Organisaatio

Euroopan tietosuojaneuvosto on riippumaton EU:n elin, joka vastaa tietosuojasääntöjen yhdenmukaisesta soveltamisesta kaikkialla Euroopan unionissa ja edistää EU:n tietosuojaviranomaisten välistä yhteistyötä. 

Euroopan tietosuojaneuvosto koostuu kansallisten tietosuojaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun (EDPS) edustajista.  ETA:n EFTA-valtioiden valvontaviranomaiset ovat myös jäseniä yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvien asioiden osalta ilman äänestysoikeutta ja mahdollisuutta tulla valituksi puheenjohtajaksi tai varapuheenjohtajaksi. Tietosuojaneuvosto on perustettu yleisellä tietosuoja-asetuksella, ja sen toimipaikka sijaitsee Brysselissä. Euroopan komissiolla ja yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyvien asioiden osalta EFTAn valvontaviranomaisella on oikeus osallistua tietosuojaneuvoston toimintaan ja kokouksiin ilman äänestysoikeutta.

Tietosuojaneuvostolla on sihteeristö, jonka henkilöstöstä vastaa Euroopan tietosuojavaltuutettu. Yhteisymmärryspöytäkirjassa määritetään tietosuojaneuvoston ja Euroopan tietosuojavaltuutetun välisen yhteistyön ehdot.

Puheenjohtajuus
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Puheenjohtaja
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Varapuheenjohtaja
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Varapuheenjohtaja

Tehtävä

Tietosuojaneuvoston tavoitteena on varmistaa yleisen tietosuoja-asetuksen ja poliisi- ja rikosoikeusviranomaisia koskevan tietosuojadirektiivin (rikosasioiden tietosuojadirektiivi) yhdenmukainen soveltaminen Euroopan unionissa.

Tietosuojaneuvosto voi antaa yleisiä ohjeita EU:n tietosuojalainsäädännön käsitteiden selventämiseksi, jotta sen sidosryhmät saavat yhdenmukaisen tulkinnan oikeuksistaan ja velvoitteistaan.

Tietosuojaneuvostolle on lisäksi annettu tietosuoja-asetuksella valtuudet tehdä kansallisia valvontaviranomaisia koskevia sitovia päätöksiä yhdenmukaisen soveltamisen varmistamiseksi.

Tietosuojaneuvosto toimii työjärjestyksensä ja suuntaa antavien periaatteidensa mukaisesti.

 

Tehtävät ja vastuualueet

Tietosuojaneuvosto

 • tarjoaa lainsäädäntöä selventäviä yleisiä ohjeita (mukaan luettuina ohjeet, suositukset ja parhaat käytännöt)
 • antaa Euroopan komissiolle neuvoja henkilötietojen suojeluun ja Euroopan unionin uuteen ehdotettuun lainsäädäntöön liittyen
 • antaa yhdenmukaisuutta koskevia suuntaviivoja rajat ylittävissä tietosuojatapauksissa ja
 • edistää yhteistyötä ja tehokasta tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa kansallisten valvontaviranomaisten välillä.

Tämän lisäksi tietosuojaneuvosto laatii vuosittaisen kertomuksen, joka julkaistaan ja toimitetaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

 

Ohjaavat periaatteet

Tietosuojaneuvoston toimintaa ohjaavat seuraavat periaatteet:

 • riippumattomuus ja puolueettomuus
 • hyvä hallintotapa ja rehellisyys
 • kolleginen päätöksenteko
 • yhteistyö
 • avoimuus
 • tehokkuus ja nykyaikaistaminen
 • ennakointi.

Katso lisätietoja tietosuojaneuvoston työjärjestyksestä.

Euroopan tietosuojaneuvostontoimivalta

Euroopan tietosuojaneuvosto on riippumaton EU:n elin, jolla on oikeushenkilöllisyys ja joka myötävaikuttaa tietosuojasääntöjen yhdenmukaiseen soveltamiseen kaikkialla EU:ssa ja edistää valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä. Tietosuojaneuvoston muodostavat valvontaviranomaisten päälliköt ja Euroopan tietosuojavaltuutettu tai heidän edustajansa. Erityisiin yksittäisiin pyyntöihin vastaamisen sijaan tietosuojaneuvosto antaa yleistä neuvontaa. Tietosuojaneuvosto hyväksyi 25. toukokuuta 2018 ohjeet, jotka 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä antoi yleisestä tietosuoja-asetuksesta: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_fi. Tietosuojaneuvosto kehittää parhaillaan lisää ohjeita, jotka ovat saatavilla täältä: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_fi.

Euroopan tietosuojaneuvosto ei tarjoa yksityisiä konsultointipalveluja. Yksityishenkilöitä ja organisaatioita, joilla on tietosuojalainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä, kehotetaan tutustumaan maansa valvontaviranomaisen verkkosivustoon. (EU:n jäsenvaltiot: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_fi.)