Evropski odbor za varstvo podatkov

Evropski odbor za varstvo podatkov – enajsto plenarno zasedanje: Smernice o kodeksih ravnanja, priloga k Smernicam za akreditacijo, priloga k Smernicam o certificiranju

Wednesday, 5 June, 2019
EDPB

Bruselj, 5. junija — Organi za varstvo podatkov v EGP in Evropski nadzornik za varstvo podatkov, zbrani v Evropskem odboru za varstvo podatkov, so se 4. junija sestali na enajstem plenarnem zasedanju. Med plenarnim zasedanjem je potekala razprava o številnih temah.

Smernice o kodeksu ravnanja
Evropski odbor za varstvo podatkov  je sprejel končno različico Smernic o kodeksih ravnanja. Po javnem posvetovanju je bilo v besedilo vključeno pojasnilo. Namen teh smernic je zagotoviti praktično usmerjanje in razlago v zvezi z uporabo členov 40 in 41 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Namen smernic je pomagati pri razjasnitvi postopkov in pravil, ki se uporabljajo pri predložitvi, odobritvi in objavi kodeksov ravnanja na nacionalni in evropski ravni. Te smernice bi morale dodatno delovati kot jasen okvir za vse pristojne nadzorne organe, Evropski odbor za varstvo podatkov in Komisijo, da bi dosledno ocenili kodekse ravnanja in racionalizirali postopke, ki so vključeni v postopek ocenjevanja.

Priloga k Smernicam o akreditaciji
Evropski odbor za varstvo podatkov je po javnem posvetovanju sprejel končno različico priloge k Smernicam za akreditacijo. Besedilo je bilo pregledano z namenom dodatne razjasnitve. Namen smernic je zagotoviti navodila za razlago in izvajanje določb člena 43 Splošne uredbe o varstvu podatkov. Zlasti naj bi državam članicam, nadzornim organom in nacionalnim akreditacijskim organom pomagale vzpostaviti dosledno in usklajeno izhodišče za akreditacijo certifikacijskih organov, ki izdajajo potrdila v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov. V prilogi so navedene smernice o dodatnih zahtevah za akreditacijo certifikacijskih organov, ki jih vzpostavijo nadzorni organi. Te dodatne zahteve se, preden jih nadzorni organi sprejmejo, predložijo Evropskemu odboru za varstvo podatkov v odobritev v skladu s členom 64(1)(c). *

Priloga k Smernicam o certificiranju
Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel končno različico Priloge 2 k Smernicam o certificiranju. Na podlagi javnega posvetovanja so bili nekaterim oddelkom dodani nekateri vidiki, na primer, ali merila obravnavajo obveznost upravljavca/obdelovalca, da imenuje pooblaščeno osebo za varstvo podatkov in obveznost vodenja evidenc o dejavnostih obdelave. Glavni cilj teh smernic je opredeliti krovna merila, ki so lahko pomembna za vse vrste mehanizmov potrjevanja, izdanih v skladu s členoma 42 in 43 Splošne uredbe o varstvu podatkov. V prilogi so opredeljene teme, ki jih bodo obravnavali nadzorni organi za varstvo podatkov in Evropski odbor za varstvo podatkov za odobritev certifikacijskih meril za certifikacijski mehanizem. Seznam ni izčrpen, vsebuje pa minimalne vsebine, ki jih je treba upoštevati .