Pranešimas spaudai. Trečiasis plenarinis posėdis. ES ir Japonijos sprendimo dėl tinkamumo projektas, PDAV sąrašai, teritorinė taikymo sritis ir e. įrodymai

26 September 2018 EDPB

Pranešimas spaudai

Europos duomenų apsaugos valdyba (EDAV). Trečiasis plenarinis posėdis. ES ir Japonijos sprendimo dėl tinkamumo projektas, PDAV sąrašai, teritorinė taikymo sritis ir e. įrodymai.
Briuselis, rugsėjo 26 d. Rugsėjo 25–26 d. Europos duomenų apsaugos priežiūros institucijos susirinko į trečiąjį EDAV plenarinį posėdį. Per plenarinį posėdį aptarti įvairūs klausimai.

ES ir Japonijos sprendimas dėl tinkamumo  
EDAV nariai aptarė ES ir Japonijos sprendimo dėl tinkamumo projektą, kurį jiems pateikė Komisijos narė Věra Jourová, prašydama išreikšti savo nuomonę dėl jo. EDAV šis sprendimo projektas bus išsamiai apsvarstytas. EDAV būtinai atsižvelgs į įvairius sprendimo dėl tinkamumo projekto poveikio aspektus, taip pat į būtinybę apsaugoti asmens duomenis ES.

PDAV sąrašai
EDAV pasiekė susitarimą dėl 22 nuomonių, kuriose nustatyti bendrieji kriterijai, pagal kuriuos turi būti sudaromi poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąrašai, ir jas priėmė. Šie sąrašai yra svarbi priemonė, kuria užtikrinama, kad visoje ES būtų nuosekliai taikomas BDAR. PDAV – tai procedūra, padedanti nustatyti ir sumažinti duomenų apsaugos riziką, kuri galėtų paveikti asmenų teises ir laisves. Siekiant aiškiau nustatyti, kokiais duomenų tvarkymo atvejais reikia atlikti PDAV, nacionalinių priežiūros institucijų prašoma sudaryti ir paskelbti veiklos rūšių, kurios gali kelti didelę riziką, sąrašus. EDAV gavo 22 nacionalinius sąrašus, kuriuose iš viso nurodyta 260 duomenų tvarkymo atvejų. EDAV Pirmininkė Andrea Jelinek sakė: „Valdybos nariams ir EDAV sekretoriatui teko atlikti milžinišką darbą – išnagrinėti visus šiuos sąrašus ir nustatyti bendrus kriterijus, pagal kuriuos būtų sprendžiama, kada reikia atlikti PDAV, o kada ne. Tai suteikė EDAV puikią progą praktiškai patikrinti nuoseklumo užtikrinimo galimybes ir problemas. BDAR nėra nustatyta, kad privaloma visiškai suderinti atitinkamas nuostatas ar sudaryti bendrą ES sąrašą, tačiau jame raginama geriau užtikrinti nuoseklumą – to mes ir pasiekėme šiose 22 nuomonėse susitardami dėl bendrų principų“.
22 nuomonės dėl PDAV sąrašų parengtos remiantis BDAR 35 straipsnio 6 dalimi ir 35 straipsnio 4 dalimi, ir atitinka anksčiau pagal 29 straipsnį sudarytos darbo grupės pateiktas gaires.

Gairės dėl teritorinės taikymo srities
EDAV priėmė naujų gairių projektą.  Gairės padės vienodai aiškinti BDAR teritorinę taikymo sritį, taip pat jose išsamiau išaiškintas BDAR taikymas įvairiose situacijose, ypač tais atvejais, kai duomenų valdytojas arba duomenų tvarkytojas yra ne ES teritorijoje, taip pat aptarti atstovo paskyrimo klausimai. Dėl šių gairių bus rengiamos viešosios konsultacijos.

E. įrodymai
EDAV priėmė nuomonę dėl naujojo Elektroninių įrodymų reglamento, kurio pasiūlymą Europos Komisija pateikė 2018 m. balandžio mėn. EDAV pabrėžė, kad siūlomomis naujomis elektroninių įrodymų rinkimo taisyklėmis turėtų būti pakankamai apsaugomos asmenų teisės į duomenų apsaugą ir kad jas reikėtų labiau suderinti su ES duomenų apsaugos teise.