Europees Comité voor gegevensbescherming

Europees Comité voor gegevensbescherming – negende plenaire vergadering

Wednesday, 10 April, 2019
EDPB

Europees Comité voor gegevensbescherming – negende plenaire vergadering: richtsnoeren voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van diensten van de informatiemaatschappij

Brussel, 10 april – De gegevensbeschermingsautoriteiten van de EER en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming hebben op 9 en 10 april hun negende plenaire vergadering gehouden in het kader van het Europees Comité voor gegevensbescherming, de EDPB.
 
Tijdens de plenaire vergadering heeft het Comité richtsnoeren goedgekeurd over de werkingssfeer en de toepassing van artikel 6, lid 1, onder b)* van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de context van diensten van de informatiemaatschappij. Het Comité maakt in zijn richtsnoeren algemene opmerkingen over de beginselen inzake gegevensbescherming en de wisselwerking tussen artikel 6, lid 1, onder b), en andere wettelijke grondslagen. Bovendien bevatten de richtsnoeren een leidraad inzake de toepasselijkheid van artikel 6, lid 1, onder b), bij bundeling van afzonderlijke diensten en beëindiging van een overeenkomst.

Toelichting voor tekstbezorgers:
 
Alle documenten die tijdens de plenaire zitting van het Europees Comité voor gegevensbescherming worden goedgekeurd, worden onderworpen aan de nodige juridische, taalkundige en formatteringscontroles en zullen op de website van het Comité beschikbaar worden gesteld zodra deze controles zijn afgerond.

* Artikel 6, lid 1, onder b)
“1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
...
b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen; ”