Wie zijn wij?

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board - EDPB) is een onafhankelijk Europees orgaan. De EDPB draagt bij aan de consequente toepassing van regels voor gegevensbescherming in de gehele Europese Unie (EU). Ook bevordert de EDPB de samenwerking tussen de privacytoezichthouders in de EU. 

Het EDPB bestaat uit vertegenwoordigers van de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten en de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS). De toezichthoudende autoriteiten van de EVA-EER-landen zijn ook lid voor aangelegenheden die verband houden met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zij bezitten echter geen stemrecht of het recht om te worden verkozen tot voorzitter of plaatsvervangend voorzitter. Het EDPB is opgericht bij de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en is gevestigd in Brussel. De Europese Commissie en - wat de AVG-aangelegenheden betreft - de toezichthoudende autoriteit van de EVA hebben het recht om zonder stemrecht deel te nemen aan de activiteiten en vergaderingen van het EDPB.

De EDPB heeft een secretariaat, dat wordt verzorgd door de EDPS. De voorwaarden van de samenwerking tussen de EDPB en de EDPS zijn vastgelegd in een memorandum van overeenstemming.

Voorzitter
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Voorzitter
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Vicevoorzitter
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Vicevoorzitter

Missie

De EDPB zorgt ervoor dat de Algemene verordening gegevensbescherming en de Europese Richtlijn voor gegevensverwerking in de rechtshandhaving consequent worden toegepast in de EU.

Wij kunnen algemene aanwijzingen vaststellen om de Europese privacywetgeving te verduidelijken. Het doel hiervan is onze belanghebbenden een consequente uitleg te geven van hun rechten en verplichtingen.

De AVG geeft ons ook het recht om bindende besluiten te nemen jegens nationale privacytoezichthouders, om zo een consequente toepassing van de wet te waarborgen.

Wij handelen in overeenstemming met ons reglement en onze leidende beginselen.

 

Taken en plichten

Wij kunnen:

 • algemene aanwijzingen (inclusief richtsnoeren, aanbevelingen en best practices) uitbrengen om de wet te verduidelijken;
 • de Europese Commissie adviseren over zaken die gaan over de bescherming van persoonsgegevens en nieuwe voorgestelde wetgeving in de EU;
 • in grensoverschrijdende kwesties advies uitbrengen door een conformiteitstoetsing te doen;
 • de samenwerking en effectieve uitwisseling van informatie en best practices tussen nationale privacytoezichthouders bevorderen.

Wij brengen ook een jaarverslag uit over onze activiteiten. Wij maken dit openbaar en sturen het aan het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie.

 

Leidende beginselen

Onze leidende beginselen zijn:

 • onafhankelijkheid en onpartijdigheid;
 • goed bestuur, integriteit en goed administratief gedrag;
 • collegialiteit;
 • samenwerking;
 • transparantie;
 • efficiëntie en modernisering;
 • een proactieve houding.

Zie het reglement van de EDPB voor meer informatie.

Bevoegdheden van de EDPB

De EDPB is een onafhankelijk Europees orgaan met rechtspersoonlijkheid. De EDPB draagt bij aan een consistente toepassing van de gegevensbeschermingsvoorschriften binnen de hele Europese Unie (EU) en bevordert de samenwerking tussen de nationale privacytoezichthouders.

De EDPB bestaat uit (1) de hoofden van de nationale privacytoezichthouders en (2) de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (European Data Protection Supervisor - EDPS), of hun vertegenwoordigers.

De EDPB beantwoordt geen specifieke, individuele vragen, maar geeft algemene uitleg in guidelines. Op 25 mei 2018 heeft de EDPB ingestemd met de guidelines voor de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Artikel 29-werkgroep: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_nl. De EDPB ontwikkelt ook aanvullende guidelines: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_nl.

De EDPB geeft geen individueel advies. Personen of organisaties met vragen over de privacywetgeving raden wij aan de website te raadplegen van de privacytoezichthouder in hun land van vestiging. (Voor de EU-lidstaten: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_nl.)