Европейски комитет за защита на данните

Европейски комитет по защита на данните — девето пленарно заседание

Wednesday, 10 April, 2019
EDPB

Европейски комитет по защита на данните — девето пленарно заседание: Насоки относно обработването на лични данни в контекста на услугите на информационното общество

 
Брюксел, 10 април — На 9 и 10 април, органите за защита на данните на държавите от ЕИП и Европейският надзорен орган по защита на данните, участващи в Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), проведоха деветото си пленарно заседание.
 
По време на пленарното заседание ЕКЗД прие Насоки относно обхвата и прилагането на член 6, параграф 1, буква б)* от ОРЗД в контекста на услугите на информационното общество. В своите насоки, Комитетът прави общи коментари във връзка с принципите за защита на данните и взаимодействието на член 6, параграф 1, буква б) с други правни основания. Наред с това в тях са включени указания относно приложимостта на член 6, параграф 1, буква б) в случай на групиране на отделни услуги и прекратяване на договора.

Бележка към редакторите:
 
Всички документи, приети по време на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.

* Член 6, параграф 1, буква б)
„1. Обработването е законосъобразно само ако и доколкото е приложимо поне едно от следните условия:
[...]
б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор; “