zakresie zasad neutralności sieci
EROD przyjęła odpowiedź na wniosek Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) w sprawie obowiązujących unijnych ram ochrony danych. W piśmie tym Rada wyraża zaniepokojenie w związku z przetwarzaniem nazw domen i adresów URL do celów zarządzania ruchem i rozliczeń (oferty o stawce zerowej).

EROD zachęca dostawców usług dostępu do Internetu, i w stosownych przypadkach BEREC, do określenia i uzgodnienia mniej inwazyjnych i bardziej znormalizowanych sposobów zarządzania ruchem internetowym, interoperacyjnych w ramach różnych usług dostępu do Internetu, które nie opierają się na wykorzystywaniu adresów URL i nazw domen.

Wytyczne w sprawie „kryteriów dotyczących prawa do bycia zapomnianym w wyszukiwarkach internetowych na mocy RODO” (część 1)
Rada przyjęła projekt wytycznych w sprawie „kryteriów dotyczących prawa do bycia zapomnianym w wyszukiwarkach internetowych na mocy RODO”. Wytyczne zawierają wykładnię art. 17 RODO w odniesieniu do podstaw i wyjątków dotyczących wniosków o usunięcie z listy wyników wyszukiwania skierowanych do dostawców wyszukiwarek internetowych i stanowią aktualizację wytycznych z 2014 r. dotyczących wykonania wyroku w sprawie Costeja, wydanych przez Grupę Roboczą Art. 29. Wytyczne te, które zostaną przedstawione do konsultacji publicznych, zostaną uzupełnione o kolejny zestaw wytycznych w sprawie kryteriów rozpatrywania skarg dotyczących odmowy usunięcia z listy wyników wyszukiwania.

Uwaga dla redaktorów:
Wszystkie dokumenty przyjęte na sesji plenarnej EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.

02 December 2019

On December 2nd and 3rd, the sixteenth plenary session of the European Data Protection Board is taking place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Sixteenth Plenary

14 November 2019

Bruksela, 14 listopada – 12 i 13 listopada br. organy ochrony danych EOG i Europejski Inspektor Ochrony Danych zrzeszeni w Europejskiej Radzie Ochrony Danych spotkali się na piętnastej sesji plenarnej. Na sesji tej omówiono szeroki zakres zagadnień.
 
Trzeci roczny przegląd Tarczy Prywatności
Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła sprawozdanie dotyczące trzeciego rocznego przeglądu Tarczy Prywatności UE-USA. W swoim sprawozdaniu EROD z zadowoleniem odnotowuje poczynania dokonane przez amerykańskie organy związane z wdrożeniem Tarczy Prywatności, w szczególności w odniesieniu do nadzoru z urzędu i działań w zakresie egzekwowania prawa dotyczących aspektów komercyjnych oraz nominacji ostatnich brakujących członków Rady Nadzoru nad Prywatnością i Wolnościami Obywatelskimi (PCLOB) oraz stałego Rzecznika ds. Tarczy Prywatności.

Jednakże pewne sprawy oczekują jeszcze na rozstrzygnięcie. Rada podkreśla, że znaczące kontrole zgodności z treścią zasad Tarczy Prywatności nadal wzbudzają niepokój. Inne obszary, którym należy poświęcić więcej uwagi, to stosowanie wymogów Tarczy Prywatności w odniesieniu do dalszego przekazywania danych, dane w zakresie zasobów ludzkich i podmioty przetwarzające oraz proces ponownej certyfikacji. Bardziej ogólnie członkowie zespołu rewizyjnego uzyskaliby szerszy dostęp do informacji niepublicznych dotyczących aspektów komercyjnych i toczących się postępowań.

Jeśli chodzi o gromadzenie danych przez organy publiczne, to EROD zachęca PCLOB do opracowywania i publikacji kolejnych sprawozdań, m.in. do przeprowadzania niezależnej oceny programów nadzoru realizowanych poza terytorium USA przy równoległym przekazywaniu danych z UE do USA. Rada stale powtarza, że jej eksperci posiadający odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa są przygotowani do przeglądu kolejnych dokumentów i omówienia dodatkowych niejawnych szczegółów.

Mimo że Rada z zadowoleniem przyjmuje pojawienie się nowych elementów w tegorocznym przeglądzie, to jednak wciąż nie może uznać, że Rzecznik ds. Tarczy Prywatności posiada wystarczające uprawnienia do dostępu do informacji i do usuwania niezgodności.

Wytyczne dotyczące zasięgu terytorialnego
EROD przyjęła ostateczną wersję wytycznych dotyczących zasięgu terytorialnego po publicznych konsultacjach. Wytyczne mają na celu zapewnienie wspólnej interpretacji ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) dla organów ochrony danych państw EOG podczas oceny, czy określone przetwarzanie danych przez administratora lub podmiot przetwarzający wchodzi w zakres terytorialny ram prawnych zgodnie z art. 3 RODO. Wytyczne zawierają dalsze wyjaśnienia dotyczące stosowania RODO w różnych sytuacjach, na przykład, w przypadku gdy administrator lub podmiot przetwarzający posiadają jednostkę organizacyjną poza terytorium EOG, w tym w odniesieniu do wyznaczenia i roli przedstawiciela na mocy art. 27 RODO.

Ostateczna wersja wytycznych zawiera zaktualizowaną treść i dalsze uzasadnienie prawne, aby można było uwzględnić uwagi i informacje zwrotne otrzymane podczas konsultacji publicznych, przy jednoczesnym podtrzymaniu ogólnej interpretacji i metodyki przedstawionej w pierwszej wersji wytycznych.

