Kdo jsme

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dále jen „sbor“) je nezávislý evropský subjekt, který přispívá k jednotnému uplatňování pravidel ochrany údajů v celé Evropské unii a prosazuje spolupráci mezi úřady pro ochranu osobních údajů v EU. 

Evropský sbor pro ochranu údajů je složen ze zástupců vnitrostátních úřadů pro ochranu údajů a evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ). Pokud jde o záležitosti týkající se obecného nařízení o ochraně osobních údajů, členy jsou rovněž vnitrostátní orgány dohledu států ESVO/EHP, a to bez práva hlasovat a být zvolen do funkce předsedy nebo místopředsedy. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) byl zřízen obecným nařízením o ochraně osobních údajů a sídlí v Bruselu. Evropská komise a Kontrolní úřad ESVO (ten v záležitostech týkajících se obecného nařízení o ochraně osobních údajů) mají právo účastnit se činností a schůzek sboru, aniž by měly hlasovací právo.

Sbor má sekretariát, jehož služby poskytuje EIOÚ. Podmínky spolupráce mezi sborem a EIOÚ stanoví memorandum o porozumění.

Předsednictví
Andrea Jelinek — Chaif of the EDPB
Andrea Jelinek
Předsedkyně
Ventsislav Karadjov — EDPB Deputy Chair
Ventsislav Karadjov
Místopředseda
Aleid Wolfsen — EDPB Deputy Chair
Aleid Wolfsen
Místopředseda

Poslání

Cílem sboru je zajišťovat jednotné uplatňování obecného nařízení o ochraně osobních údajů a evropské směrnice o prosazování práva Evropské unii.

Můžeme vydávat obecné pokyny k objasnění pojmů obsažených v evropských právních předpisech v oblasti ochrany údajů a poskytovat zúčastněným stranám jednotný výklad jejich práv a povinností.

V zájmu zajištění jednotného uplatňování jsme podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů zmocněni rovněž k vydávání závazných rozhodnutí vnitrostátním dozorovým úřadům.

Jednáme v souladu s naším jednacím řádem a našimi základními zásadami.

 

Úkoly a povinnosti

Můžeme:

 • poskytovat obecné vodítko (včetně pokynů, doporučení a osvědčených postupů) k objasnění právních předpisů,
 • poskytovat poradenství Evropské komisi ohledně jakékoli záležitosti související s ochranou osobních údajů a novými navrhovanými předpisy v Evropské unii,
 • činit zjištění ohledně jednotnosti v přeshraničních případech týkajících se ochrany údajů a
 • prosazovat spolupráci a účinnou výměnu informací a osvědčených postupů mezi vnitrostátními dozorovými úřady.

Vyhotovujeme rovněž výroční zprávu o naší činnosti, která je zveřejňována a zasílá se Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

 

Základní zásady

Našimi základními zásadami jsou:

 • nezávislost a nestrannost
 • řádná správa, integrita a řádné úřední chování
 • kolegialita
 • spolupráce
 • transparentnost
 • efektivnost a modernizace
 • iniciativa

Více informací viz jednací řád sboru.

Působnost Evropského sboru pro ochranu osobních údajů

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů je nezávislý evropský orgán s právní subjektivitou, který přispívá k jednotnému uplatňování pravidel pro ochranu osobních údajů v celé Evropské unii a podporuje spolupráci mezi dozorovými úřady. Sbor tvoří vedoucí dozorových úřadů a evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ) nebo jejich zástupci. Místo odpovědí na konkrétní jednotlivé žádosti vydává sbor všeobecné pokyny. Dne 25. května 2018 přijal sbor pokyny podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů poskytnuté pracovní skupinou zřízenou podle článku 29. https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_cs. Evropský sbor pro ochranu osobních údajů připravuje rovněž další pokyny, které jsou k dispozici zde: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/general-guidance/gdpr-guidelines-recommendations-best-practices_cs.

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů neposkytuje poradenské služby jednotlivým subjektům. Osobám nebo organizacím, které mají dotazy týkající se právních předpisů o ochraně osobních údajů, doporučujeme navštívit internetové stránky dozorového úřadu v zemi pobytu či sídla. (Pro členské státy EU: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_cs.)