Euroopa Andmekaitsenõukogu

Euroopa Andmekaitsenõukogu — seitsmes täiskogu istung: Andmekaitsenõukogu 2019/2020 tööprogramm, arvamus halduskokkuleppe eelnõu kohta finantsturgude järelevalve valdkonnas, Brexit, suunised toimimisjuhendite kohta

Wednesday, 13 February, 2019
EDPB

Brüssel, 13. veebruar — 12. veebruaril kohtusid oma seitsmendal täiskogu istungijärgul Euroopa Andmekaitsenõukogus kokku tulnud Euroopa majanduspiirkonna (EMP) andmekaitseasutused ning Euroopa andmekaitseinspektor.  Täiskogu istungil arutati laia teemaderingi.

Vastavalt Euroopa Andmekaitsenõukogu 2019/2020 tööprogramm
Andmekaitsenõukogu kodukorra artikli 29 kohaaselt võttis nõukogu vastu oma kaheaastase tööprogrammi aastateks 2019-2020. Euroopa Andmekaitsenõukogu tööprogramm põhineb vajadustel, mille on liikmed kokku leppinud nii üksikisikute, sidusrühmade kui ka ELi õigusaktide kavandatud tegevuste raames.

Halduskokkuleppe eelnõu finantsturgude järelevalve valdkonnas
Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu oma esimese arvamuse isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 46 lõike 3 punkti b halduskokkuleppe kohta, mis käsitleb isikuandmete edastamist EMP finantsjärelevalveasutuste, sealhulgas Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) ja EL-i väliste osaliste vahel. See kokkulepe esitatakse riiklikul tasandil loa saamiseks pädevatele järelevalveasutustele. Pädevad järelevalveasutused teostavad järelevalvet halduskokkuleppe ja selle praktilise kohaldamise üle, et praktikas oleks tagatud tõhusate ja jõustatavate andmesubjektide õiguste ning asjakohaste õiguskaitsevahendite ja järelevalve vahendite olemasolu.

Brexit
Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu ettevõtetele ja ametiasutustele adresseeritud teatise isikuandmete edastamise kohta isikuandmete kaitse üldmääruse alusel, kui toimub kokkuleppeta Brexitiga.

Andmevood EMPst Ühendkuningriiki
Kui EL ja Ühendkuningriik ei jõua kokkuleppele („leppeta-Brexit”), saab Ühendkuningriigist kolmas riik alates 30. märtsist 2019 kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Seetõttu peab isikuandmete edastamine EMPst Ühendkuningriigile põhinema ühel järgmistest instrumentidest: standardsed või ad hoc andmekaitsekaitse klauslid, siduvad kontsernisisesed eeskirjad, toimimisjuhendid ja sertifitseerimismehhanismid ning spetsiifilisemad ametiasutustele mõeldud edastamisvahendid. Kui puuduvad standardsed andmekaitseklauslid või muud alternatiivsed asjakohased kaitsemeetmed, võib teatud tingimustel teha erandeid.

Andmevood Ühendkuningriigist EMPsse
Mis puudutab andmete edastamist Ühendkuningriigist EMPsse leppeta-Brexiti korral, siis Ühendkuningriigi valitsuse sõnul jätkub praktika, mis võimaldab isikuandmete vaba liikumist Ühendkuningriigist EMPsse.
    
Suunised toimimisjuhendite kohta
Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu toimimisjuhendeid käsitlevad suunised. Nende suuniste eesmärk on anda praktilist nõu ja tõlgendavat abi seoses isikuandmete kaitse üldmääruse artiklite 40 ja 41 kohaldamisega. Suuniste eesmärk on aidata selgitada toimimisjuhendite esitamise, heakskiitmise ja avaldamisega seotud menetlusi ja eeskirju nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Kõnealused suunised peaksid lisaks toimima selge raamistikuna kõigi pädevate järelevalveasutuste, Andmekaitsenõukogu ja komisjoni jaoks, et hinnata toimimisjuhendeid järjepidevalt ja ühtlustada hindamisprotsessis kasutatavad menetlusi.  Suunised esitatakse avalikule konsultatsioonile.  

Märkus toimetajatele:

Juhime tähelepanu sellele, et kõik Euroopa Andmekaitsenõukogu täiskogu istungil vastu võetud dokumendid läbivad vajaliku õigusliku, keelelise ja vorminduse ning need tehakse Euroopa Andmekaitsenõukogu veebisaidil kättesaadavaks, kui need on lõpule viidud.