Wytyczne dotyczące uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych
EROD przyjęła wytyczne dotyczące uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych. Wytyczne koncentrują się na obowiązku uwzględnienia ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych zgodnie z art. 25 RODO. Podstawowym obowiązkiem w tym przypadku jest skuteczne wdrożenie zasad ochrony danych oraz praw i wolności osób, których dane dotyczą, w fazie projektowania i domyślnej ich ochrony. Wymaga to od administratorów wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz niezbędnych zabezpieczeń, mających na celu skuteczne ustalenie zasad ochrony danych oraz ochronę praw i wolności osób, których dane dotyczą. Ponadto administratorzy muszą być w stanie wykazać, że wdrożone środki są skuteczne. Wytyczne zostaną przedłożone do konsultacji publicznych.

Opinia na podstawie art. 64 w sprawie wiążących reguł korporacyjnych ExxonMobil
EROD przyjęła opinię w sprawie projektu decyzji dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych ExxonMobil przedstawionych Radzie przez belgijski organ nadzorczy. EROD jest zdania, że projekt wiążących reguł korporacyjnych dla administratora stanowi wystarczające zabezpieczenie w rozumieniu art. 46 ust.2 lit. b) i jest zgodny z art. 47 RODO.

Odpowiedź pisemna do LIBE dotycząca unijnych systemów informacyjnych
EROD przyjęła swoje pismo w odpowiedzi na wniosek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego o ocenę prawną wniosków Komisji Europejskiej w sprawie rozporządzenia ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE oraz rozporządzenia ustanawiającego warunki dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów ETIAS. W swoim piśmie EROD twierdzi, że wnioski powinny być postrzegane jako część szerszego kontekstu, tj. jako wykonawcze elementy ram interoperacyjności, i przypomina o obawach wyrażonych wcześniej przez Grupę Roboczą art. 29. Ponadto w piśmie wskazano na obawy dotyczące podstawowych zasad ochrony danych, tj. przejrzystości, ochrony danych w fazie projektowania i domyślnej ochrony danych, a także ograniczenia celu.

Protokół dodatkowy do konwencji budapesztańskiej o cyberprzestępczości
EROD przyjęła wkład do projektu drugiego protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości (konwencja budapesztańska), który zostanie rozpatrzony w ramach konsultacji prowadzonych przez Komitet Konwencji o cyberprzestępczości Rady Europy (T-CY). EROD przypomina, że należy zagwarantować ochronę danych osobowych i pewność prawną, a tym samym przyczynić się do osiągnięcia celu, jakim jest ustanowienie trwałych uzgodnień w zakresie wymiany danych osobowych z państwami trzecimi do celów egzekwowania prawa, które są w pełni zgodne z traktatami UE i Kartą praw podstawowych.

Uwaga dla redaktorów:
Wszystkie dokumenty przyjęte na sesji plenarnej EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.

12 November 2019

On November 12th and 13th, the fifteenth plenary session of the European Data Protection Board takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Fifteenth Plenary

10 October 2019

Bruksela, 10 października – 8 i 9 października b.r. organy ochrony danych EOG i Europejski Inspektor Ochrony Danych zrzeszeni w Europejskiej Radzie Ochrony Danych, spotkali się na czternastej sesji plenarnej. Na sesji tej omówiono szeroki zakres zagadnień.

Wytyczne dotyczące podstawy prawnej przetwarzania usług online na podstawie umów (art. 6 ust. 1) lit. b))
EROD przyjęła ostateczną wersję wytycznych w sprawie zakresu i stosowania art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w kontekście usług społeczeństwa informacyjnego. W wyniku konsultacji publicznych do tekstu dodano punkty wyjaśniające. W swoich wytycznych Rada przedstawia ogólne uwagi dotyczące zasad ochrony danych oraz interakcji między art. 6 ust. 1 lit. b) a innymi podstawami prawnymi. Ponadto wytyczne zawierają wskazówki co do możliwości zastosowania art. 6 ust. 1 lit. b) w przypadku łączenia odrębnych usług i rozwiązania umowy.

Opinia na podstawie art. 64 w sprawie wiążących reguł korporacyjnych Equinix
EROD przyjęła opinię w sprawie projektu decyzji dotyczącej wiążących reguł korporacyjnych Equinix, przedłożonych Radzie przez Biuro Komisarza ds. Informacji Zjednoczonego Królestwa. EROD jest zdania, że wiążące reguły korporacyjne Equinix zawierają wszystkie elementy wymagane na mocy art. 47 RODO i WP256 rev01 i zawierają odpowiednie gwarancje.

Dane dotyczące przelotu pasażera (PNR)
EROD przyjęła pismo w odpowiedzi na pismo posłanki do PE, Sophie in’t Veld, dotyczące renegocjowanego projektu umowy w sprawie PNR z Kanadą oraz jej wpływu na inne umowy w sprawie PNR. W swojej odpowiedzi EROD zauważa, że projekt umowy nie został jeszcze przekazany Radzie, lecz EROD jest gotowa do wydania opinii. W piśmie odniesiono się ponadto do poprzedniego pisma przesłanego Komisji Europejskiej przez Grupę Roboczą At. 29 (GR Art. 29) w następstwie opinii Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) dot. pierwszego projektu umowy w sprawie danych PNR z Kanadą.

Odpowiedź skierowana do Grupy Roboczej Rady ds. Sportu dotycząca Kodeksu Antydopingowego (WADA)
EROD przyjęła odpowiedź na wniosek Grupy Roboczej Rady ds. Sportu w sprawie trwającego przeglądu Światowego Kodeksu Antydopingowego. W swoim piśmie Rada przywołuje dwie opinie Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie poprzednich wersji kodeksu WADA. W piśmie wskazano, że poczyniono postępy w odniesieniu do gwarancji dotyczących ochrony prywatności i danych, przewidzianych w nowej wersji kodeksu i jego standardach, ale że nadal istnieją pewne istotne problemy.

Uwaga dla redaktorów:
Wszystkie dokumenty przyjęte na sesji plenarnej EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.

08 October 2019

On October 8th and 9th, the fourteenth plenary session of the European Data Protection Board takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Fourteenth Plenary

02 October 2019

Registration has been closed - no more places available

Due to the overwhelming response to our call for expression of interest, registration has now been closed and no more places are available.
The EDPB would like to thank all those who have expressed interest in attending the event.


