Европейски комитет за защита на данните

Европейски комитет по защита на данните — седмо пленарно заседание: Работна програма на Европейския комитет по защита на данните за 2019-2020 г., становище относно проекта на административно споразумение (АС)в областта на надзора на финансовите пазари, Бр

Wednesday, 13 February, 2019
EDPB

Брюксел, 13 февруари - На 12 февруари, органите за защита на данните на държавите от ЕИП и Европейският надзорен орган по защита на данните, участващи в Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), проведоха седмото си пленарно заседание. По време на пленарното заседание беше обсъден широк кръг от теми.
 
Работна програма на Европейския комитет по защита на данните за 2019-2020 г.
Комитетът прие своята двугодишна работна програма за периода 2019-2020 г. съгласно член 29 от Правилника на ЕКЗД. Работната програма на ЕКЗД се основава на нуждите, които членовете са определили като приоритетни за физическите лица и заинтересованите страни, както и на дейностите, планирани от законодателя на ЕС.  

Проект за административно споразумение в областта на надзора на финансовите пазари
ЕКЗД прие своето първо становище, въз основа на член 46, параграф 3, буква б) от Общия регламент относно защитата на данните, относно административното споразумение (АС)за предаването на лични данни между финансовите надзорни органи на държавите от ЕИП, включително Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и техните партньори извън ЕС. Това споразумение ще бъде представено на компетентните надзорни органи за разрешение на национално равнище. Компетентните надзорни органи ще наблюдават АС и практическото му прилагане, за да гарантират, че субектите на данни се ползват на практика от ефективни и приложими права, както и че съществуват подходящи средства за правна защита и за надзор.

Брекзит
ЕКЗД прие информационно съобщение, адресирано до търговските субекти и публичните органи, относно предаването на данни съгласно ОРЗД, в случай че Обединеното кралство напусне ЕС без споразумение.

Потоци от данни от ЕИП към Обединеното кралство
При липсата на споразумение между ЕС и Обединеното кралство от 00.00 ч. централноевропейско време на 30 март 2019 г. Обединеното кралство ще стане трета държава. Вследствие на това предаването на лични данни от ЕИП към Обедненото кралство ще трябва да се основава на един от следните инструменти: стандартни или специфични клаузи за защита на данните, задължителни фирмени правила, кодекси за поведение и механизми за сертифициране, както и на конкретните инструменти за предаване на данни, с които разполагат публичните органи. При липсата на стандартни клаузи за защита на данните или други алтернативни подходящи предпазни мерки могат да се използват дерогации при определени условия.

Потоци от данни от Обединеното кралство към ЕИП
По отношение на предаването на данни от Обединеното кралство към ЕИП според правителството на Обединеното кралство настоящата практика, която позволява личните данни да се движат свободно от Обединеното кралство към ЕИП, ще продължи да се използва, в случай че Обединеното кралство напусне ЕС без споразумение.
    
Насоки относно кодексите за поведение
ЕКЗД прие насоки относно кодексите за поведение. Целта на тези насоки е да се предоставят практически указания и помощ при тълкуването във връзка с прилагането на членове 40 и 41 от Общия регламент относно защитата на данните. Целта на насоките е да се улесни изясняването на процедурите и правилата, свързани с внасянето, одобрението и публикуването на кодекси за поведение, както на национално, така и на европейско равнище. Тези насоки следва да продължат да действат като ясна рамка за всички компетентни надзорни органи, Комитета и Комисията с цел кодексите за поведение да бъдат оценявани по последователен начин, а процедурите, използвани в процеса на оценяване, да бъдат опростени. Насоките ще бъдат предмет на обществена консултация.

Бележка към редакторите:

Моля, отбележете, че всички документи, приети по време на пленарното заседание на ЕКЗД, са предмет на необходимите правни и езикови проверки, както и на проверки на оформлението, и ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕКЗД веднага щом тези проверки бъдат извършени.