Kas mēs esam?

Eiropas Datu aizsardzības kolēģija (EDAK) ir neatkarīga Eiropas struktūra, kas sekmē datu aizsardzības noteikumu konsekventu piemērošanu Eiropas Savienībā un veicina sadarbību ES datu aizsardzības iestāžu starpā. 

EDPB sastāvā ir valstu datu aizsardzības iestāžu pārstāvji un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU). EBTA, EEZ valstu uzraudzības iestādes arī ir locekļi bez balsstiesībām attiecībā uz jautājumiem saistībā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu, un tām nav ne balsstiesību, ne tiesību būt ievelētām par priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietniekiem. EDPB ir izveidota ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu (GPDR), un tā atrodas Briselē. Eiropas Komisijai un – attiecībā uz jautājumiem saistībā ar GDPR – EBTA uzraudzības iestādei ir tiesības bez balsstiesībām piedalīties Valdes darbā un sanāksmēs.

EDAK ir sekretariāts, kuru nodrošina EDAU. EDAK un EDAU savstarpējās sadarbības nosacījumi ir noteikti saprašanās memorandā.

Vadība
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Priekšsēdētājs
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Priekšsēdētāja vietnieks
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Priekšsēdētāja vietnieks

Pamatuzdevums

EDAK mērķis ir nodrošināt, ka Eiropas Savienībā tiek konsekventi piemērota VDAR un Direktīvas par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi, ko veic kompetentās iestādes, lai novērstu, izmeklētu, atklātu noziedzīgus nodarījumus vai sauktu pie atbildības par tiem vai izpildītu kriminālsodus, un par šādu datu brīvu apriti, ar ko atceļ Padomes Pamatlēmumu 2008/977/TI (Tiesībaizsardzības direktīva).

Lai izskaidrotu Eiropas datu aizsardzības tiesību aktu nosacījumus, sniedzot ieinteresētajām personām atbilstīgu skaidrojumu par to tiesībām un pienākumiem, nepieciešams pieņemt vispārējus norādījumus.

Lai nodrošinātu konsekventu VDAR piemērošanu, mēs esam pilnvaroti pieņemt saistošus lēmumus valstu uzraudzības iestādēm.

Mēs rīkojamies saskaņā ar EDAK reglamentu un galvenajiem principiem.

 

Mūsu uzdevumi un pienākumi:

 • sniegt vispārējus norādījumus (ietverot pamatnostādnes, ieteikumus un labāko praksi), nolūkā ieinteresētajām personām izskaidrot tiesību aktus;
 • konsultēt Eiropas Komisiju par ikvienu jautājumu saistībā ar personas datu aizsardzību un Eiropas Savienībā ierosinātiem jauniem tiesību aktiem šajā jomā;
 • pieņemt atbilstošus secinājumus pārrobežu datu aizsardzības lietās; un
 • veicināt sadarbību un efektīvu informācijas un labākās prakses apmaiņu starp valstu uzraudzības iestādēm.

EDAK reizi gadā izstrādā gada ziņojumu par mūsu veiktajām darbībām. Šis ziņojums tiek publiskots un nosūtīts Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

 

Vadošie principi

Mūsu vadošie principi ir šādi:

 • neatkarība un objektivitāte;
 • laba pārvaldība, integritāte un laba administratīvā prakse;
 • koleģialitāte;
 • sadarbība;
 • pārredzamība;
 • lietderība un modernizācija;
 • proaktivitāte.

Lai saņemtu plašāku informāciju, lūdzam skatīt EDAK reglamentu.

EDPB kompetences

EDPB ir neatkarīga ES struktūra ar juridiskas personas statusu, kas palīdz nodrošināt datu aizsardzības noteikumu konsekventu piemērošanu visā Eiropas Savienībā un sekmē sadarbību starp uzraudzības iestādēm. EDPB sastāvā ir uzraudzības iestāžu (UI) vadītāji un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDPS) vai arī to pārstāvji. Tā vietā, lai atbildētu uz konkrētiem pieprasījumiem, EDPB sniedz vispārīgus norādījumus. EDPB 2018. gada 25. maijā apstiprināja 29. panta darba grupas sniegtās norādes par Vispārīgo datu aizsardzības regulu: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_lv. EDPB izstrādā arī papildu norādījumus, kas pieejami šeit: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_lv.

EDPB nesniedz individuālas konsultācijs. Lūdzam ņemt vērā, ka privātpersonām vai organizācijām, kurām ir jautājumi saistībā ar tiesību aktiem par datu aizsardzību, tiek ieteikts iepazīties ar tās valsts uzraudzības iestādes tīmekļa vietni, kurā tie atrodas. (ES dalībvalstīm: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_lv.)