On November 4th, the EDPB is organising a stakeholders’ event on the topic of Data Subjects Rights. Representatives from, among others, individual companies, sector organisations, NGOs, law firms and academia are welcome to express interest in attending. Places will be allocated on a first come, first served basis, depending on availability.

Detailed information and the programme of the event can be found on the registration page.

As we would like to have a balanced and representative audience, participation will be limited to one participant per organisation.

When? November 4th 2019, from 08:30 - 16:00

Where? CCAB - Centre Albert Borschette
             Rue Froissart, 36, 1040 Brussels

10 September 2019

On September 10th, the thirteenth plenary session of the European Data Protection Board takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Thirteenth Plenary

21 August 2019

It is with great sadness that we learned of the passing of Giovanni Buttarelli.
 
Giovanni Buttarelli is and will always remain a big part of European data protection law and practice as we know it today. His expert knowledge, leadership and vision have inspired many of us who are active in the data protection field.
 
Throughout his career, Giovanni worked tirelessly to raise awareness and to increase transparency regarding data protection law, not just in Europe, but around the world.  
 
We have always appreciated Giovanni's openness and his positive attitude. He has been vital in kick-starting the EDPB and his contributions to the work of the Board have been very valuable and important.
 
Our thoughts are with his family and we hope they find the strength to deal with this sorrow.

11 July 2019

Bruksela, 11 lipca –9 i 10 lipca br. organy ochrony danych EOG oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych, zrzeszeni w Europejskiej Radzie Ochrony Danych (EROD), spotkali się na dwunastej sesji plenarnej. Omówiono szeroki zakres zagadnień.

Wytyczne w sprawie monitoringu wizyjnego
Rada przyjęła wytyczne w sprawie monitoringu wizyjnego, w których wyjaśniono, w jaki sposób RODO ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z urządzeń wideo, i których celem jest zapewnienie spójnego stosowania RODO w tej kwestii. Wytyczne dotyczą zarówno tradycyjnych urządzeń wideo, jak i inteligentnych urządzeń wideo. W przypadku tych drugich wytyczne koncentrują się na zasadach przetwarzania szczególnych kategorii danych. Ponadto wytyczne obejmują między innymi kwestie zgodności z prawem przetwarzania danych, możliwości zastosowania wyłączeń dla czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze oraz ujawniania nagranego materiału osobom trzecim. Wytyczne te będą przedmiotem konsultacji publicznych.

Wspólna odpowiedź EROD i EIOD udzielona komisji LIBE w sprawie skutków amerykańskiej ustawy CLOUD
EROD przyjęła wspólną odpowiedź EROD i EIOD na wniosek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego w sprawie przeprowadzenia oceny prawnej dotyczącej wpływu amerykańskiej ustawy CLOUD na unijne ramy prawne w zakresie ochrony danych oraz upoważnienie do negocjowania umowy między UE a USA w sprawie transgranicznego dostępu do elektronicznych materiałów dowodowych na potrzeby współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych. Ustawa CLOUD umożliwia amerykańskim organom ścigania żądanie ujawniania danych przez usługodawców w Stanach Zjednoczonych, bez względu na to, gdzie dane są przechowywane.

EROD i EIOD podkreślają, że kompleksowa umowa między UE i USA dotycząca transgranicznego dostępu do elektronicznych materiałów dowodowych, zawierająca solidne proceduralne i materialne gwarancje praw podstawowych, wydaje się najodpowiedniejszym instrumentem do zapewnienia niezbędnego poziomu ochrony osób, których dane dotyczą, z UE oraz pewności prawa dla przedsiębiorstw.

Opinia na podstawie art. 64 RODO w sprawie przedłożonych przez duński organ nadzorczy standardowych klauzul umownych dla podmiotów przetwarzających zgodnie z art. 28 ust. 8 RODO
EROD przyjęła swoją opinię w sprawie projektu standardowych klauzul umownych w celu określenia ram procedur przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający, przedłożonego EROD przez duński organ nadzorczy. Opinia ta, będąca pierwszą opinią na ten temat, ma na celu zapewnienie spójnego stosowania art. 28 RODO w odniesieniu do podmiotów przetwarzających. W opinii tej EROD wydała kilka zaleceń, które należy uwzględnić, aby opracowany przez duński organ nadzorczy projekt standardowych klauzul umownych można było uznać za standardowe klauzule umowne. Jeżeli wszystkie zalecenia zostaną wdrożone, duński organ nadzorczy będzie mógł wykorzystywać niniejszy projekt umowy jako standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 28 ust. 8 RODO.

Opinia na podstawie art. 64 RODO w sprawie opracowanych przez austriacki organ nadzorczy kryteriów akredytacji dla podmiotów monitorujących kodeksy postępowania
Po przedłożeniu przez austriacki organ nadzorczy projektu decyzji w sprawie kryteriów akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy postępowania EROD przyjęła opinię w tej sprawie. EROD zgodziła się, że w przypadku wszystkich kodeksów dotyczących organów i podmiotów niepublicznych istnieje obowiązek powołania akredytowanych podmiotów monitorujących zgodnie z RODO.

Opinia na podstawie art. 64 RODO w sprawie kompetencji organu nadzorczego w przypadku zmiany okoliczności dotyczących głównej lub pojedynczej jednostki organizacyjnej
EROD przyjęła opinię w sprawie kompetencji organu nadzorczego w przypadku zmiany okoliczności dotyczących głównej lub pojedynczej jednostki organizacyjnej. Może to nastąpić w przypadku przeniesienia głównej jednostki organizacyjnej w obrębie EOG, przeniesienia głównej jednostki organizacyjnej z państwa trzeciego do EOG lub w przypadku, gdy w EOG nie ma już głównej lub pojedynczej jednostki organizacyjnej. Zdaniem EROD w takich okolicznościach kompetencje wiodącego organu nadzorczego mogą zostać przeniesione na inny organ nadzorczy. W takim przypadku nadal będzie miała zastosowanie procedura współpracy określona w art. 60, a nowy wiodący organ nadzorczy będzie zobowiązany do współpracy z poprzednim wiodącym organem nadzorczym oraz z innymi odnośnymi organami nadzorczymi w celu osiągnięcia konsensusu. Przeniesienie kompetencji może mieć miejsce, dopóki właściwy organ nadzorczy nie podejmie ostatecznej decyzji.

