Evropski odbor za varstvo podatkov

Evropski odbor za varstvo podatkov – sedmo plenarno zasedanje: delovni program Evropskega odbora za varstvo podatkov 2019/2020, mnenje o osnutku revizijskega organa na področju nadzora finančnih trgov, Brexit, smernice o kodeksih ravnanja

Wednesday, 13 February, 2019
EDPB

Bruselj, 13. februarja – Organi za varstvo podatkov v EGP in Evropski nadzornik za varstvo podatkov, zbrani v Evropskem odboru za varstvo podatkov, so se 12. februarja sestali na sedmem plenarnem zasedanju. Med plenarnim zasedanjem je potekala razprava o številnih temah.

Delovni program Evropskega odbora za varstvo podatkov 2019/2020
 V skladu s členom 29 poslovnika Evropskega odbora za varstvo podatkov je odbor sprejel svoj dvoletni delovni program za obdobje 2019 –2020. Program dela Evropskega odbora za varstvo podatkov temelji na potrebah, ki so jih države članice opredelile kot prednostno nalogo za posameznike, zainteresirane strani pa tudi za dejavnosti v okviru zakonodajnega programa EU.

Osnutek upravnega dogovora na področju nadzora finančnih trgov
Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel svoje prvo mnenje o upravnem dogovoru, ki temelji na členu 46 (3) (b) Splošne uredbe o varstvu podatkov, za prenose osebnih podatkov med finančnimi nadzornimi organi v EGP, vključno z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge (ESMA) in sorodnimi organi zunaj EU. Ta dogovor se predloži pristojnim nadzornim organom za izdajo dovoljenja na nacionalni ravni. Pristojni nadzorni organi bodo spremljali upravni dogovor in njegovo praktično uporabo ter tako zagotovili, da bodo v praksi zagotovljene učinkovite in izvršljive pravice posameznikov, na katere se podatki nanašajo, ter ustrezna pravna sredstva in nadzor.

Brexit
Evropski odbor za varstvo podatkov je v primeru izstopa Združenega kraljestva iz EU na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov sprejel informativno obvestilo, naslovljeno na gospodarske subjekte in javne organe o prenosu podatkov na podlagi Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Podatkovni tokovi iz EGP v Združeno kraljestvo
Če ne bo sporazuma med EU in Združenim kraljestvom (izstop Združenega kraljestva iz EU), bo Združeno kraljestvo 30. marca 2019 postalo tretja država, in sicer po srednjeevropskem času. Zato bo moral prenos osebnih podatkov iz EGP v Združeno kraljestvo temeljiti na enem od naslednjih instrumentov: standardne ali ad hoc klavzule o varstvu podatkov, zavezujoča poslovna pravila, kodeksi ravnanja in mehanizmi potrjevanja ter posebni instrumenti za prenos podatkov, ki so na voljo javnim organom. V odsotnosti standardnih klavzul o varstvu podatkov ali drugih ustreznih zaščitnih ukrepov se lahko pod določenimi pogoji uporabijo odstopanja.

Podatkovni tokovi iz Združenega kraljestva v EGP
Kar zadeva prenos podatkov iz Združenega kraljestva v EGP, se bo po mnenju vlade Združenega kraljestva nadaljevala sedanja praksa, ki v primeru izstopa Združenega kraljestva iz EU še naprej omogoča prost pretok osebnih podatkov iz Združenega kraljestva v EGP.
    
Smernice o kodeksih ravnanja
Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel smernice o kodeksih ravnanja. Namen teh smernic je zagotoviti praktično usmerjanje in pomoč pri razlagi  v zvezi z uporabo členov 40 in 41 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Namen smernic je pomagati pri razjasnitvi postopkov in pravil, ki se uporabljajo pri predložitvi, odobritvi in objavi kodeksov ravnanja na nacionalni in evropski ravni. Te smernice bi morale dodatno delovati kot jasen okvir za vse pristojne nadzorne organe, odbor in Komisijo, da bi dosledno ocenili kodekse ravnanja in racionalizirali postopke, ki so vključeni v postopek ocenjevanja. O smernicah bo potekalo javno posvetovanje.

Opomba za urednike:

Vsi dokumenti, sprejeti na plenarnem zasedanju Evropskega odbora za varstvo podatkov, so predmet potrebnih pravnih, jezikovnih in formativnih pregledov ter bodo na voljo na spletni strani Evropskega odbora za varstvo podatkov, ko bodo ti zaključeni.