Cé muid

Comhlacht neamhspleách Eorpach is ea an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí (EDPB), a rannchuidíonn le cur i bhfeidhm comhsheasmhach na rialacha cosanta sonraí ar fud an Aontais Eorpaigh agus a chuireann comhar chun cinn idir údaráis chosanta sonraí an Aontais. 

Tá an Bord Eorpach um Chosaint Sonraí comhdhéanta d’ionadaithe ó na húdaráis náisiúnta chosanta sonraí agus den Mhaoirseoir Eorpach ar Chosaint Sonraí. Tá údaráis mhaoirseachta na Stát CSTE atá in LEE ina mbaill freisin den Bhord i ndáil le nithe a bhaineann leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí. Níl aon cheart acu chun vóta a chaitheamh ná chun go dtoghfaí mar chathaoirleach nó mar leaschathaoirleach iad. Ba leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí a bunaíodh an Bord. Tá sé lonnaithe sa Bhruiséil. Tá sé de cheart ag an gCoimisiún Eorpach agus, i ndáil le nithe a bhaineann leis an Rialachán Ginearálta, ag Údarás Faireacháin CSTE páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí agus cruinnithe an Bhoird, ach níl aon cheart vótála acu.

Is ag an EDPB atá Rúnaíocht ar sholáthraíonn an EDPS Eorpach í. Is le Meabhrán Tuisceana a chinntear na téarmaí comhair idir an EDPB agus an EDPS.

Cathaoirleacht
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Cathaoirleach
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Leaschathaoirleach
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Leaschathaoirleach

Misean

Is é aidhm an EDPB cur i bhfeidhm comhsheasmhach an Rialacháin Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí agus na Treorach Eorpaí maidir le Cosaint Sonraí chun críocha Forghníomhaithe Dlí a áirithiú san Aontas Eorpach.

Féadfaimid treoir ghinearálta a ghlacadh chun téarmaí na ndlíthe Eorpacha cosanta sonraí a shoiléiriú, agus léiriú comhsheasmhach á thabhairt dár ngeallsealbhóirí ar a gcearta agus a n-oibleagáidí.

Tugtar de chumhacht dúinn leis an GDPR freisin cinntí a dhéanamh atá ceangailteach ar údaráis mhaoirseachta náisiúnta ar mhaithe le cur i bhfeidhm comhsheasmhach a áirithiú.

Gníomhaímid i gcomhréir lenár rialacha nós imeachta agus lenár dtreoirphrionsabail.

 

Cúraimí agus dualgais

Féadfaimid:

 • treoir ghinearálta (lena n-áirítear treoirlínte, moltaí agus dea-chleachtas) a chur ar fáil chun an dlí a shoiléiriú;
 • comhairle a chur ar an gCoimisiún Eorpach maidir le haon saincheist a bhaineann le cosaint sonraí pearsanta agus maidir le reachtaíocht nua atá beartaithe san Aontas Eorpach;
 • cinntí comhsheasmhachta a ghlacadh i gcásanna cosanta sonraí trasteorann; agus
 • comhar agus malartú éifeachtach faisnéise agus dea-chleachtais a chur chun cinn idir údaráis mhaoirseachta náisiúnta.

Ullmhaímid tuarascáil bhliantúil ar ár gcuid gníomhaíochtaí freisin, rud a chuirtear ar fáil don phobal agus a sheoltar chuig Parlaimint na hEorpa, chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

 

Treoirphrionsabail

Is iad seo a leanas na treoirphrionsabail atá againn:

 • Neamhspleáchas agus neamhchlaontacht
 • Dea-rialachas, ionracas agus dea-iompraíocht riaracháin
 • Comhghleacaíocht
 • Comhar
 • Trédhearcacht
 • Éifeachtúlacht agus nuachóiriú
 • Réamhghníomhaíocht

Féach rialacha nós imeachta an EDPB chun tuilleadh faisnéise a fháil.

EDPB competences

The EDPB is an independent European body with legal personality that contributes to the consistent application of data protection rules throughout the European Union and promotes cooperation between supervisory authorities. The EDPB is composed of the heads of the Supervisory Authorities (SA) and the European Data Protection Supervisor (EDPS) or their representatives. Instead of answering specific, individual requests, the EDPB issues general guidance. On 25 May 2018, the EDPB has endorsed the guidance provided on the GDPR provided by WP29: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_en. The EDPB is also developing additional guidance, available here: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_ga.

The EDPB does not provide individual consultancy services. Please note that individuals or organisations with questions related to data protection law are advised to consult the website of the Supervisory Authority in the country where they are based. (For EU Member States: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.) (pending translation)