Wspólna opinia EROD i EIOD w sprawie eHDSI
EROD przyjęła wspólną opinię EROD i EIOD w sprawie aspektów ochrony danych osobowych w kontekście przetwarzania danych pacjentów w europejskiej infrastrukturze usług cyfrowych w dziedzinie e-zdrowia (eHDSI). Jest to pierwsza wspólna opinia EROD i EIOD przyjęta w odpowiedzi na wniosek Komisji Europejskiej złożony na podstawie art. 42 ust. 2 rozporządzenia 2018/1725 w sprawie ochrony danych w instytucjach i organach UE. W swojej opinii EROD i EIOD stwierdzają, że w tej konkretnej sytuacji i ściśle w odniesieniu do przetwarzania danych pacjentów w ramach eHDSI nie ma powodu, aby podważać ocenę Komisji Europejskiej dotyczącą jej roli jako podmiotu przetwarzającego w ramach eHDSI. Ponadto we wspólnej opinii podkreśla się potrzebę zapewnienia, aby wszystkie obowiązki Komisji jako podmiotu przetwarzającego w związku z tą operacją przetwarzania danych, wyszczególnione w obowiązujących przepisach o ochronie danych, były jasno określone w odnośnym akcie wykonawczym.

Opracowany przez Cypr wykaz rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych
EROD przyjęła opinię w sprawie przedłożonego jej przez Cypr wykazu rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych. Wspomniane wykazy stanowią ważne narzędzie zapewniające spójne stosowanie RODO w całym EOG. Ocena skutków dla ochrony danych to proces pomocny w identyfikowaniu i ograniczaniu zagrożeń związanych z ochroną danych, które to zagrożenia mogą mieć wpływ na prawa i wolności osób fizycznych.

Opinia na podstawie art. 64 RODO w sprawie przedłożonych przez Francję, Hiszpanię i Czechy wykazów na mocy art. 35 ust. 5 (zwolnienie z obowiązku dotyczącego oceny skutków dla ochrony danych)
EROD przyjęła opinię w sprawie przedłożonych jej przez organy nadzorcze Francji, Hiszpanii i Czech wykazów na mocy art. 35 ust. 5.

Zalecenie w sprawie wykazu EIOD zgodnie z art. 39 ust. 4 rozporządzenia 2018/1725 (wykaz rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych)
EROD przyjęła zalecenie w sprawie wykazu na mocy art. 39 ust. 4 przedłożonego jej przez EIOD. EIOD musi konsultować się z EROD przed przyjęciem tych wykazów, jeżeli takie wykazy „odnoszą się do operacji przetwarzania danych przez administratora działającego wspólnie z co najmniej jednym administratorem innym niż instytucje i organy Unii” (art. 39 ust. 6 rozporządzenia (UE) 2018/1725). Podobnie jak w przypadku wykazów podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych na podstawie RODO, wykaz EIOD informuje administratorów o czynnościach przetwarzania, które wymagają dokonania oceny skutków dla ochrony danych.

Informacje dla redaktorów
Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie dokumenty przyjęte na sesji plenarnej EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania oraz będą udostępniane na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.

09 July 2019

On July 9th & 10th, the twelfth plenary session of the European Data Protection Board takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of twelfth plenary

05 June 2019

Bruksela, dnia 5 czerwca – W dniu 4 czerwca organy ochrony danych EOG oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych, zrzeszeni w Europejskiej Radzie Ochrony Danych, spotkali się na jedenastej sesji plenarnej. Na sesji tej omówiono szeroki zakres zagadnień.

Wytyczne dotyczące kodeksów postępowania
EROD przyjęła ostateczną wersję wytycznych dotyczących kodeksów postępowania. Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych w tekście zawarto objaśnienia. Celem tych wytycznych jest zapewnienie praktycznych wskazówek i pomocy w interpretacji w odniesieniu do stosowania art. 40 i 41 RODO. Wytyczne mają pomóc w wyjaśnieniu procedur i przepisów dotyczących przedkładania, zatwierdzania i publikacji kodeksów postępowania zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Wytyczne te powinny ponadto stanowić jasne ramy dla wszystkich właściwych organów nadzorczych, EROD i Komisji, umożliwiające spójną ocenę kodeksów postępowania oraz usprawnienie procedur związanych z procesem oceny.

Załącznik do wytycznych w sprawie akredytacji
Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych EROD przyjęła ostateczną wersję załącznika do wytycznych w sprawie akredytacji. W celu zwiększenia przejrzystości dokonano przeglądu tekstu. Celem wytycznych jest udostępnienie wskazówek dotyczących interpretowania i wykonywania przepisów art. 43 RODO. Przede wszystkim mają one pomóc państwom członkowskim, organom nadzorczym i krajowym jednostkom akredytującym w ustanowieniu spójnej i ujednoliconej podstawy na potrzeby akredytowania podmiotów certyfikujących, które wydają certyfikaty zgodnie z RODO. W załączniku zawarto wytyczne dotyczące dodatkowych wymogów w zakresie akredytowania podmiotów certyfikujących, które to wymogi powinny zostać wprowadzone przez organy nadzorcze. Te dodatkowe wytyczne, przed ich przyjęciem przez organy nadzorcze, powinny zostać przedłożone Europejskiej Radzie Ochrony Danych do zatwierdzenia zgodnie z art. 64 ust. 1 lit. c)*.

