ευρωπαϊκό συμβούλιο προστασίας δεδομένων

Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Ταχυδρομική διεύθυνση: Rue Wiertz 60, B-1047 Brussels

Διεύθυνση γραφείου: Rue Montoyer 30, B-1000 Brussels

Ηλ. ταχυδρομείο: edpb@edpb.europa.eu

Στοιχεία επικοινωνίας για ερωτήσεις από ΜΜΕ:

Ενημέρωση και επικοινωνία

GSM: 0032 497 02 80 54

Ηλ. ταχυδρομείο: greet.gysen@edpb.europa.eu