Euroopa Andmekaitsenõukogu

Euroopa Andmekaitsenõukogu — üheksas täiskogu istung

Wednesday, 10 April, 2019
EDPB

 Euroopa Andmekaitsenõukogu — üheksas täiskogu istung: isikuandmete töötlemise suunised infoühiskonna teenuste kontekstis

 

10.aprill, Brüssel - Euroopa Andmekaitsenõukogus kokku tulnud EMP andmekaitseasutused ja Euroopa andmekaitseinspektor kohtusid oma üheksandal täiskogu istungjärgul Brüsselis 9. ja 10. aprillil.
 
Täiskogu istungjärgul võttis andmekaitsenõukogu vastu suunised isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti b * kohaldamisala ja ulatuse kohta infoühiskonna teenuste kontekstis. Oma suunistes esitab nõukogu üldised tähelepanekud andmekaitse põhimõtete ja artikli 6 lõike 1 punkti b vastastikuse mõju kohta muude õiguslike aluste suhtes. Lisaks sisaldavad suunised juhiseid artikli 6 lõike 1 punkti b kohaldatavuse kohta eraldi teenuste ühendamise ja lepingu lõpetamise korral.

Märkus toimetajatele:

 

Juhime tähelepanu sellele, et kõik Euroopa Andmekaitsenõukogu täiskogu istungil vastu võetud dokumendid läbivad vajaliku õigusliku, keelelise ja vorminduse ning need tehakse Euroopa Andmekaitsenõukogu veebisaidil kättesaadavaks, kui need on lõpule viidud.

* artikli 6 lõike 1 punkt b

 

"1.   Isikuandmete töötlemine on seaduslik ainult juhul, kui on täidetud vähemalt üks järgmistest tingimustest, ning sellisel määral, nagu see tingimus on täidetud :
...
b)  isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;“