Preses relīze — Trešā plenārsēde: ES-Japānas lēmuma projekts par aizsardzības līmeņa pietiekamību, novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību saraksti, teritoriālā darbības joma un elektroniskie pierādījumi

26 September 2018 EDPB

Preses relīze

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija - Trešā plenārsēde: ES-Japānas lēmuma projekts par aizsardzības līmeņa pietiekamību, novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību saraksti, teritoriālā darbības joma un elektroniski pierādījumi
Briselē, 26. septembrī. Eiropas Datu aizsardzības iestādes 25. un 26. septembrī sanāca kopā Eiropas Datu aizsardzības kolēģijā uz trešo plenārsēdi. Plenārsēdē tika apspriests plašs tematu klāsts.

ES-Japānas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību  
Kolēģijas locekļi apsprieda ES-Japānas lēmuma projektu par aizsardzības līmeņa pietiekamību, kuru kolēģijai iesniedza komisāre Vera Jurova (Věra Jourová) un par ko lūgts sniegt atzinumu. Kolēģija tagad rūpīgi izskatīs lēmuma projektu. Kolēģija ir apņēmusies ņemt vērā lēmuma projekta par aizsardzības līmeņa pietiekamību plašo ietekmi, kā arī nepieciešamību aizsargāt personas datus ES.

Novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību saraksti
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija panāca vienošanos un pieņēma 22 atzinumus, kuros iestrādāti kopīgi kritēriji novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību sarakstiem. Šie saraksti ir svarīgs rīks, ar ko nodrošina Vispārīgās datu aizsardzības regulas (VDAR) konsekventu piemērošanu ES. Novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību ir process, kura mērķis ir palīdzēt identificēt un mazināt datu aizsardzības riskus, kas varētu ietekmēt indivīdu tiesības un brīvības. Lai palīdzētu precizēt, kādai datu apstrādei varētu būt vajadzīgs novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību, VDAR paredz, ka valstu uzraudzības iestādes izveido un publicē sarakstus ar tiem apstrādes darbību veidiem, kuri var radīt augstu risku. Kolēģija saņēma 22 valstu sarakstus ar kopā 260 dažādiem apstrādes veidiem. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas priekšsēdētāja Andrea Jelineka teica, ka: “Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas locekļi un sekretariāts paveica milzīgu darbu, pārbaudot visus šos sarakstus un nosakot kopīgus kritērijus par to, kam ir vai nav nepieciešams novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību. Eiropas Datu aizsardzības kolēģijai šī bija lieliska iespēja praksē pārbaudīt, ciktāl ir vai nav iespējama konsekvence. VDAR neparedz prasību par pilnīgu saskaņošanu vai “ES sarakstu”, taču tā paredz prasību par lielāku konsekvenci, ko esam panākuši šajos 22 atzinumos, vienojoties par kopīgu viedokli.”
22 atzinumi par novērtējuma par ietekmi uz datu aizsardzību sarakstiem ir sniegti atbilstoši VDAR 35. panta 4. un 6. punkta prasībām un ir atbilstoši vadlīnijām, ko izstrādājusi 29.panta darba grupa.

Pamatnostādnes par teritoriālo darbības jomu
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija pieņēma jaunu vadlīniju projektu, kas palīdzēs nodrošināt VDAR teritoriālās darbības jomas vienotu interpretāciju un sniegt skaidrojumus par regulas piemērošanu dažādās situācijās, jo īpaši gadījumos, kad datu pārzinis vai datu apstrādātājs veic uzņēmējdarbību ārpus ES, ieskaitot pārstāvja apzīmējumu. Vadlīnijas tiks nodotas sabiedriskajai apspriešanai.

Elektroniski pierādījumi
Eiropas Datu aizsardzības kolēģija pieņēma atzinumu par jauno regulu par elektroniskiem pierādījumiem, ko Eiropas Komisija ierosināja 2018. gada aprīlī. Kolēģija uzsvēra, ka ierosinātajiem jaunajiem noteikumiem, kas paredz elektronisku pierādījumu vākšanu, būtu pietiekami jāaizsargā indivīdu datu aizsardzības tiesības, un tiem vajadzētu būt atbilstošiem ES tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.