Evropský sbor pro ochranu osobních údajů

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – jedenácté plenární zasedání: Pokyny ke kodexům chování, příloha pokynů k akreditaci a příloha pokynů k vydávání osvědčení

Wednesday, 5 June, 2019
EDPB

Brusel 5. června – Dne 4. června se úřady pro ochranu údajů v EHP a evropský inspektor ochrany údajů sešli v rámci Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (EDPB) na svém jedenáctém plenárním zasedání. Na tomto zasedání se diskutovalo o široké škále témat.

Pokyny ke kodexům chování
EDPB přijal finální znění pokynů ke kodexům chování. Na základě veřejné konzultace byly do textu doplněny vysvětlivky. Cílem těchto pokynů je poskytnout praktické rady a pomoc s výkladem, pokud jde o použití článků 40 a 41 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Pokyny by měly pomoci vyjasnit postupy a pravidla pro předkládání, schvalování a zveřejňování kodexů chování na vnitrostátní i na evropské úrovni. Dále by měly sloužit jako jasný rámec pro všechny příslušné dozorové úřady, EDPB a Evropskou komisi k zajištění jednotného hodnocení kodexů chování a zjednodušení postupů spojených s procesem posouzení.

Příloha pokynů k akreditaci
EDPB přijal finální znění přílohy pokynů k akreditaci, které zohledňuje výsledky veřejné konzultace. Text byl upraven tak, aby byl srozumitelnější. Cílem pokynů je poskytnout návod, jak vykládat a provádět ustanovení článku 43 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Zejména mají pomoci členským státům, dozorovým úřadům a vnitrostátním akreditačním orgánům vytvořit konzistentní a harmonizovaný základ pro akreditaci subjektů vydávajících osvědčení v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů. Příloha obsahuje pokyny týkající se doplňkových požadavků na akreditaci subjektů vydávajících osvědčení, které mají stanovit dozorové úřady. Předtím, než dozorové úřady tyto doplňkové požadavky přijmou, musí být v souladu s čl. 64 odst. 1 písm. c) předloženy Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů ke schválení.*

Příloha pokynů k vydávání osvědčení
EDPB přijal finální znění přílohy 2 pokynů k vydávání osvědčení. Na základě veřejné konzultace byly do některých oddílů doplněny určité aspekty, například zda kritéria zohledňují povinnost správce/zpracovatele jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů a povinnost uchovávat záznamy o činnostech spojených se zpracováním. Prvotním účelem pokynů je určit zastřešující kritéria, která mohou být relevantní pro všechny druhy mechanismů pro vydávání osvědčení zavedených v souladu s články 42 a 43 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Příloha vymezuje témata, která dozorové úřady pro ochranu údajů a EDPB posoudí a použijí při schvalování kritérií pro vydávání osvědčení vztahujících se na mechanismy pro vydávání osvědčení. Seznam není vyčerpávající, ale obsahuje minimální témata, jež mají být posouzena.*

Poznámka pro redaktory:

* Předtím, než bude možné na úrovni EDPB projednávat konkrétní případy týkající se vydávání osvědčení a akreditace, připravuje EDPB jako další krok postup, jenž by usnadnil jednotné a včasné přijímání stanovisek k návrhům rozhodnutí dozorových úřadů a schvalování evropské pečeti ochrany údajů.

Upozorňujeme, že u všech dokumentů přijatých na plenárním zasedání EDPB se provádí nezbytná právní a lingvistická kontrola a kontrola formátování a že tyto dokumenty budou zpřístupněny na internetových stránkách EPBD, jakmile budou uvedené kontroly dokončeny.