ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων — 4η συνεδρίαση ολομέλειας: Σχέδιο απόφασης περί επάρκειας ΕΕ-Ιαπωνίας, Κανονισμός για τις κλινικές δοκιμές και εδαφικό πεδίο εφαρμογής

Generic press release image
Monday, 19 November, 2018
EDPB

Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου — Στις 16 Νοεμβρίου οι Ευρωπαϊκές Αρχές Προστασίας Δεδομένων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων, πραγματοποίησαν την 4η συνεδρίαση ολομέλειας. Κατά τη συνεδρίαση αυτή συζητήθηκε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων.
 
Σχέδιο απόφασης περί επάρκειας ΕΕ-Ιαπωνίας  
Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) συζήτησαν την πορεία των εργασιών του ΕΣΠΔ σχετικά με το σχέδιο απόφασης περί επάρκειας ΕΕ-Ιαπωνίας, το οποίο υποβλήθηκε στο ΕΣΠΔ από την Επίτροπο κα Věra Jourová τον Σεπτέμβριο του 2018. Το Συμβούλιο τόνισε εκ νέου τη σημασία της διασφάλισης της συνέχειας και του υψηλού επιπέδου προστασίας των διαβιβάσεων δεδομένων από την ΕΕ.

Το ΕΣΠΔ θα παράσχει καθοδήγηση σε ένα δελτίο ερωταπαντήσεων για τις κλινικές δοκιμές το οποίο αφορά στην αλληλεπίδραση μεταξύ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και του Κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές
Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων αποδέχθηκε εντολή να παράσχει καθοδήγηση σε ένα κείμενο ερωταπαντήσεων, το οποίο κατάρτισε η Επιτροπή και αφορά στην αλληλεπίδραση μεταξύ του ΓΚΠΔ και του Κανονισμού για τις κλινικές δοκιμές.
 
Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το εδαφικό πεδίο εφαρμογής
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ολομέλειας του Σεπτεμβρίου, το ΕΣΠΔ ενέκρινε νέο σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη μιας κοινής ερμηνείας των διατάξεων για το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ και θα παράσχουν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του ΓΚΠΔ σε διάφορες καταστάσεις, ιδίως όταν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία είναι εγκατεστημένος εκτός της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος του ορισμού εκπροσώπου. Εντούτοις, επειδή ο συνήθης τελικός νομικός έλεγχος πριν από τη δημοσίευση έδειξε ότι ορισμένα στοιχεία χρήζουν περαιτέρω συζήτησης, το ΕΣΠΔ αποφάσισε να συζητήσει εκ νέου τις κατευθυντήριες γραμμές κατά τη συνεδρίαση ολομέλειας του Νοεμβρίου. Τα εν λόγω ζητήματα έχουν πλέον διευκρινιστεί πλήρως και οι κατευθυντήριες γραμμές θα δημοσιευθούν σύντομα για δημόσια διαβούλευση.