Załącznik do wytycznych w sprawie certyfikacji
EROD przyjęła ostateczną wersję załącznika 2 do wytycznych w sprawie certyfikacji. Po przeprowadzeniu konsultacji publicznych do niektórych sekcji dodano pewne kwestie dotyczące np. tego, czy kryteria uwzględniają obowiązek administratora / podmiotu przetwarzającego w zakresie wyznaczenia inspektora ochrony danych i obowiązek prowadzenia rejestrów czynności przetwarzania. Głównym celem tych wytycznych jest określenie nadrzędnych kryteriów, które mogą mieć zastosowanie do wszystkich typów mechanizmów certyfikacji wydanych zgodnie z art. 42 i 43 RODO. Z załączniku zidentyfikowano zagadnienia, które organy nadzorcze ds. ochrony danych oraz EROD wezmą pod uwagę i zastosują podczas zatwierdzania kryteriów certyfikacji dla mechanizmu certyfikacji. Wykaz ten nie jest wyczerpujący, ale przedstawia minimum zagadnień, które należy wziąć pod uwagę*.

Informacje dla redaktorów

*Następnie, przed omówieniem określonych przypadków dotyczących certyfikacji i akredytacji na szczeblu EROD, EROD przygotowuje procedurę mającą na celu ułatwienie sporządzania spójnych i terminowych opinii na temat projektu decyzji organu nadzorczego oraz zatwierdzania europejskich znaków jakości ochrony danych.

Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie dokumenty przyjęte na sesji plenarnej EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania oraz będą udostępniane na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.

04 June 2019

On June 4th, the eleventh plenary session of the European Data Protection Board takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of eleventh plenary

22 May 2019

1 year ago, the GDPR entered into application, but what has changed for you? Where can you go to address your data protection concerns? And what is the EDPB's role in all this?

The video below provides an answer to these questions in a nutshell:

22 May 2019

Brussels, 22 May - Just a few days short of the GDPR’s first anniversary, the European Data Protection Board surveyed the Supervisory Authorities (SAs) of the EEA and takes stock of the Board’s achievements.

From the very first day of application, the first cross-border cases were logged in the EDPB’s IMI case register, leading to a current total of 446 cross-border. 205 of these have led to One-Stop-Shop (OSS) procedures. So far, there have been 19 final OSS outcomes.

    

Number of procedures initiated by SAs from 21 EEA countries
Germany: Number of procedures initiated by SAs from 7 Regional SAs

    

At a national level, most Supervisory Authorities (SAs) report an increase in queries and complaints received compared to 2017. Over 144.000 queries and complaints* and over 89.000 data breaches have been logged by the EEA Supervisory Authorities. 63% of these have been closed and 37% are ongoing.

Based on information provided by SAs from 27 EEA countries
Germany: Based on information provided by The Federal and 17 Regional SAs

Based on information provided by SAs from 27 EEA countries (Case status information provided for 164633 cases)
Germany: Based on information provided by The Federal and 11 Regional SAs

    

The increase in queries and complaints confirms the perceived rise in awareness about data protection rights among individuals, as shown in the Eurobarometer of March 2019. 67% of EU citizens polled indicated that they have heard of the GDPR, 36% of them indicated that they are well aware of what the GDPR entails. In addition, 57% of EU citizens polled indicated that they are aware of the existence of a public authority in their country responsible for protecting their data protection rights. This result shows an increase of 20 percentage points compared to 2015 Eurobarometer results**.

The EEA SAs have reported that, while the cooperation procedures are robust and efficient works, they are time and resource intensive: SAs need to carry out investigations, observe procedural rules, coordinate and share information with other supervisory authorities.

Looking back on the first 12 months of the EDPB’s work, Andrea Jelinek, Chair of the EDPB, comments:

It has been a challenging first year, but we have reached the goals that we set out to achieve, and we intend to keep up both the work and the pace. Earlier this year, the EDPB adopted its work program for 2019 and 2020. We will also see several cross-border cases carried out by SAs leading to a final outcome in the coming months. Last but not least, we want to continue to listen to and to work together with the people who can give us the best insights into the day-to-day practice of data processing. An ambitious programme, but I am certain that we, as European data protection authorities will find more and more synergies, which will increase our effectiveness.

   

*At the time of the survey, the notion of complaint had not yet been analysed by the EDPB. Up to then, the interpretation of the notion was done by the national supervisory authorities, which may have an impact on the statistics.

**Source European Commission.

15 May 2019

Bruksela, dnia 15 maja – W dniach 14 i 15 maja br. organy ochrony danych EOG oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych, zrzeszeni w Europejskiej Radzie Ochrony Danych („EROD”), spotkali się na dziesiątej sesji plenarnej. Na sesji tej omówiono szeroki zakres zagadnień.

Wybór nowego wiceprzewodniczącego
Na nowego wiceprzewodniczącego członkowie Rady wybrali Aleida Wolfsena, przewodniczącego niderlandzkiego organu nadzoru. Zastąpi on Willema Debeuckelaere, któremu przewodnicząca EROD Andrea Jelinek podziękowała za włożoną pracę. Wraz z innym wiceprzewodniczącym, Ventsislavem Karadjovem, Aleid Wolfsen będzie wspierał przewodniczącą EROD w jej pracy na rzecz Rady w nadchodzących latach. Dr Jelinek stwierdziła: „Zainteresowanie społeczeństwa kwestią ochrony danych jest większe niż kiedykolwiek. Cieszę się, że będę mogła pracować wspólnie z Aleidem i Ventsislavem nad nawiązaniem kontaktu z szerszą grupą zainteresowanych stron zajmujących się ochroną danych”.

Aleid Wolfsen dodał: „Naszym obowiązkiem jako Rady będzie w najbliższych latach udzielanie miarodajnych wskazówek i rzetelnego doradztwa. Jako wiceprzewodniczący będę odpowiadał za to, byśmy brali pod uwagę wszystkie opinie i w ostatecznym rozrachunku przemawiali jednym głosem”.

