Európsky výbor pre ochranu údajov

Európsky výbor pre ochranu údajov – jedenáste plenárne zasadnutie: Usmernenia týkajúce sa kódexov správania, príloha k usmerneniam týkajúcim sa akreditácie, príloha k usmerneniam o certifikácii

Wednesday, 5 June, 2019
EDPB

Brusel 5. júna – Orgány pre ochranu osobných údajov EHP a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, ktorí sa schádzajú v Európskom výbore pre ochranu údajov, sa 4. júna stretli na jedenástom plenárnom zasadnutí. Počas zasadnutia sa diskutovalo o širokom spektre tém.

Usmernenia týkajúce sa kódexov správania
EDPB prijal konečné znenie usmernení týkajúcich sa kódexov správania. Po verejnej konzultácii sa do textu zahrnuli objasnenia. Cieľom týchto usmernení je poskytnúť praktické usmernenia a pomôcť s výkladom, pokiaľ ide o uplatňovanie článkov 40 a 41 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Usmernenia majú pomôcť objasniť postupy a pravidlá, ktoré sa uplatňujú pri predkladaní, schvaľovaní a uverejňovaní kódexov správania tak na vnútroštátnej, ako aj na európskej úrovni. Okrem toho by mali slúžiť ako jasný rámec, ktorý zaistí, aby všetky príslušné dozorné orgány, Výbor aj Komisia posudzovali kódexy správania jednotným spôsobom a zefektívnili postupy uplatňované pri tomto posudzovaní.

Príloha k usmerneniam týkajúcim sa akreditácie
EDPB prijal po skončení verejnej konzultácie konečné znenie prílohy k usmerneniam týkajúcim sa akreditácie. Text bol v záujme zlepšenia zrozumiteľnosti upravený. Cieľom usmernení je poskytnúť návod, ako interpretovať a vykonávať ustanovenia článku 43 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Majú predovšetkým pomôcť členským štátom, dozorným orgánom a vnútroštátnym akreditačným orgánom vytvoriť konzistentný a harmonizovaný základ pre akreditáciu certifikačných subjektov, ktoré vydávajú certifikácie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov. Príloha obsahuje pokyny týkajúce sa dodatočných požiadaviek na akreditáciu certifikačných subjektov, ktoré majú stanoviť dozorné orgány. Dodatočné požiadavky musia byť pred prijatím dozornými orgánmi predložené na schválenie EDPB podľa článku 64 ods. 1 písm. c)*.

Príloha k usmerneniam o certifikácii
EDPB prijal konečné znenie prílohy 2 k usmerneniam o certifikácii. Po verejnej konzultácii sa do určitých oddielov doplnili niektoré aspekty, ako napríklad, či sa v kritériách uvádza povinnosť prevádzkovateľa/sprostredkovateľa vymenovať zodpovednú osobu a povinnosť viesť záznamy o spracovateľských činnostiach. Hlavným cieľom týchto usmernení je určiť všeobecné kritériá, ktoré môžu byť relevantné pre všetky typy certifikačných mechanizmov vydaných v súlade s článkom 42 a článkom 43 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. V prílohe sa určili otázky, ktoré dozorné orgány pre ochranu údajov a EDPB posúdia a uplatnia pri schvaľovaní kritérií certifikácie v rámci certifikačného mechanizmu. Zoznam nie je úplný, no predstavuje otázky, ktoré je v každom prípade potrebné zohľadniť.*

Poznámka pre redaktorov:

*Aby bolo na úrovni EDPB možné diskutovať o konkrétnych prípadoch týkajúcich sa certifikácie a akreditácie, EDPB pripravuje postup na uľahčenie prijímania jednotných a včasných stanovísk k návrhom rozhodnutí dozorných orgánov a na schvaľovanie európskej pečate ochrany údajov.

Upozorňujeme, že všetky dokumenty prijaté počas plenárneho zasadnutia EDPB musia prejsť potrebnými právnymi, jazykovými a formátovacími kontrolami a na webových stránkach EDPB sa sprístupnia až po dokončení týchto kontrol.