ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων — Ένατη Συνεδρίαση ολομέλειας

Wednesday, 10 April, 2019
EDPB

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων — Ένατη Συνεδρίαση ολομέλειας: Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας

Βρυξέλλες, 10 Απριλίου — Στις 9 και 10 Απριλίου οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων των χωρών του ΕΟΧ και ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων, στη σύνοδό τους στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, πραγματοποίησαν την ένατη συνεδρίαση ολομέλειάς τους.
 
Κατά τη συνεδρίαση, το ΕΣΠΔ ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το πεδίο και τους όρους εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)* του ΓΚΠΔ στο πλαίσιο υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας. Στις κατευθυντήριες γραμμές του, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων διατυπώνει γενικές παρατηρήσεις σχετικά με τις αρχές προστασίας των δεδομένων και την αλληλεπίδραση του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) με άλλες νομικές  βάσεις. Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές παρέχουν καθοδήγηση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) σε περίπτωση ομαδοποίησης χωριστών υπηρεσιών και καταγγελίας της σύμβασης.

Σημείωση για τους συντάκτες:
 
Επισημαίνεται ότι όλα τα έγγραφα που υιοθετούνται  κατά τη συνεδρίαση ολομέλειας του ΕΣΠΔ υπόκεινται στους αναγκαίους νομικούς και γλωσσικούς ελέγχους, καθώς και στον αναγκαίο έλεγχο μορφοποίησης, και καθίστανται διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΕΣΠΔ μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων αυτών.

* Άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β)
«1. Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
...
β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης».