ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Μνημόνιο Συναντίληψης

Generic picture MoU
Friday, 25 May, 2018
EDPB

Κατά την πρώτη ολομέλεια του ΕΣΠΔ υπογράφηκε Μνημόνιο Συναντίληψης  μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ). Το Μνημόνιο Συναντίληψης περιγράφει τον τρόπο συνεργασίας του ΕΣΠΔ με τον ΕΕΠΔ.

Μνημόνιο Συναντίληψης

Moment of signing  502.54 KB