Odpowiedź na pytanie posłanki do Parlamentu Europejskiego Sophie In ’t Veld w sprawie pojazdów połączonych
Europejska Rada Ochrony Danych wystosowała odpowiedź na pismo posłanki Sophie In ’t Veld z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie udostępniania danych osobowych kierowców producentom samochodów i osobom trzecim bez wyraźnej, konkretnej i świadomej zgody kierowcy oraz bez odpowiedniej podstawy prawnej. W swojej odpowiedzi EROD podkreśla, że członkowie Rady i inne międzynarodowe organy/instytucje przyjęli w 2017 r. rezolucję Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych i Prywatności (ICDPPC) w sprawie ochrony danych w pojazdach zautomatyzowanych i połączonych oraz że Grupa Robocza Art. 29 przyjęła opinię 3/2017 w sprawie przetwarzania danych osobowych w kontekście współpracujących inteligentnych systemów transportowych (C-ITS). Kwestia ta będzie również omawiana zgodnie z programem prac EROD na lata 2019–2020.

Trzeci doroczny przegląd Tarczy Prywatności
EROD wyznaczyła przedstawicieli na trzeci doroczny przegląd Tarczy Prywatności. Podczas przeglądu Radę będą reprezentować Austria, Bułgaria, Francja, Niemcy, Węgry i Europejski Inspektor Ochrony Danych.

14 May 2019

On May 14 & 15, the European Data Protection Board's tenth plenary takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of tenth plenary

10 April 2019

Europejska Rada Ochrony Danych – dziewiąte posiedzenie plenarne: Wytyczne dotyczące przetwarzania danych osobowych w kontekście usług społeczeństwa informacyjnego

Bruksela, dnia 10 kwietnia 2019 r. – W dniach 9 i 10 kwietnia 2019 r. organy ochrony danych z EOG oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych, zrzeszeni w Europejskiej Radzie Ochrony Danych (EROD), spotkali się na dziewiątej sesji plenarnej.
 
Podczas posiedzenia plenarnego EROD przyjęła wytyczne dotyczące zakresu i stosowania art. 6 ust. 1 lit. b)* ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w kontekście usług społeczeństwa informacyjnego. W swoich wytycznych EROD przedstawiła ogólne uwagi dotyczące zasad ochrony danych i wzajemnego oddziaływania przepisów art. 6 ust. 1 lit. b) z innymi zgodnymi z prawem podstawami. Ponadto przedstawiła w nich wskazówki na temat stosowania art. 6 ust. 1 lit. b) w przypadku łączenia odrębnych usług i rozwiązania umowy.

Informacje dla redaktorów:
 
Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie dokumenty przyjęte na sesji plenarnej EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania oraz będą udostępniane na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.

* Art. 6 ust. 1 lit. b)
„1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
(...)
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”.
09 April 2019

On April 9 & 10, the European Data Protection Board's ninth plenary takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of ninth plenary

09 April 2019

Your personal information is collected, shared, used and stored by individuals, organisations and public authorities every day. Recruitment activities, video surveillance and health data collection are just a few examples of this. The European Data Protection Board (EDPB) ensures the consistent application of the GDPR throughout the European Economic Area (EEA), and promotes cooperation between the EEA data protection authorities. The European Data Protection Supervisor (EDPS) monitors and ensures the protection of personal data and privacy when EU institutions and bodies process personal data.

The EDPB and EDPS stand will be at the European Commission as part of the EU institutions' Europe Day celebrations.

Located on the ground floor of the Berlaymont building, EDPB and EDPS staff will be on hand to answer questions about your privacy rights and how to protect your personal information. Free goodies and information will be on offer, as well as fun and interactive activities for both children and adults to enjoy. You will also have a chance to win one of 20 USB sticks, simply by taking part in our fun, simple quiz!

Whether shopping online, using a smartphone or applying for jobs, data protection affects us all, so be sure to visit our stand to find out more!

For more information visit http://europeday.europa.eu and http://ec.europa.eu/belgium/events/europe-day_en

For more information on the EDPS visit: https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/events/eu-open-day-2019-brussels_en 

15 March 2019

On February 26, the EDPB Chair and Vice-Chair addressed the European Parliament's Civil Liberties, Justice and Home Affairs Committee (LIBE) on GDPR implementation. You can read the full report here:  EDPB LIBE Report

14 March 2019

European Data Protection Board - Eighth Plenary session: Interplay ePrivacy Directive and GDPR, statement on ePrivacy Regulation, DPIA Lists ES & IS, Statement on Elections

Brussels, 13 March - On March 12th and 13th, the EEA Data Protection Authorities and the European Data Protection Supervisor, assembled in the European Data Protection Board, met for their eighth plenary session. During the plenary a wide range of topics were discussed. 
 
Interplay ePrivacy Directive and GDPR

The EDPB adopted its opinion on the interplay between the ePrivacy Directive and the General Data Protection Regulation. The opinion seeks to provide an answer to the question whether the fact that the processing of personal data triggers the material scope of both the GDPR and the ePrivacy Directive, limits the competences, tasks and powers of data protection authorities under the GDPR. The EDPB opines that data protection authorities are competent to enforce the GDPR. The mere fact that a subset of the processing falls within the scope of the ePrivacy directive, does not limit the competence of data protection authorities under the GDPR.

An infringement of the GDPR may at the same time constitute an infringement of national ePrivacy rules. SAs may take this into consideration when applying the GDPR (e.g. when assessing compliance with the lawfulness or fairness principles).  

Statement on the future ePrivacy Regulation
The EDPB adopted a statement calling upon EU legislators to intensify efforts towards the adoption of the ePrivacy Regulation, which is essential to complete the EU's framework for data protection and the confidentiality of electronic communications.

The future ePrivacy Regulation should under no circumstance lower the level of protection offered by the current ePrivacy Directive and should complement the GDPR by providing additional strong guarantees for all types of electronic communications.

