Európsky výbor pre ochranu údajov

Európsky výbor pre ochranu údajov – siedme plenárne zasadnutie: pracovný program EDPB na roky 2019 – 2020, stanovisko k návrhu administratívneho dojednania v oblasti dohľadu nad finančnými trhmi, brexit, usmernenia týkajúce sa kódexov správania

Wednesday, 13 February, 2019
EDPB

Brusel 13. februára – orgány pre ochranu osobných údajov EHP a európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorí sa schádzajú v Európskom výbore pre ochranu údajov, sa 12. februára stretli na siedmom plenárnom zasadnutí. Počas zasadnutia sa diskutovalo o širokom spektre tém.
 
Pracovný program EDPB na roky 2019 – 2020    
EDPB prijal svoj dvojročný pracovný program na roky 2019 – 2020 v súlade s článkom 29 rokovacieho poriadku EDPB. Pracovný program EDPB je založený na potrebách, ktoré členovia identifikovali ako prioritné pre jednotlivcov, zainteresované strany, ako aj pre činnosti plánované zákonodarcom EÚ.

Návrh administratívneho dojednania v oblasti dohľadu nad finančnými trhmi
EDPB prijal svoje prvé stanovisko k administratívnemu dojednaniu (AA) na základe článku 46 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré sa týka prenosu osobných údajov medzi úradmi pre finančný dohľad EHP vrátane Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA) a ich partnermi z krajín mimo EÚ. Toto dojednanie sa predloží príslušným orgánom dohľadu na účely udelenia povolenia na vnútroštátnej úrovni. Príslušné orgány dohľadu budú administratívne dojednanie a jeho praktické uplatňovanie monitorovať s cieľom zabezpečiť, aby v praxi existovali účinné a vymáhateľné práva dotknutých osôb a primerané prostriedky nápravy a dohľadu.

Brexit
EDPB prijal informačnú poznámku určenú obchodným subjektom a verejným orgánom, ktorá sa týka prenosu údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov v prípade brexitu bez dohody.

Toky údajov z EHP do Spojeného kráľovstva
V prípade, že medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom nebude existovať dohoda (brexit bez dohody), 30. marca 2019 od 00.00 hod. SEČ sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou. Prenos osobných údajov z EHP do Spojeného kráľovstva sa preto bude musieť zakladať na jednom z týchto nástrojov: štandardné alebo ad hoc doložky o ochrane údajov, záväzné vnútropodnikové pravidlá, kódexy správania a certifikačné mechanizmy a osobitné nástroje prenosu, ktoré majú k dispozícii verejné orgány. Ak nebudú existovať štandardné doložky o ochrane údajov ani iné alternatívne primerané záruky, za istých podmienok sa môžu používať výnimky.

Toky údajov zo Spojeného kráľovstva do EHP
Pokiaľ ide o prenosy údajov zo Spojeného kráľovstva do EHP, podľa vlády Spojeného kráľovstva sa aj v prípade brexitu bez dohody bude môcť naďalej pokračovať v súčasnej praxi, ktorá umožňuje voľný tok osobných údajov zo Spojeného kráľovstva do EHP.
    
Usmernenia týkajúce sa kódexov správania     
EDPB prijal usmernenia týkajúce sa kódexov správania. Cieľom týchto usmernení je poskytnúť praktické usmernenia a pomôcť s výkladom, pokiaľ ide o uplatňovanie článkov 40 a 41 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Usmernenia majú pomôcť objasniť postupy a pravidlá, ktoré sa uplatňujú pri predkladaní, schvaľovaní a uverejňovaní kódexov správania tak na vnútroštátnej, ako aj na európskej úrovni. Tieto usmernenia by mali okrem toho slúžiť ako jasný rámec pre všetky príslušné orgány dohľadu, EDPB aj Komisiu, aby kódexy správania posudzovali jednotným spôsobom a aby sa zefektívnili postupy uplatňované pri tomto posudzovaní. O usmerneniach prebehne verejná konzultácia.

Poznámka pre redaktorov:

Upozorňujeme, že všetky dokumenty prijaté počas plenárneho zasadnutia EDPB prejsť potrebnými právnymi, jazykovými a formátovacími kontrolami a na webových stránkach EDPB sa sprístupnia až po dokončení týchto kontrol.