Komunikat prasowy. Trzecie posiedzenie plenarne: projekt decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w Japonii, wykazy rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych, zakres terytorialny, elektroniczne materiały

26 September 2018 EDPB

Komunikat prasowy

Europejska Rada Ochrony Danych – Trzecie posiedzenie plenarne: projekt decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych w Japonii, wykazy rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych,  zakres terytorialny, elektroniczne materiały dowodowe.
Bruksela, 26 września – W dniach 25 i 26 września europejskie organy ochrony danych zrzeszone w Europejskiej Radzie Ochrony Danych (EROD) spotkały się na trzeciej sesji plenarnej. Omówiono szeroki zakres zagadnień.

Decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych w Japonii
Członkowie Rady omówili projekt decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w Japonii, który przekazała im Komisarz Věra Jourová z prośbą o przedstawienie opinii w tej kwestii. Rada dokona teraz gruntownego przeglądu projektu decyzji. Rada planuje wziąć pod uwagę daleko idące skutki projektu decyzji, jak również potrzebę ochrony danych osobowych w UE.

Wykazy rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych
Europejska Rada Ochrony Danych osiągnęła porozumienie i przyjęła 22 opinie ustanawiające wspólne kryteria dla wykazów rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych. Wykazy te stanowią ważne narzędzie do spójnego stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w całej UE. Ocena skutków dla ochrony danych to proces ułatwiający identyfikację i minimalizowanie ryzyka związanego z ochroną danych, które może wpłynąć na prawa i wolności osób fizycznych. Aby precyzyjniej określić rodzaje przetwarzania danych, które mogłyby wymagać oceny skutków dla ochrony danych, RODO wzywa krajowe organy nadzorcze do tworzenia i publikowania wykazów rodzajów operacji, które mogą wiązać się z wysokim ryzykiem. Rada otrzymała 22 krajowe wykazy, obejmujące ogółem 260 różnych rodzajów przetwarzania. Przewodnicząca Europejskiej Rady Ochrony Danych Andrea Jelinek powiedziała: „Członkowie i sekretariat Rady włożyli ogrom pracy w przeanalizowanie wszystkich wykazów i ustalenie wspólnych kryteriów podejmowania decyzji co do tego, które operacje wymagają oceny skutków dla ochrony danych. Była to dla EROD doskonała okazja do zapoznania się z możliwościami i wyzwaniami, jakie wiążą się w praktyce z kwestią spójności. RODO nie wymaga pełnej harmonizacji ani ‘unijnego wykazu’, ale wymaga większej spójności. Udało nam się ją osiągnąć poprzez uzgodnienie wspólnego stanowiska w odniesieniu do tych 22 opinii”.
22 opinie na temat wykazów rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych wynikają z wymogów art. 35 ust. 4 i 6 RODO oraz są zgodne z wcześniejszymi wytycznymi ustanowionymi przez Grupę Roboczą art. 29.

Wytyczne dotyczące terytorialnego zakresu stosowania
EROD przyjęła nowe projekty wytycznych, które pomogą w zapewnieniu wspólnej interpretacji terytorialnego zakresu stosowania RODO oraz pozwolą na doprecyzowanie kwestii związanych ze stosowaniem rozporządzenia w różnych sytuacjach, w szczególności gdy administrator danych lub podmiot przetwarzający dane mają siedzibę poza UE. Jedną z takich kwestii jest wyznaczanie przedstawiciela. Wytyczne będą przedmiotem konsultacji publicznych.

Elektroniczne materiały dowodowe
Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła opinię dotyczącą nowego rozporządzenia w sprawie  elektronicznych materiałów dowodowych, zaproponowanego przez Komisję Europejską w kwietniu 2018 r. Rada podkreśliła, że ujęte we wniosku Komisji nowe przepisy dotyczące gromadzenia elektronicznych materiałów dowodowych powinny w wystarczającym stopniu chronić prawa osób fizycznych w zakresie ochrony danych oraz powinny być bardziej spójne z prawem UE w zakresie ochrony danych.