Kto sme

Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) je nezávislý európsky orgán, ktorý prispieva ku konzistentnému uplatňovaniu pravidiel ochrany údajov v celej Európskej únii, a podporuje spoluprácu medzi orgánmi pre ochranu osobných údajov EÚ. 

Európsky výbor pre ochranu údajov je zložený zo zástupcov vnútroštátnych orgánov pre ochranu osobných údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS). Pokiaľ ide o záležitosti týkajúce sa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), členmi sú takisto vnútroštátne orgány dohľadu, avšak bez práva voliť a byť zvolený do funkcií predsedu alebo podpredsedu. Európsky výbor pre ochranu údajov bol zriadený všeobecným nariadením o ochrane údajov a sídli v Bruseli. Európska komisia a Dozorný úrad EZVO (v záležitostiach týkajúcich sa nariadenia GDPR) majú právo zúčastniť sa na činnostiach a zasadnutiach výboru, ale nemajú právo voliť.

EDPB má sekretariát, ktorý poskytuje európsky dozorný úradník pre ochranu údajov. V memorande o porozumení sú stanovené podmienky spolupráce medzi EDPB a európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.

Predsedníctvo
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Predseda
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Podpredseda
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Podpredseda

Poslanie

Cieľom EDPB je zabezpečiť konzistentné uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov a európskej smernice o presadzovaní práva v Európskej únii.

Môžeme prijímať všeobecné usmernenia na objasnenie podmienok európskych právnych predpisov o ochrane údajov a poskytovať tak našim zainteresovaným stranám jednotný výklad ich práv a povinností.

Na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov sme takisto splnomocnení prijímať záväzné rozhodnutia voči vnútroštátnym dozorným orgánom v záujme zabezpečenia konzistentného uplatňovania.

Konáme podľa nášho rokovacieho poriadku a našich hlavných zásad.

 

Úlohy a povinnosti

Môžeme:

 • poskytovať všeobecné usmernenia (vrátane usmernení, odporúčaní a najlepších postupov) na objasnenie zákona,
 • poskytovať poradenstvo Európskej komisii v akejkoľvek veci týkajúcej sa ochrany osobných údajov a nových navrhovaných právnych predpisov v Európskej únii,
 • prijímať zistenia o konzistentnosti v cezhraničných prípadoch týkajúcich sa ochrany údajov a
 • podporovať spoluprácu a účinnú výmenu informácií a najlepších postupov medzi vnútroštátnymi dozornými orgánmi.

Vypracúvame aj výročnú správu o našich činnostiach, ktorá sa uverejňuje a zasiela Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

 

Hlavné zásady

Našimi hlavnými zásadami sú:

 • nezávislosť a nestrannosť,
 • dobrá správa vecí verejných, integrita a dobrá správna prax,
 • kolegiálnosť,
 • spolupráca,
 • transparentnosť,
 • efektívnosť a modernizácia,
 • proaktívnosť.

Viac informácií sa nachádza v rokovacom poriadku EDPB.

Právomoci výboru

Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) je nezávislý európsky orgán s právnou subjektivitou, ktorý prispieva k jednotnému uplatňovaniu pravidiel ochrany osobných údajov na území celej Európskej únie a presadzuje spoluprácu medzi dozornými orgánmi. Európsky výbor pre ochranu údajov tvoria vedúci predstavitelia dozorných orgánov a Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) alebo ich zástupcovia. Namiesto poskytovania odpovedí na konkrétne individuálne žiadosti, výbor vydáva všeobecné usmernenia. Výbor 25. mája 2018 schválil usmernenia týkajúce sa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktoré poskytla pracovná skupina zriadená podľa článku 29: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_sk. Výbor pripravuje aj ďalšie usmernenia, ktoré sú k dispozícii na tejto adrese:  https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_sk.

Výbor neposkytuje individuálne konzultačné služby. Pripomíname, že jednotlivcom alebo organizáciám, ktoré majú otázky týkajúce sa právnych predpisov o ochrane údajov, sa odporúča navštíviť webové sídlo dozorného orgánu v krajine, kde majú sídlo. (Pre členské štáty EÚ: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_sk.)