Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – sedmé plenární zasedání: pracovní program Evropského sboru pro ochranu osobních údajů na období 2019–2020, stanovisko k návrhu správního ujednání v oblasti dohledu nad finančními trhy, brexit, pokyny ke kodexům c

Wednesday, 13 February, 2019
EDPB

Brusel 13. února – Dne 12. února se orgány pro ochranu osobních údajů v EHP a evropský inspektor ochrany údajů sešli v rámci Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) na svém sedmém plenárním zasedání. Na tomto zasedání se diskutovalo o široké škále témat.
 
Pracovní program Evropského sboru pro ochranu osobních údajů na období 2019–2020
EDPB přijal svůj dvouletý pracovní program na období 2019–2020 v souladu s článkem 29 jednacího řádu EDPB. Pracovní program EDPB vychází z potřeb, které členové označili za prioritní pro fyzické osoby, zúčastněné strany a rovněž plánované činnosti normotvůrce EU.

Návrh správního ujednání v oblasti dohledu nad finančními trhy
EDPB přijal svoje první stanovisko k správnímu ujednání (na základě čl. 46 odst. 3 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů) o převádění osobních údajů mezi orgány finančního dohledu v EHP, včetně Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), a jejich protějšky ze zemí mimo EU. Toto ujednání bude předloženo příslušným dozorovým úřadům k autorizaci na vnitrostátní úrovni. Příslušné dozorové úřady budou monitorovat toto správní ujednání a jeho uplatňování v praxi, aby se zajistila existence účinných a vymahatelných práv subjektu údajů a vhodných prostředků právní ochrany a dohledu v praxi.

Brexit
EDPB přijal informační sdělení určené komerčním subjektům a orgánům veřejné moci o předávání údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů v případě brexitu bez dohody.

Pohyb údajů z EHP do Spojeného království
V případě neexistence dohody mezi EU a Spojeným královstvím (brexitu bez dohody) bude Spojené království od 30. března 2019 00:00 hodin SEČ třetí zemí. V důsledku toho se bude muset předávání osobních údajů z EHP Spojenému království zakládat na jednom z těchto nástrojů: standardních nebo ad hoc doložkách o ochraně údajů, závazných podnikových pravidlech, kodexech chování a mechanismech pro vydávání osvědčení a specifických nástrojích pro předávání, které mají orgány veřejné moci k dispozici. V případě neexistence standardních doložek o ochraně údajů nebo jiných alternativních vhodných záruk lze při splnění určitých podmínek použít výjimky.

Pohyb údajů ze Spojeného království do EHP
Pokud jde o předávání údajů ze Spojeného království do EHP, bude podle vlády Spojeného království v případě brexitu bez dohody pokračovat stávající praxe, která umožňuje volný pohyb osobních údajů ze Spojeného království do EHP.
    
Pokyny ke kodexům chování
EDPB přijal pokyny ke kodexům chování. Cílem těchto pokynů je poskytnout praktické rady a pomoc s výkladem, pokud jde o použití článků 40 a 41 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pokyny by měly pomoci vyjasnit postupy a pravidla pro předkládání, schvalování a zveřejňování kodexů chování na úrovni členských států a na úrovni evropské. Tyto pokyny by dále měly sloužit jako jasný rámec pro všechny příslušné dozorové úřady, sbor a Komisi k zajištění jednotného hodnocení kodexů chování a zjednodušení postupů spojených s procesem posouzení. Tyto pokyny budou předloženy k veřejné konzultaci.

 

Poznámka pro redaktory:

Upozorňujeme, že u všech dokumentů přijatých na plenárním zasedání EDPB se provádí nezbytná právní a lingvistická kontrola a kontrola formátování a že tyto dokumenty budou zpřístupněny na internetových stránkách EPBD, jakmile budou tyto kontroly dokončeny.