Europeiska dataskyddsstyrelsen

Europeiska dataskyddsstyrelsen – nionde plenarsessionen

Wednesday, 10 April, 2019
EDPB

Europeiska dataskyddsstyrelsen – nionde plenarsessionen: Riktlinjer för behandling av personuppgifter inom ramen för informationssamhällets tjänster

 

Bryssel den 10 april – Den 9 och 10 april samlades EES-ländernas dataskyddsmyndigheter och den  Europeiska datatillsynsmannen,  i Europeiska dataskyddsstyrelsen som sammanträdde under sin nionde plenarsession.
 
Under plenarsammanträdet antog Europeiska dataskyddsstyrelsen riktlinjer för tillämpningsområdet för och tillämpningen av artikel 6.1 b * i GDPR i samband med informationssamhällets tjänster. I sina riktlinjer gör styrelsen allmänna iakttagelser om principer för uppgiftsskydd och om samspelet mellan artikel 6.1 b och andra rättsliga grunder. Dessutom innehåller riktlinjerna vägledning om tillämpligheten av artikel 6.1 b vid kombinering av separata tjänster och uppsägning av avtal.

Information till redaktörer:

 

Observera att alla handlingar som antas vid Europeiska dataskyddsstyrelsens plenarsammanträde är föremål för nödvändiga rättsliga, språkliga och formateringskontroller och kommer att finnas tillgängliga på Europeiska dataskyddsstyrelsens webbplats när de har färdigställts.

* artikel 6.1 b
”1. Behandling är endast laglig om och i den mån som åtminstone ett av följande villkor är uppfyllt:
...
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.”