Tisková zpráva: Třetí plenární zasedání: návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně mezi EU a Japonskem, seznamy druhů operací zpracování, které podléhají požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, místní působnost a elektronické důkazy

26 September 2018 EDPB

Tisková zpráva

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů – Třetí plenární zasedání: návrh rozhodnutí o odpovídající ochraně mezi EU a Japonskem, seznamy druhů operací zpracování, které podléhají požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, místní působnost a elektronické důkazy
Brusel 26. září – Ve dnech 25. a 26. září se se konalo  třetí plenární zasedání evropských orgánů pro ochranu údajů sdružených v Evropském sboru pro ochranu osobních údajů. Na tomto zasedání se diskutovalo o široké škále témat.

Rozhodnutí o odpovídající ochraně mezi EU a Japonskem  
Členové sboru diskutovali o návrhu rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů mezi EU a Japonskem, který obdrželi od komisařky Věry Jourové a ke kterému mají poskytnout stanovisko. Sbor nyní předložený návrh důkladně přezkoumá, přičemž zohlední jak jeho dalekosáhlý dopad, tak i  potřebu ochrany osobních údajů v EU.  

Seznamy druhů operací zpracování, které podléhají požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů dosáhl shody a schválil 22 stanovisek, jež stanoví společná kritéria pro seznamy druhů operací zpracování, které podléhají požadavku na posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. Tyto seznamy představují důležitý nástroj umožňující jednotné uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů v celé EU. Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů je proces, jenž pomáhá identifikovat a zmírňovat rizika související s ochranou osobních údajů, která by mohla mít dopad na práva a svobody fyzických osob. Aby bylo jasnější, které druhy operací zpracování by mohly vyžadovat posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, ukládá obecné nařízení o ochraně osobních údajů vnitrostátním dozorovým úřadům povinnost sestavit a zveřejnit seznamy druhů operací zpracování, které pravděpodobně budou mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob. Sbor obdržel 22 národních seznamů s celkem 260 různými druhy zpracování. Předsedkyně Evropského sboru pro ochranu osobních údajů Andrea Jelinek uvedla: „Členové Evropského sboru pro ochranu osobních údajů i jeho sekretariát stáli před velmi náročným úkolem, kdy měli posoudit všechny tyto seznamy a stanovit společná kritéria, pokud jde o to, které druhy operací zpracování vyžadují posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, a které nikoli.  Evropský sbor pro ochranu osobních údajů tak měl vynikající příležitost vyzkoušet si v praxi možnosti i úskalí soudržnosti. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů nevyžaduje úplnou harmonizaci nebo „seznam EU“, vyžaduje však soudržnější rámec, kterého jsme v těchto 22 stanoviscích dosáhli tím, že jsme se dohodli na společném pojetí.“
22 stanovisek k těmto seznamům vyplývá z čl. 35 odst. 4 a čl. 35 odst. 6 obecného nařízení o ochraně osobních údajů a je v souladu s předchozími pokyny vypracovanými pracovní skupinou zřízenou podle článku 29.

Pokyny týkající se místní působnosti
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal nový návrh pokynů, které přispějí k vytvoření společné koncepce místní působnosti obecného nařízení o ochraně osobních údajů a poskytnou další objasnění ohledně uplatňování zmíněného nařízení v různých situacích, zejména v situacích, kdy je správce nebo zpracovatel usazen mimo EU, včetně objasnění ohledně jmenování zástupce. Tyto pokyny budou předloženy k veřejné konzultaci.

Elektronické důkazy
Evropský sbor pro ochranu osobních údajů přijal stanovisko k novému nařízení o elektronických důkazech, které Evropská komise navrhla v dubnu 2018. Sbor zdůraznil, že navrhovaná nová pravidla pro shromažďování elektronických důkazů by měla dostatečně chránit práva fyzických osob na ochranu osobních údajů a měla by být soudržnější s právními předpisy EU v oblasti ochrany osobních údajů.