DPIA Lists 

The EDPB adopted two opinions on the Data Protection Impact Assessment (DPIA) lists submitted to the Board by Spain and Iceland. These lists form an important tool for the consistent application of the GDPR across the EEA. DPIA is a process to help identify and mitigate data protection risks that could affect the rights and freedoms of individuals. While in general the data controller needs to assess if a DPIA is required before engaging in the processing activity, national supervisory authorities shall establish and make a list of the kind of processing operations which are subject to the requirement for a data protection impact assessment. These two opinions follow the 28 opinions adopted during previous plenary meetings, and will further contribute to establishing common criteria for DPIA lists across the EEA.

Statement on the use of personal data in the course of political campaigns

In light of the upcoming European elections and other elections taking place across the EU and beyond in 2019, the EDPB has adopted a statement on the use of personal data during election campaigns. Data processing techniques for political purposes can pose serious risks, not just with regard to the rights to privacy and data protection, but also to the integrity of the democratic process. In its statement, the EDPB highlights a number of key points which need to be taken into consideration when political parties process personal data in the course of electoral activities.

Note to editors:

Please note that all documents adopted during the EDPB Plenary are subject to the necessary legal, linguistic and formatting checks and will be made available on the EDPB website once these have been completed.

12 March 2019

On March 12 & 13, the European Data Protection Board's eighth plenary takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Eighth Plenary

13 February 2019

Bruksela, dnia 13 lutego – W dniu 12 lutego organy ochrony danych EOG oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych, zrzeszeni w Europejskiej Radzie Ochrony Danych, spotkali się na 7. sesji plenarnej. Na sesji tej omówiono szeroki zakres zagadnień.
 
Program prac EROD na lata 2019–2020
Zgodnie z art. 29 regulaminu wewnętrznego Europejskiej Rady Ochrony Danych przyjęła ona swój dwuletni program prac na lata 2019–2020. Program prac EROD jest oparty na potrzebach określonych przez członków jako priorytetowe dla osób fizycznych i zainteresowanych stron, a także na działaniach zaplanowanych przez unijnego prawodawcę.

Projekt porozumienia administracyjnego w dziedzinie nadzoru nad rynkami finansowymi
Na podstawie art. 46 ust. 3 lit. b) RODO Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła swoją pierwszą opinię w sprawie porozumienia administracyjnego w kwestii przekazywania danych osobowych między organami nadzoru finansowego EOG, w tym między Europejskim Urzędem Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), a ich odpowiednikami spoza UE. Porozumienie to zostanie przekazane właściwym organom nadzorczym w celu zatwierdzenia go na szczeblu krajowym. Właściwe organy nadzorcze będą monitorować to porozumienie administracyjne i jego praktyczne stosowanie w celu zagwarantowania, by osoby, których dane dotyczą, dysponowały w praktyce skutecznymi i możliwymi do wyegzekwowania prawami oraz by istniały odpowiednie środki odwoławcze i środki nadzoru.

Brexit
EROD przyjęła notę informacyjną skierowaną do podmiotów handlowych i organów publicznych w sprawie przekazywania danych na podstawie RODO w przypadku braku porozumienia w sprawie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Przepływ danych z EOG do Zjednoczonego Królestwa
W przypadku braku umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej między UE a Zjednoczonym Królestwem, Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim w dniu 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego. W związku z tym przekazywanie danych osobowych z EOG do Zjednoczonego Królestwa będzie musiało opierać się na jednym z następujących instrumentów: standardowych lub doraźnych klauzulach ochrony danych, wiążących regułach korporacyjnych, kodeksach postępowania i mechanizmach certyfikacji oraz szczególnych instrumentach przekazywania dostępnych dla organów publicznych. W przypadku braku standardowych klauzul ochrony danych lub innych odpowiednich gwarancji, pod pewnymi warunkami można stosować odstępstwa.

Przepływ danych ze Zjednoczonego Królestwa do EOG
Jeżeli chodzi o przekazywanie danych ze Zjednoczonego Królestwa do EOG, według rządu Zjednoczonego Królestwa obecna praktyka, która umożliwia swobodny przepływ danych osobowych ze Zjednoczonego Królestwa do EOG, będzie kontynuowana w przypadku wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z UE bez porozumienia.
    
Wytyczne dotyczące kodeksów postępowania
EROD przyjęła wytyczne dotyczące kodeksów postępowania. Celem tych wytycznych jest zapewnienie praktycznych wskazówek i pomocy w interpretacji w odniesieniu do stosowania art. 40 i 41 RODO. Wytyczne mają pomóc w wyjaśnieniu procedur i przepisów dotyczących przedkładania, zatwierdzania i publikacji kodeksów postępowania zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Wytyczne te powinny ponadto stanowić jasne ramy dla wszystkich właściwych organów nadzorczych, EROD i Komisji, umożliwiające spójną ocenę kodeksów postępowania oraz usprawnienie procedur związanych z procesem oceny. Wytyczne te będą przedmiotem konsultacji publicznych.

Informacje dla redaktorów

Prosimy zwrócić uwagę, że wszystkie dokumenty przyjęte na sesji plenarnej EROD podlegają niezbędnym kontrolom pod względem prawnym, językowym i pod względem formatowania oraz będą udostępniane na stronie internetowej EROD po ich zakończeniu.

12 February 2019

On February 12, the European Data Protection Board's seventh plenary takes place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Seventh Plenary

 

24 January 2019

Bruksela, 24 stycznia – W dniach 22 i 23 stycznia europejskie organy ochrony danych zrzeszone w Europejskiej Radzie Ochrony Danych (EROD) spotkały się na szóstej sesji plenarnej. Omówiono szeroki zakres zagadnień.
 
