Európsky výbor pre ochranu údajov

Európsky výbor pre ochranu údajov – Štvrté plenárne zasadnutie: návrh rozhodnutia o primeranosti medzi EÚ a Japonskom, nariadenie o klinickom skúšaní liekov a územná pôsobnosť

Generic press release image
Monday, 19 November, 2018
EDPB

Brusel 19. novembra – európske orgány pre ochranu údajov sa 16. novembra stretli na štvrtom plenárnom zasadnutí Európskeho výboru pre ochranu údajov. Počas zasadnutia sa diskutovalo o širokom spektre tém.

Návrh rozhodnutia o primeranosti medzi EÚ a Japonskom
Členovia výboru diskutovali o tom, ako Európsky výbor pre ochranu údajov pokročil v súvislosti s návrhom rozhodnutia o primeranosti medzi EÚ a Japonskom, ktorý výboru predložila komisárka Věra Jourová v septembri 2018. Výbor opätovne zdôraznil, že je dôležité zaručiť kontinuitu a vysokú úroveň ochrany pri prenose údajov z EÚ.

Európsky výbor pre ochranu údajov vypracuje usmernenia pre sériu otázok a odpovedí týkajúcich sa klinického skúšania liekov, v ktorých sa zameria na vzájomné pôsobenie všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a nariadenia o klinickom skúšaní liekov
V nadväznosti na konzultáciu s Európskou komisiou odsúhlasil výbor udelenie mandátu na vypracovanie usmernení pre sériu otázok a odpovedí vypracovaných Komisiou, v ktorých sa zameria na vzájomné pôsobenie GDPR a nariadenia o klinickom skúšaní liekov.

Usmernenia o územnej pôsobnosti
Na septembrovom plenárnom zasadnutí prijal Európsky výbor pre ochranu údajov nový návrh usmernení, ktoré prispejú k zjednoteniu výkladu územnej pôsobnostipodľa GDPR a lepšie vysvetlia, ako sa GDPR uplatňuje v rôznych situáciách, najmä ak má prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ sídlo mimo EÚ, a ako okrem iného menovať zástupcu. Keďže štandardné záverečné posúdenie usmernení z právneho hľadiska, ktoré sa vykonalo pred ich uverejnením, poukázalo na to, že niektoré otázky si vyžadujú ďalšiu diskusiu, Európsky výbor pre ochranu údajov sa rozhodol, že o týchto usmerneniach bude diskutovať ešte raz na novembrovom plenárnom zasadnutí. Vzhľadom na to, že tieto otázky sú už v plnej miere vyriešené, usmernenia sa čoskoro uverejnia na účely verejnej konzultácie.