Lehdistötiedote: Kolmas täysistunto: Luonnos Japanin tietosuojan tason riittävyyttä koskevaksi EU:n päätökseksi, tietosuojan vaikutustenarviointia koskevat luettelot, alueellinen soveltaminen ja sähköinen todistusaineisto

26 September 2018

Lehdistötiedote

Euroopan tietosuojaneuvoston kolmas täysistunto: Luonnos Japanin tietosuojan tason riittävyyttä koskevaksi EU:n päätökseksi, tietosuojan vaikutustenarviointia koskevat luettelot, alueellinen soveltaminen ja sähköinen todistusaineisto
Bryssel 26. syyskuuta – Euroopan tietosuojeluviranomaiset kokoontuvat 25. ja 26. syyskuuta Euroopan tietosuojaneuvoston kolmanteen täysistuntoon. Kokouksen aikana keskusteltiin monenlaisista asioista.

Japanin tietosuojan tason riittävyyttä koskeva EU:n päätös  
Tietosuojaneuvoston jäsenet keskustelivat Japanin tietosuojan riittävyyttä koskevan EU:n päätöksen luonnoksesta, jonka komissaari Věra Jourová oli toimittanut ja josta hän oli pyytänyt lausuntoa. Tietosuojaneuvosto tarkastelee päätösluonnosta nyt perusteellisesti. Se aikoo ottaa tarkastelussaan huomioon päätösluonnoksen laajan vaikutuksen sekä tarpeen suojella henkilötietoja EU:ssa.  

Luettelot tietosuojan vaikutustenarvioinneista
Euroopan tietosuojaneuvosto pääsi yhteisymmärrykseen 22 lausunnosta, jotka koskevat tietosuojan vaikutustenarviointia koskevien luettelojen yhteisiä vaatimuksia, ja hyväksyi ne. Nämä luettelot auttavat varmistamaan yleisen tietosuoja-asetuksen johdonmukaisen soveltamisen eri puolilla EU:ta. Tietosuojan vaikutustenarviointi on prosessi, jonka avulla voidaan havaita henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin mahdollisesti vaikuttavia tietosuojaan liittyviä riskejä ja lieventää niitä. Jotta voitaisiin selkiyttää, minkä tyyppiset käsittelytoimet edellyttävät tietosuojan vaikutustenarviointia, Euroopan tietosuojaneuvosto kehottaa kansallisia valvontaviranomaisia laatimaan ja julkaisemaan luettelot niistä toimista, joihin todennäköisesti liittyy suuri riski. Tietosuojaneuvosto vastaanotti 22 kansallista luetteloa, joissa esitetään yhteensä 260 erilaista käsittelytyyppiä. Euroopan tietosuojaneuvoston puheenjohtaja Andrea Jelinek toteaa, että kaikkien luettelojen tarkastelu ja tietosuojan vaikutustenarvioinnin käynnistävien yhteisten perusteiden vahvistaminen on ollut tietosuojaneuvoston jäsenille valtava tehtävä. ”Tämä tehtävä on tarjonnut Euroopan tietosuojaneuvostolle erinomaisen tilaisuuden selvittää tietosuojan johdonmukaisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita käytännössä. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa ei vaadita täyttä yhdenmukaistamista tai ”EU-luettelon” vahvistamista, mutta siinä edellytetään johdonmukaisuuden lisäämistä. Tämä tavoite on saavutettu näiden 22 lausunnon myötä, nyt kun olemme sopineet yhteisestä kannasta”, hän sanoo.
Kansalliset lausunnot tietosuojan vaikutustenarviointia koskevista luetteloista on annettu yleisen tietosuoja-asetuksen 35 artiklan 4 ja 6 kohdan soveltamiseksi. Ne noudattelevat 29 artiklan mukaisen tietosuojatyöryhmän aiemmin antamia ohjeita.

Alueellista soveltamista koskevat suuntaviivat
Euroopan tietosuojaneuvosto hyväksyi luonnoksen uusista suuntaviivoista, joiden avulla on helpompi muodostaa yhteinen tulkinta yleisen tietosuoja-asetuksen alueellisesta soveltamisalasta eri tilanteissa, erityisesti silloin kun rekisterinpitäjä tai henkilötietojen käsittelijä on sijoittautunut EU:n ulkopuolelle. Tämä koskee myös edustajan nimeämistä. Suuntaviivoista pidetään julkinen kuuleminen.

Sähköinen todistusaineisto
Euroopan tietosuojaneuvosto antoi lausunnon uudesta sähköistä todistusaineistoa koskevasta asetuksesta, jota Euroopan komissio ehdotti huhtikuussa 2018. Tietosuojaneuvosto katsoi, että sähköisen todistusaineiston keräämistä koskevien uusien sääntöjen pitäisi suojata riittävästi henkilöiden oikeutta tietosuojaan, ja että niissä pitäisi noudattaa EU:n tietosuojalainsäädäntöä johdonmukaisemmin.