Europees Comité voor gegevensbescherming

Persbericht — Derde plenaire vergadering: Concept-adequaatheidsbesluit EU-Japan, lijsten voor DPIA’s, geografisch toepassingsgebied en elektronisch bewijsmateriaal.

Wednesday, 26 September, 2018
EDPB

Persbericht

Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board, hierna: EDPB) — Derde plenaire vergadering: Ontwerp-adequaatheidsbesluit EU-Japan, lijsten voor DPIA’s, geografisch toepassingsgebied en elektronisch bewijsmateriaal.
Brussel, 26 september — De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de EDPB, hebben op 25 en 26 september hun derde plenaire vergadering gehouden. Tijdens de plenaire vergadering is een breed scala aan onderwerpen besproken.

Adequaatheidsbesluit EU-Japan
De leden van de EDPB hebben de concepttekst van het adequaatheidsbesluit EU-Japan besproken naar aanleiding van het verzoek van commissaris Věra Jourová om er advies over uit te brengen. De EDPB zal het ontwerpbesluit nu grondig evalueren. De EDPB zal daarbij rekening houden met de vergaande implicaties van het ontwerp-adequaatheidsbesluit en met de noodzaak om persoonsgegevens in de EU te beschermen.

Lijsten voor DPIA’s
De EDPB heeft een akkoord bereikt over de 22 adviezen met gemeenschappelijke criteria voor de lijsten voor data protection impact assessments (DPIA’s). Deze lijsten zijn een belangrijk instrument voor een consistente toepassing van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de hele EU.
Een DPIA is een proces om de risico’s die van invloed kunnen zijn op de rechten en vrijheden van personen in kaart te brengen en binnen de perken te houden. Om te verduidelijken voor welke soorten verwerking een DPIA vereist kan zijn, wordt in de AVG bepaald dat de nationale privacytoezichthouders een lijst moeten opstellen en publiceren van verwerkingen die een hoog risico kunnen inhouden.
De EDPB heeft 22 nationale lijsten ontvangen met in totaal 260 verschillende soorten verwerkingen. Andrea Jelinek, voorzitter van de EDPB: „Het is voor de leden en het secretariaat van de EDPB een hele klus geweest om al die lijsten te bekijken en gemeenschappelijke criteria vast te stellen om te bepalen voor welke soorten verwerkingen een DPIA vereist is en in welke gevallen dat niet hoeft. Het was een goede gelegenheid voor de EDPB om de mogelijkheden te onderzoeken en te ervaren welke problemen je tegenkomt bij het streven naar consistentie in de praktijk. De AVG vereist geen volledige harmonisatie en ook geen gezamenlijke EU-lijst, maar schrijft wel meer consistentie voor. Het is ons gelukt om op basis van deze 22 adviezen tot overeenstemming te komen over een gemeenschappelijk standpunt.”
De 22 adviezen over de lijsten voor DPIA’s zijn gebaseerd op artikel 35, leden 2 en 4, van de AVG. Ze zijn in overeenstemming met de richtsnoeren die eerder door de Artikel 29-werkgroep zijn vastgesteld.

Guidelines geografisch toepassingsgebied
De EDPB heeft nieuwe concept-guidelines opgesteld die moeten leiden tot een gemeenschappelijke interpretatie van het geografisch toepassingsgebied van de AVG en tot meer duidelijkheid over de toepassing van de AVG in een aantal situaties, met name als de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker buiten de EU is gevestigd. Het gaat daarbij onder meer om het aanwijzen van een vertegenwoordiger. Er wordt een publieke consultatie gehouden over de guidelines.

Elektronisch bewijsmateriaal
De EDPB heeft advies uitgebracht over het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening over elektronisch bewijsmateriaal, dat in april 2018 is gepubliceerd. De EDPB benadrukt dat de voorgestelde nieuwe regels voor het verzamelen van elektronisch bewijsmateriaal voldoende bescherming moeten bieden voor de privacyrechten van personen en beter in overeenstemming moeten worden gebracht met de privacywetgeving van de EU.