Съобщение за медиите: Трето пленарно заседание: Проект на решение относно адекватното ниво на защита на данните в отношенията между ЕС и Япония, списъци на случаите, в които се изисква ОВЗД, териториален обхват и електронни доказателства

26 September 2018 EDPB

Съобщение за медиите

Европейски комитет по защита на данните — трето пленарно заседание: Проект на решение относно адекватното ниво на защита на данните в отношенията между ЕС и Япония, списъци на случаите, в които се изисква ОВЗД, териториален обхват и електронни доказателства
Брюксел, 26 септември — На 25-и и 26-и септември, европейските органи за защита на данните, членуващи в Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД), проведоха третото си пленарно заседание, на което бяха обсъдени широк кръг от теми.

Решение относно адекватното ниво на защита на данните в отношенията между ЕС и Япония  
Членовете на Комитета обсъдиха проект на решение относно адекватното ниво на защита на данните в отношенията между ЕС и Япония, което получиха от комисар Вера Йоурова и по което бяха поканени да представят становище. Комитетът сега ще прегледа цялостно проекта на решението, като ще вземе предвид широкообхватното въздействие на документа, както и необходимостта от защита на личните данни в ЕС.  

Списъци на случаите, в които се изисква ОВЗД
Европейският комитет по защита на данните постигна съгласие и прие 22 становища, като определи общи  критерии, които да бъдат включени в списъците на случаите, в които се изисква оценка на въздействието върху защитата на данните (ОВЗД).. Тези списъци представляват важен инструмент за съгласуваното прилагане на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) в целия ЕС. ОВЗД представлява процес за подпомагане на установяването и смекчаването на рисковете за защитата на данните, които биха могли да засегнат правата и свободите на физическите лица. С цел да се подпомогне определянето на видовете обработка на данни, при които би могло да се изисква преценка е предвидено  задължение за националните надзорни органи да съставят и публикуват списъци на видовете операции, които има вероятност да доведат до висок риск. Бяха получени 22 национални списъка, съдържащи общо 260 различни вида обработка. Председателката на ЕКЗД Андреа Йелинек заяви: „Разглеждането на всички тези списъци и установяването на общи критерии относно това, какво поражда задължение за извършване на ОВЗД и какво не поражда такова задължение беше огромна задача, както за членовете на Комитета, така и за неговия секретариат. Това беше отлична възможност за изпробване на практика на възможностите и предизвикателствата при прилагането на режима за съгласуване от страните-членки. ОРЗД не изисква пълна хармонизация или „списък на ЕС“, но изисква по-голямо съответствие, която ние постигнахме в тези 22 становища, съгласявайки се за обща позиция.“
Тези 22 становища по списъците на случаите, в които се изисква ОВЗД, са в резултат от изпълнението на член 35, параграф 4 и член 35, параграф 6 от ОРЗД и също така са в съответствие с предишни насоки, съставени от Работната група по член 29.

Насоки относно териториалния обхват
ЕКЗД прие проект на нови насоки, които ще спомогнат да се осигури общо тълкуване на териториалния обхват на ОРЗД и ще предоставят допълнителни разяснения относно прилагането му в различни ситуации, по-специално когато администраторите или обработващите лични данни са установени извън ЕС, включително в хипотезата на определяне на представител. Насоките ще бъдат предмет на обществена консултация.

Електронни доказателства
ЕКЗД прие становище по предложението за нов регламент относно електронните доказателства, представено от Европейската комисия през април 2018 г. Комитетът изтъкна, че предложените нови правила за събиране на електронни доказателства следва да зачитат в достатъчна степен правата на защита на личните данни на физическите лица и следва да са по-съгласувани с правото на ЕС за защита на данните.