Tarcza Prywatności
Członkowie Rady przyjęli sprawozdanie EROD dotyczące drugiego rocznego przeglądu Tarczy Prywatności UE–USA. EROD z zadowoleniem przyjęła wysiłki podjęte przez władze Stanów Zjednoczonych i przez Komisję w celu wdrożenia Tarczy Prywatności, w szczególności te w obrębie dostosowania procesu wstępnej certyfikacji, rozpoczęcia z urzędu działań nadzorczych i w zakresie egzekwowania prawa oraz wysiłki zmierzające do opublikowania szeregu istotnych dokumentów (na przykład decyzji sądu FISA), między innymi poprzez zniesienie klauzuli tajności, a także mianowanie nowego przewodniczącego i trzech nowych członków Rady Nadzoru nad Prywatnością i Wolnościami Obywatelskimi (PCLOB) oraz niedawno ogłoszone powołanie stałego Rzecznika ds. Tarczy Prywatności.

W świetle ustaleń drugiego wspólnego przeglądu niektóre obawy związane z wdrożeniem Tarczy Prywatności pozostają aktualne. Chodzi między innymi o obawy wyrażone już przez poprzednika EROD, Grupę Roboczą Art. 29, dotyczące braku realnej gwarancji, że wyklucza się nieograniczone zbieranie oraz dostęp do danych osobowych do celów bezpieczeństwa narodowego. Co więcej EROD nie może uznać w oparciu o dostępne obecnie informacje, że Rzecznik ds. Tarczy Prywatności ma wystarczające uprawnienia, by zaradzić niezgodnościom. Rada zauważyła też, że kontrole dotyczące zgodności z zasadami Tarczy Prywatności nie są dostatecznie rygorystyczne.

EROD ma ponadto dodatkowe obawy związane z kontrolami koniecznymi do spełnienia wymogów w celu dalszego przekazywania danych, z zakresem znaczenia danych dotyczących zasobów ludzkich oraz procesu ponownej certyfikacji, a także z szeregiem innych kwestii poruszonych w wyniku pierwszego wspólnego przeglądu, będących nadal w toku rozpatrywania.

Brexit
EROD omówiła możliwe konsekwencje Brexitu dla ochrony danych. Członkowie zgodzili się na współpracę i wymianę informacji na temat przygotowań i dostępnych narzędzi pozwalających na przekazywanie danych do Zjednoczonego Królestwa po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE.
 
Pytania i odpowiedzi na temat badań klinicznych
Na wniosek Komisji Europejskiej (DG SANTE) EROD przyjęła swoją opinię dotyczącą pytań i odpowiedzi na temat badań klinicznych (w sprawie wzajemnej zależności między rozporządzeniem w sprawie badań klinicznych a RODO). W opinii poruszono w szczególności kwestie związane z odpowiednimi podstawami prawnymi w kontekście badań klinicznych oraz z wtórnym wykorzystywaniem do celów naukowych danych pochodzących z badań klinicznych. Opinia zostanie następnie przekazana Komisji Europejskiej.

Wykazy rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych
EROD przyjęła opinie w sprawie wykazów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych, przedłożonych Radzie przez Liechtenstein i Norwegię. Wspomniane wykazy stanowią ważne narzędzie służące spójnemu stosowaniu RODO w całym EOG. Ocena skutków dla ochrony danych to proces pomocny w identyfikowaniu i ograniczaniu zagrożeń związanych z ochroną danych, które mogą mieć wpływ na prawa i wolności osób fizycznych. Rozważenie, czy przed podjęciem działalności związanej z przetwarzaniem niezbędne jest dokonanie oceny skutków dla ochrony danych, należy zasadniczo do obowiązków administratora danych. Krajowe organy nadzorcze są natomiast odpowiedzialne za sporządzenie i opublikowanie wykazu rodzajów operacji przetwarzania, które podlegają wymogowi przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych. Te dwie opinie, kolejne po 22 opiniach przyjętych w czasie wrześniowej sesji plenarnej oraz czterech opiniach przyjętych w czasie grudniowej sesji plenarnej, przyczynią się do ustanowienia wspólnych kryteriów dla wykazów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych w całym EOG.

Wytyczne dotyczące certyfikacji
Po konsultacjach społecznych EROD przyjęła ostateczną wersję wytycznych dotyczących certyfikacji. Ponadto Rada przyjęła nowy załącznik. Wstępną wersję wytycznych przyjęto w maju, podczas pierwszej sesji plenarnej EROD. Głównym celem tych wytycznych jest określenie nadrzędnych kryteriów, które mogą mieć zastosowanie do wszystkich rodzajów mechanizmów certyfikacji wydanych zgodnie z art. 42 i 43 RODO. W związku z tym w wytycznych zbadano zasadność stosowania certyfikacji jako narzędzia służącego rozliczalności, wyjaśniono kluczowe pojęcia zawarte w art. 42 i 43 przepisów dotyczących certyfikacji, a także określono zakres tego, co może być certyfikowane i przedstawiono zarys celów certyfikacji. Wytyczne pomogą państwom członkowskim, organom nadzorczym i krajowym jednostkom akredytującym w dokonywaniu przeglądu i zatwierdzaniu kryteriów certyfikacji zgodnie z art. 42 i 43 RODO. Załącznik będzie przedmiotem konsultacji publicznych.

Odpowiedź udzielona australijskiemu organowi nadzorczemu w sprawie zgłoszenia naruszenia ochrony danych
W październiku 2018 r. przewodnicząca EROD otrzymała z Urzędu Rzecznika ds. Informacji Australii pisemny wniosek dotyczący publikacji zgłoszeń naruszeń ochrony danych przez organy nadzorcze. EROD z zadowoleniem przyjęła zainteresowanie australijskiego Rzecznika ds. Informacji współpracą z Europejską Radą Ochrony Danych na tym polu i podkreśliła znaczenie współpracy międzynarodowej. W udzielonej odpowiedzi EROD przedstawia dalsze wskazówki odnośnie do tego, czy i w jaki sposób organy nadzorcze powinny publikować informacje dotyczące zgłoszeń naruszeń ochrony danych.

22 January 2019

On January 22 and 23, the European Data Protection Board's sixth plenary is taking place in Brussels. For further information, please consult the agenda.

Agenda of Sixth Plenary