Европейски комитет за защита на данните

Career opportunities

Кои сме ние

Секретариатът осигурява аналитична, административна и логистична подкрепа на ЕКЗД, включително комуникации, изготвяне на документи и организиране на срещи.

Секретариатът понастоящем се състои от 10 души, но е предвидено разширение през 2018 г., а и след това.

Какво предлагаме

Предлагаме приветлива работна атмосфера, неутежнена с излишна бюрокрация, а също и значителна самостоятелност и голямо разнообразие в работата.

Имаме амбициозна стратегия за равностойни възможности, която ще Ви помогне да осъществите своя потенциал.

Също толкова амбициозната ни политика за обучение и развитие ще Ви подкрепи в следването на целите Ви за професионално развитие и ще подобри личните Ви умения.

Работещите в секретариата са служители на ЕНОЗД. Като служител на институция на ЕС, Вие можете да се възползвате от всички благоприятни кариерни възможности, свързани с подбора, повишаването в длъжност, възнаграждението и социалните придобивки, съгласно Правилника за длъжностните лица.

Как подбираме служителите си

Подборът на всички служители се извършва чрез конкретни обяви за свободни длъжности за следните позиции:

Длъжностни лица

Ако дадена свободна позиция не бъде попълнена вътрешно, публикуваме обява за нея на междуинституционалната страница с обяви за работа в европейските институции, достъпна през вътрешната мрежа на всички европейски институции.

За свободното работно място могат да кандидатстват длъжностни лица от всички европейски институции. Ако кандидатът отговаря на всички критерии, се извършва междуинституционално преместване.

Тъй като служителите на секретариата попадат в обхвата на Правилника за длъжностните лица и се ползват от същата политика за мобилност като персонала в по-големите институции на ЕС, можете да прехвърлите безпроблемно своята оценка,степен, ранг и останалите кариерни елементи: не губите никое от своите права, ако работите за нас.

Договорно наети служители

Понякога наемаме специалисти по защита на данните и други административни служители на срочни договори („договорно наети служители“).

Набираме договорно наетите служители сред съвкупност от кандидати (съхранявана в база данни) след организирана от Европейската служба за подбор на персонал (EСПП) процедура за подбор, наречена CAST.

Разглеждаме обаче и кандидатури за някои позиции за специалисти по защита на данните, експерти в други области или административни длъжности, които са ни предоставени извън процедурите за набиране на служители.

Ако Ви е необходима повече информация или желаете да подадете подобнакандидатура, се свържете с recruitment@edps.europa.eu. Ако желаете да подадете кандидатура, посочете, че кандидатствате за длъжност в секретариата на ЕКЗД.

Национални експерти

Понякога в Секретариата се командироват за определен срок, национални експерти (КНЕ), избрани от служителите на националните органи от публичния сектор в държавите — членки на ЕС.

КНЕ натрупват ценна практика на европейско равнище, а ние получаваме възможността да се възползваме от професионалните им умения и опит.

Когато се разкрие място за командирован национален експерт, се обръщаме към националните органи за защита на данните с покана за подаване на кандидатури.

Освен това каним постоянните представителства на държавите в ЕС да ни помагат за намирането на подходящи кандидати.

Кандидатите не могат да кандидатстват по тази програма директно, а чрез своя работодател, като последният продължава да плаща заплатата им, докато са командировани.

За повече информация се свържете с sne@edps.europa.eu.

Краткосрочно наети служители

Понякога — когато възникне необходимост — наемаме персонал краткосрочно, до шест месеца, като за целта използваме посредническите услуги на агенции за човешки ресурси.

Стажове

Изпълняваме петмесечна стажантска програма, с която предлагаме на наскоро завършили висшето си образование лица да приложат придобитите по време на обучението знания и да придобият практически опит в ежедневната ни дейност.

Програмата се провежда два пъти годишно — от октомври и от март — и обикновено включва по двама стажанти едновременно.

Също така, по конкретни, ограничени критерии, приемаме студенти и докторанти за краткосрочни, неплатени стажове.

За повече информация се свържете с stage@edps.europa.eu.