Európsky výbor pre ochranu údajov

Európsky výbor pre ochranu údajov – deviate plenárne zasadnutie

Wednesday, 10 April, 2019
EDPB

Európsky výbor pre ochranu údajov – deviate plenárne zasadnutie: Usmernenia k spracúvaniu osobných údajov v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

 
Brusel 10. apríla – Orgány pre ochranu osobných údajov EHP a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorí sa schádzajú v Európskom výbore pre ochranu údajov, sa 9. a 10. apríla stretli na svojom deviatom plenárnom zasadnutí.
EDPB prijal počas plenárneho zasadnutia usmernenia k rozsahu pôsobnosti a uplatňovaniu článku 6 ods. 1 písm. b)* všeobecného nariadenia o ochrane údajov v súvislosti so službami informačnej spoločnosti. Výbor vo svojich usmerneniach uvádza všeobecné poznámky k zásadám ochrany údajov a vzájomnému pôsobeniu článku 6 ods. 1 písm. b) a iných právnych základov. Usmernenia zahŕňajú aj informácie o uplatniteľnosti článku 6 ods. 1 písm. b) v prípade spájania samostatných služieb a ukončenia zmluvy.

Poznámka pre redaktorov:
 
Upozorňujeme, že všetky dokumenty prijaté počas plenárneho zasadnutia EDPB musia prejsť potrebnými právnymi, jazykovými a formátovacími kontrolami a na webových stránkach EDPB sa sprístupnia až po dokončení týchto kontrol.

* Článok 6 ods. 1 písm. b)
„1. Spracúvanie je zákonné iba vtedy a iba v tom rozsahu, keď je splnená aspoň jedna z týchto podmienok:
...
b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy; “