Euroopa Andmekaitsenõukogu — viies täiskogu istungjärk: ELi ja Jaapani vahelise kaitse piisavuse otsuse eelnõu (Taani, Horvaatia, Luksemburg ja Sloveenia) ning akrediteerimise suunised

5 December 2018

Brüssel, 5. detsember — 4. ja 5. detsembril kogunes Euroopa Andmekaitsenõukogu oma viiendaks täiskogu istungjärguks. Täiskogu istungil arutati  mitmesuguseid teemasid.

ELi ja Jaapani piisavusotsuse eelnõu.
Nõukogu liikmed võtsid vastu arvamuse ELi ja Jaapani piisavusotsuse eelnõu kohta, mille nõukogu sai Euroopa Komisjonilt septembris 2018. Euroopa Andmekaitsenõukogu hindas Euroopa Komisjoni poolt kättesaadavaks tehtud dokumente. Euroopa Andmekaitsenõukogu peamine eesmärk oli hinnata, kas komisjon on taganud piisavad tagatised Jaapani raamistikus üksikisikute piisava andmekaitse taseme tagamiseks. On oluline tunnistada, et Euroopa Andmekaitsenõukogu ei eelda, et Jaapani õigusraamistik järgiks Euroopa andmekaitsealaseid õigusakte. Euroopa Andmekaitsenõukogu väljendab heameelt jõupingutuste üle, mida Euroopa Komisjon ja Jaapani PPC on teinud Jaapani ja Euroopa õigusraamistike ühtsuse suurendamiseks. Täiendavad eeskirjad, mis tehti kahe raamistiku vaheliste erinevuste kõrvaldamiseks, on väga olulised ja hästi vastu võetud. Pärast komisjoni piisavusotsuse eelnõu ja Jaapani andmekaitseraamistiku eelnõu põhjalikku analüüsi, märgib Euroopa Andmekaitsenõukogu siiski, et jääb mitu probleemi, näiteks nende isikuandmete kaitse, mida edastatakse EList Jaapanisse kogu nende olelusringi jooksul. Euroopa Andmekaitsenõukogu soovitab Euroopa Komisjonil vastata ka andmekaitsenõukogu esitatud selgitustaotlustele, esitada täiendavaid tõendeid ja selgitusi tõstatatud küsimuste kohta ning jälgida tähelepanelikult tõhusat kohaldamist.

EuroopaAndmekaitsenõukogu on seisukohal, et ELi ja Jaapani piisavusotsus on ülimalt tähtis. Olles esimene piisavusotsus, mis on tehtud pärast isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumist, luuakse sellega pretsedent.

Andmekaitsealaste mõjuhinnangute nimekirjad

Euroopa Andmekaitsenõukogu võttis vastu arvamused andmekaitsealaste mõjuhinnangute nimekirjade kohta, mille esitasid nõukogule Taani, Horvaatia, Luksemburg ja Sloveenia. Need nimekirjad on oluline vahend isikuandmete kaitse üldmääruse järjepidevaks kohaldamiseks kogu EMPs. Andmekaitsealane mõjuhinnang on protsess, mille eesmärk on aidata kindlaks teha ja leevendada andmekaitsega seotud riske, mis võivad mõjutada üksikisikute õigusi ja vabadusi. Kuigi üldiselt peab vastutav töötleja enne töötlemistoimingute alustamist hindama, kas andmekaitsealane mõjuhinnang on nõutav, kehtestavad ja koostavad riiklikud järelevalveasutused loetelu töötlemistoimingutest, mille suhtes kohaldatakse isikuandmete kaitsele avaldatava mõju hindamise nõuet. Need neli arvamust on kooskõlas septembris toimunud täiskogu istungjärgul vastu võetud 22 arvamusega, mis aitavad veelgi kaasa ühiste kriteeriumide kehtestamisele andmekaitsealase mõjuhinnangu jaoks kogu EMPs. Euroopa Andmekaitsenõukogu juhataja Andrea Jelinek ütles: „See protsess andis Euroopa Andmekaitsenõukogule suurepärase võimaluse katsetada praktikas kooskõla võimalusi ja probleeme. Isikuandmete kaitse üldmääruse puhul ei ole vaja täielikku ühtlustamist ega „ELi loetelu”, kuid see nõuab suuremat järjepidevust, mida me oleme kõigis kõnealustes arvamustes saavutanud, leppides kokku ühises vaates.”

Akrediteerimise suunised
Euroopa Andmekaitsenõukogu kiitis heaks Artikli 29 töögrupi  akrediteerimisjuhiste muudetud versiooni, sealhulgas uue lisa. Artikli 29 töörühm võttis suuniste eelnõu vastu ja esitas selle avalikuks aruteluks. Euroopa Andmekaitsenõukogu viis analüüsi lõpule ja jõudis lõppversiooni kohta järeldusele. Suuniste eesmärk on anda juhiseid selle kohta, kuidas tõlgendada ja rakendada isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 43 sätteid. Eelkõige on nende eesmärk aidata liikmesriikidel, järelevalveasutustel ja riiklikel akrediteerimisasutustel kehtestada kooskõlas isikuandmete kaitse üldmäärusega sertifitseerimise väljaandvate sertifitseerimisasutuste akrediteerimise ühtne ja ühtlustatud võrdlusalus. Suunised on nüüd täiendatud lisaga, milles käsitletakse järelevalveasutuste kehtestatavaid täiendavaid nõudeid sertifitseerimisasutuste akrediteerimiseks. Käesoleva lisa suhtes kohaldatakse avalikku arutelu.